Sveriges Lantbruksuniversitet jobb i Umeå

Hitta lediga jobb hos Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Umeå.

Forskningsingenjör vikariat

Ekolog
Läs mer Nov 16
Institutionen för vilt, fisk och miljö
En anställning som forskningsingenjör ledigförklaras vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, Umeå. Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande miljö, samt bedriver internationellt erkänd forskning, utbildning och miljöövervakning i följande ämnesområden; restaureringsekologi, akvatisk ekologi, molekylär ekologi och zooekologi (se Institutionen för vilt, fisk och miljö | Externwebben (slu.se)). Institutionen har en stor andel internationella medarbetare, samt väletablerade nationella och internationella samarbeten med möjligheter för givande utbyten.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Fältinventeringar i terrestra och akvatiska miljöer, hantering av insamlade data, samt olika typer av laborativt arbete. Exempel på olika typer av inventeringar är betesskador på träd och vegetation, samt förändringar i vegetation kopplat till olika skogsbruksmetoder. Arbetet innebär även fångst av däggdjur, fåglar, insekter och fiskar, samt i många fall märkning av djur med olika tekniker. Även dissektion av djur och provtagning av vävnader kan ingå i arbetsuppgiften.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha biologisk/ekologisk högskoleutbildning på minst kandidatnivå eller motsvarande. Sökande ska även ha minst B körkort, samt kunna svenska flytande i tal och skrift. God fältvana (erfarenhet av fältinventeringar året runt), samt artkunskap om djur och växter i Sverige är särskilt meriterande. Genomgången kurs i etik och hantering av försöksdjur, dokumenterad GIS- och databashantering, samt praktisk erfarenhet av fångst och hantering av vilda djur är meriterande.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Vikariat från den 15 februari till den 31 augusti 2023

Omfattning:
100%

Tillträde:
15 februari 2023

 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-12-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Ekonom till Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU

Ekonomikonsult
Läs mer Nov 24
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av ekonomiadministration och projektredovisning. Det innebär bl.a. att bistå forskare med
kalkyler inför ansökningar, uppföljning av bokförda kostnader och redovisning av utfall i projekt, både till forskare och externa
bidragsgivare, samt administrativt upplägg av nya projekt i samband med att ansökningar har beviljats.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har akademisk examen med ekonomisk inriktning eller motsvarande kompetens, flerårig praktisk erfarenhet med
arbetsuppgifterna samt goda kunskaper i Office-program (främst Excel och Outlook). Erfarenhet av projektredovisning, gärna från
universitet- eller offentlig verksamhet, kunskap om administrativ hantering av projekt samt erfarenhet av administrativa system, SLU
använder UBW (Agresso), Proceedo och Primula, är meriterande. Då många projekt löper parallellt fordras att du har god
organisationsförmåga. För anställningen krävs noggrannhet, ansvarstagande och förmåga att driva uppgifter självständigt såväl som i
team. Den person vi söker ska vara serviceinriktad, ha god samarbetsförmåga och förmåga att kunna ta egna initiativ. Stor vikt läggs vid
personliga egenskaper, såsom social kompetens, analytisk och problemlösande förmåga. God förmåga att uttrycka sig skriftligt och
muntligt på svenska och engelska är ett krav.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-12-16.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Professor in forest soil science

Skogsbruksforskare
Läs mer Sep 8
Faculty of Forest Sciences

Department of forest ecology and management

An appointment as Professor in forest soils science is vacant at the Department of Forest Ecology and Management at SLU, Umeå. The department includes 100 people of which about 10 are professors. We conduct research and teach about how relevant ecosystem processes regulate, interact and affect the forest landscape. An important part of our mission is to understand how different systems for forestry and management affect the forest's ecosystem services, which is why we study both managed and unmanaged environments. 

For more information: http://www.slu.se/en/departments/forest-ecology-management/

Subject Area

The subject area of this position is forest soil science with a focus on boreal and northern temperate forest ecosystems. The research comprises both fundamental and applied questions of relevance for the subject area, and may include biotic as well as abiotic components of the soil system.  

Duties

The professor shall: 


• act in accordance with the vision, goals and basic values of SLU
• act in accordance with the departmental strategy by contributing to the development of scientifically based principles for management of forest ecosystems
• develop and lead an internationally successful environment for research and education
• apply for external funding in competition at national and international level
• contribute to knowledge about the forest landscape in managed and unmanaged environments
• lead, develop and participate in teaching and supervision of students at all levels
• collaborate with other researchers and the society regionally, nationally and internationally
• supervise PhD students and postdocs
• disseminate research findings

Non Swedish-speaking staff members are expected to, within four years of first being employed, have sufficient knowledge of Swedish/Scandinavian to understand information in Swedish.

Qualifications

The applicant shall:


• have a PhD degree and have attained the rank of a Swedish “docent” (roughly: associate professor or reader) in a subject area relevant for the position, or equivalent scientific competence
• be scientifically skilled within the subject area of this appointment 
• be pedagogically skilled 
• have good ability to communicate in written and spoken English 

Assessment Criteria

Assessment criteria for appointment of a professor will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required qualifications specified for the position.  

The assessment of scientific skills will consider:


• completed research activities and ongoing research within the subject area
• future research vision within the subject regarding both in managed and unmanaged environments
• ability to independently initiate, lead and develop innovative research within the subject area
• ability to attract external funding in competition  

The assessment of pedagogic skills will consider the ability to:


• plan, conduct and evaluate their own teaching
• supervise and examine undergraduate and master level students
• supervise and examine at doctoral level
• convey and implement their pedagogical vision
• integrate research and academic thinking in teaching  

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s degree of skills in:


• leading, developing and managing academic units and staff
• interacting with relevant stakeholders and society
• dissemination of information on research and development projects  

Equal attention shall be given to the assessment of scientific skills, as to pedagogic skills, as well as to other skills.  

The candidate who after an overall assessment of skills and qualifications, is considered most suitable to carry out and develop the work and contribute to a positive development of the activities within the field will be suggested for the appointment.

Application deadline: Dec 12 2022  

Place of work: Umeå

Extent: 100%

Form of employment: Permanent

Starting date: By agreement 

Application:
It is desirable that the application is written in English, because the applications will be evaluated by expert advisers both in Sweden and abroad.  

"Appointment procedures for teachers at SLU" and “General assessment criteria for the appointment of teachers" can be found here.  

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Professor i skoglig marklära

Skogsbruksforskare
Läs mer Sep 8
Fakulteten för skogsvetenskap

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

En anställning som professor i skoglig marklära ledigförklaras vid institutionen för skogens ekologi och skötsel vid SLU, Umeå.  Institutionen består av 100 personer varav ett tiotal är professorer. Vi forskar och undervisar bland annat om hur relevanta ekosystemprocesser reglerar, samverkar och påverkar skogslandskapet. En viktig del av vårt uppdrag är att förstå hur olika system för skogsbruk och skötsel påverkar skogens ekosystemtjänster, varför vi studerar både brukade och obrukade miljöer.  För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/  

Ämnesbeskrivning 

Ämnet för anställningen är skoglig marklära med inriktning mot boreala och nordliga tempererade skogsekosystem. Forskningen omfattar både grundläggande och tillämpade frågeställningar relevanta för ämnesområdet, och kan inbegripa såväl de biotiska som de abiotiska komponenterna av marksystemet.  

Arbetsuppgifter
Professorn ska:


• verka i enlighet med SLUs vision, mål och värdegrund
• verka i enlighet med institutionens strategi genom att bidra till att vidareutveckla vetenskapligt baserade principer för hur skogsekosystem bäst förvaltas
• utveckla och leda en internationellt framgångsrik miljö för forskning och undervisning
• i konkurrens ansöka om externa bidragsmedel på internationell och nationell nivå
• bidra till kunskap om brukade och obrukade skogsekosystem
• leda, utveckla och delta i undervisning på grund-, avancerad och doktorandnivå
• handleda doktorander och postdoktorer
• samverka med andra forskare och det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt
• kommunicera forskningsresultat  

Vid SLU förväntas icke svenskspråkig personal att inom 4 år från det att de anställts ha sådana kunskaper i svenska/skandinaviska att de kan ta del av information på svenska

Behörighet
Den sökande ska:


• ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för befattningen relevant ämne
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig
• kunna uttrycka sig väl på engelska både skriftligt och muntligt  

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.  

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet
• framtida visioner för forskning inom ämnet avseende brukade såväl som obrukade skogsekosystem
• förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning inom ämnet
• förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas förmågan att


• planera, genomföra och utvärdera egen undervisning
• handleda och examinera studenter på grundnivå och avancerad nivå
• handleda och examinera doktorander
• förmedla och implementera sin pedagogiska vision
• integrera aktuell forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet 

Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av och skicklighet att


• administrera, utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället 
• informera om forskning och utvecklingsarbete

Prövningen av den pedagogiska skickligheten, samt skickligheten i övriga bedömningsgrunder, ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.  

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Sista ansökningsdatum:
2022-12-12

Placering/ort:
Umeå

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:  
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.  

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

 

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoctor in eco-epidemiology

Ekolog
Läs mer Nov 7
Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies
The Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies (VFM) is part of the Faculty of Forest Sciences at SLU. Our department is based in Umeå and our research activities extend throughout Sweden and beyond. Our areas of focus are research, education, and environmental analysis (FOMA) within our four focus areas: aquatic ecology, molecular ecology, restoration ecology (terrestrial and aquatic environments) and animal ecology. Activities of VFM contribute to meeting national commitments for terrestrial and aquatic habitat and are needs-driven and open to collaboration both nationally and internationally. VFM has about 70 employees and a turnover of about 60 million per year. Our employees come from more than 10 countries, which contributes to an international and welcoming atmosphere. According to the policy of SLU, employees are our most important resource for realizing the visions and goals of our university. This means making the best use of and developing human resources.

More information is available on the website of our department: https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/

The Department of Wildlife, Fish and Environment, SLU, Umeå, is seeking a post-doctoral researcher with a focus on eco-epidemiology.

The position involves work in the subject area of animal ecology

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
The post-doctoral researcher will work within a large-scale EU Horizon Europe project evaluating the impacts of nature-based solutions (nature and biodiversity restoration) on infectious disease risk. In 11 case study areas in Europe, South America, and East Africa, our consortium will test the “biodiversity is good for your health” hypothesis, identifying generalities and exceptions in disease–biodiversity relationships.

The interventions range from installing raptor and owl perches and nestboxes, reforestation, wetland restoration, and urban sanitation and greening. The project, which started in September 2022, will use both longitudinal and space-for-time approaches will be used to quantify environmental, ecological, and epidemiological changes resulting from nature restoration and other public health interventions.

The main tasks of the post-doctoral researcher will be, by working closely with consortium members in the different case studies, to synthesize and analyze already available and newly collected data to test whether and under what conditions does restoration of biodiversity leads to lower disease risk. The researcher will also participate in data collection in the Swedish case study.

Through this project, EU Horizon Europe project BEPREP (Identification of best practices for biodiversity recovery and public health interventions to prevent future epidemics and pandemics), You will work in an international research environment and collaborate with leading researchers and research groups in Europe and the world.

Qualifications:
You have a PhD degree in disease ecology or epidemiology. You have knowledge and experience in study design and developing study protocols and standard operating procedures, and are good at coordinating activities and multitasking. You are experienced in statistical analysis in R and database management. We look for a candidate with good writing and excellent communication skills, is able to work in different scientific and social/cultural contexts, and is proactive.

As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.
Place of work:
Umeå, Sweden

Form of employment:
Temporary employment, 24 months

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement. 

Application:
We welcome your application no later than 2022-11-24, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoktor inom ekoepidemiologi

Ekolog
Läs mer Nov 7
Institutionen för vilt, fisk och miljö
Institutionen för vilt, fisk och miljö (VFM) är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU. Vår institution är baserad i Umeå med verksamhet i hela Sverige samt även utanför Sveriges gränser. VFM:s ansvarsområde är forskning, undervisning och miljöanalys (FOMA) inom våra fyra fokusområden: Akvatisk Ekologi, Molekylär Ekologi, Restaureringsekologi (terrestra och akvatiska miljöer) och Zooekologi. Våra ansvarsområden bidrar till att uppfylla SLUs nationella åtaganden för terrestra och akvatiska habitat. Vår verksamhet är behovsdriven och öppen för samarbete både nationellt och internationellt. VFM har ca drygt 70 medarbetare och en omsättning på ca 60 miljoner per år. Våra anställda kommer från mer än 10 länder, vilket bidrar till en internationell och välkomnande atmosfär. Enligt SLU:s policy är medarbetarna vår viktigaste resurs för att förverkliga vårt universitets visioner och mål. Det innebär att på bästa sätt ta tillvara och utveckla de mänskliga resurserna.

Mer information finns på institutionens hemsida: https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/

Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU, Umeå, söker en postdoktor med inriktning mot ekoepidemiologi.

Anställningen avser arbete inom ämnesområdet zooekologi.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Postdoktorn kommer att arbeta inom ett storskaligt EU-projekt inom Horizon Europe där man utvärderar effekterna av naturbaserade lösningar (återställande av natur och biologisk mångfald) på risken för infektionssjukdomar. I 11 fallstudieområden i Europa, Sydamerika och Östafrika kommer vårt konsortium att testa hypotesen "biologisk mångfald är bra för hälsan" och identifiera allmänna drag och undantag i sambanden mellan sjukdomar och biologisk mångfald.

Insatserna sträcker sig från installation av ”nestboxes” för rovfåglar och ugglor till återplantering av skog, restaurering av våtmarker, sanering och grönska i städerna. Projektet, som inleddes i september 2022, kommer att använda både longitudinella och space-for-time strategier kommer att användas för att kvantifiera miljömässiga, ekologiska och epidemiologiska förändringar till följd av naturrestaurering och andra folkhälsoinsatser.

Postdoktorns huvuduppgifter kommer att vara att, genom ett nära samarbete med konsortiemedlemmar i de olika fallstudierna, sammanställa och analysera redan tillgängliga och nyinsamlade uppgifter för att testa om och under vilka förhållanden restaurering av biologisk mångfald leder till lägre sjukdomsrisk. Forskaren kommer också att delta i datainsamlingen i den svenska fallstudien.

Genom detta projekt, EU Horizon Europe-projektet BEPREP (Identification of best practices for biodiversity recovery and public health interventions to prevent future epidemics and pandemics), kommer du att arbeta i en internationell forskningsmiljö och samarbeta med ledande forskare och forskargrupper i Europa och världen.

Kvalifikationer:
Du har en doktorsexamen i sjukdomsekologi eller epidemiologi. Du har kunskap om och erfarenhet av studiedesign och utveckling av studieprotokoll och standardrutiner, och du är bra på att samordna aktiviteter och arbeta i flera arbetsuppgifter. Du har erfarenhet av statistisk analys i R och av databashantering. Vi söker en kandidat med god skrivförmåga och utmärkt kommunikationsförmåga, som kan arbeta i olika vetenskapliga och sociala/kulturella sammanhang och som är proaktiv.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:
Umeå, Sverige

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-11-24.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Lokalvårdare vikariat

Städare/Lokalvårdare
Läs mer Nov 4
Avdelningen för service, säkerhet och miljö
Avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM) är en del av verksamhetsstödet vid Sveriges lantbruksuniversitet. SSM har till uppgift att leda, samordna och stödja miljö- och säkerhetsarbetet vid hela universitetet samt tillhandahålla anpassade och väl fungerande servicetjänster på våra huvudorter Umeå, Uppsala och Alnarp där vi är representerade. Vi och våra medarbetare förväntas aktivt bidra till universitetets utveckling genom engagemang och initiativtagande. SSM har ca 120 medarbetare och omsätter årligen runt 100 Mkr.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Som lokalvårdare hos oss arbetar du tillsammans i ett team med 6 st lokalvårdare. Du är stationerad i Skogishuset på campus och arbetar med allmänt förekommande lokalvårdsuppgifter: städa kontor, toaletter, undervisningslokaler, laboratorier och kök. Vi utför kombimaskinkörning och golvvård.

Kvalifikationer:
Du skall minst ha genomgått grundskola eller motsvarande. Du har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.

Meriterande:


• Erfarenhet av yrkesmässig lokalvård eller annat liknande servicearbete.
• B-körkort behörighet (manuell)
• Lokalvårdsutbildning SRY eller PRYL

Vi söker en lyhörd, flexibel och samarbetsvillig medarbetare som förstår hur viktigt det är med god service. Du kommer vara en del av servicegruppen och representera oss som en god ambassadör ut mot personalen i Skogishuset. Lokalvården jobbar som ett team och du har tät dialog med lokalvårdssamordnaren och lokalvårdskollegorna i den dagliga planeringen. Rollen kräver att man är noggrann, strukturerad och arbetar systematiskt. I en del moment krävs att du kan arbeta självständigt men du ska även kunna samarbeta i grupp. Vi kommer lägga stor vikt på personlig lämplighet.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Vikariat 12 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-11-27.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoc, modelling sustainable forest management scenarios

Ekolog
Läs mer Okt 11
Department of Forest Resource Management
The department conducts teaching and research within the areas of Forest Planning, Forest Remote Sensing, Forest Inventory and Sampling, Mathematical Statistics Applied to Forest Sciences and Landscape Studies. The Department is responsible for several environmental monitoring and assessment programs including the Swedish National Forest Inventory, National Inventory of Landscapes in Sweden, Terrestrial Habitat Monitoring and the Butterfly and Bumblebee Inventory. Research at the Department is focused on multilateral cooperation combining expertise from our many research groups. This gives unique possibilities for creating holistic solutions for the sustainable use of natural resources. The Department has approximately 80 employees.  More information can be found at www.slu.se/srh.

Read more about our benefits and what it's like to work at SLU at www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/.

Duties
We are searching for a researcher (PhD) with a particular interest in forest planning and modelling of sustainable forest management under a changing climate. Within the framework of a two-year postdoc project, and with the help of the decision support system Heureka and optimization methods, the successful applicant will investigate the conflicts and synergies that emerge when balancing forest management for different ecosystem services in a changed climate, e.g. timber production, forest recreational value, biological diversity, etc. Informed by these analyses, and in collaboration with representatives from the forest's various stakeholders, the post-doc will develop long-term management scenarios that prioritize a variety of sustainability dimensions and forest adaptations to a changing climate.

This postdoc position is part of a larger four-year research project, SPARC. In SPARC, researchers from several universities and subject areas collaborate with the aim of developing sustainable solutions that can reconcile conflicting demands on the forest landscape within a changing climate and shifting societal paradigms. You can find more information about SPARC at www.slu.se/SPARC.

Qualifications
You must have a PhD in forest planning, silviculture or ecology with a strong interest in modelling future forest landscapes. Experience from work with optimization methods, long-term modelling of the forest landscape and its ecosystem services as well as computer-based decision support systems in general, and the Heureka system in particular, is a merit. A high importance is placed on personal qualities such as analytical and problem-solving ability, and the ability to work both independently and collaboratively. Excellent ability to express oneself in writing and orally in English is also a requirement.

As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.

Place of work
Umeå

Form of employment
Postdoc position, 24 months

Extent
100%

Starting date
According to agreement

Application
We welcome your application no later than 2022-11-22. You apply by using the button below

Union representatives 
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/.The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoktortjänst, modellering av skötselscenarion för uthålligt skogsbruk

Ekolog
Läs mer Okt 11
Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell riktad skogsskadeinventering, Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda och under sommarhalvåret ytterligare ca 80 säsongsanställda i våra fältinventeringar. Mer information hittar du på www.slu.se/srh.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter
Vi letar nu efter en person med ett särskilt intresse för skoglig planering och modellering av ett uthålligt skogsbruk under ett förändrat klimat. Inom ramen för ett två-årigt postdoc-projekt kommer du med hjälp av beslutsstödsystemet Heureka  och optimering undersöka vilka konflikter och synergier det finns mellan brukande av skogen för olika ekosystemtjänster i ett förändrat klimat t.ex. virkesproduktion, skogens rekreationsvärde och biologisk mångfald. Informerad av dessa analyser och i samarbete med representanter för skogens olika värden innebär tjänsten även att med hjälp av Heureka utveckla långsiktiga skötselscenarier som med olika prioriteringar omfattar flera hållbarhetsdimensioner och anpassningar till ett förändrat klimat.

Postdoktortjänsten är en del av ett större fyraårigt forskningsprojekt, SPARC. I SPARC medverkar forskare från flera universitet och ämnesområden med målet att utveckla hållbara lösningar som kan förena motstridiga krav på skogslandskapet inom ett förändrat klimat och skiftande samhällsparadigmer. Mer information om SPARC finner du på www.slu.se/SPARC.  

Kvalifikationer
Du ska ha en doktorsexamen i skoglig planering alternativt doktorsexamen inom skogsskötsel eller ekologi med stort intresse för modellering av det framtida skogslandskapet. Erfarenhet från arbete med optimeringsmetoder, långsiktig modellering av skogslandskapet och dess ekosystemtjänster samt datorbaserade beslutsstödsystem i allmänhet och Heurekasystemet i synnerhet är en merit. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom analytisk samt problemlösande förmåga, förmåga till självständigt arbete och samarbetsförmåga. God förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska är ett krav.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering
Umeå

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning 24 månader

Omfattning
100%

Tillträde
Enligt överenskommelse

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-11-22

Fackliga kontaktpersoner
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

PostDoc on developing daily soil-moisture maps for forest management

Skogsbruksforskare
Läs mer Okt 21
Department of Forest Ecology and Management
The Swedish University of Agricultural Science, the Department of Forest Ecology and Management, is seeking outstanding candidates
for a postdoc position in hydrological mapping with a focus on temporal variability in soil moisture. The research group is led by PI
docent Anneli Ågren. The project is a collaboration between several projects linked to environmental monitoring and collaboration with
agencies such as Swedish Geological Survey and the Swedish Forest Agency. The department includes about 100 people of which 11 are
professors. Our mission is to advance the understanding of forest ecosystem processes and to progress the principles of forest ecosystem
management. For more information: http://www.slu.se/en/departments/forest-ecology-management/
Project background and aims:
Forest management carried out close to streams and lakes, may increase the export of sediments, mercury and nutrients to downstream
environments. Buffers and machine free areas near streams and lakes are commonly used to protect surface waters and mitigate excess
leaching of unwanted substances to the sea. However, implementing these protective measures in practice can be complicated due to
insufficient planning basis. In Sweden a novel planning base is the SLU soil moisture map, providing a highly detailed map (2*2 m
resolution) of the average soil moisture. However, there is a daily variability in the soil moisture driven by weather conditions. Daily
time series for soil moisture is available at plot scale (or a few sites) or using satellites covering large areas but with low spatial
resolution. This Post-doc aims to merge the high resolution maps of soil moisture with the temporal variability in soil moisture to
generate a dynamic map which changes with the weather. With dynamic soil moisture maps the planning of off-road driving, bioenergy
extraction or design of forest buffers can be improved and thereby reduce the export of unwanted substances to the sea. This Post Doc
project aims at scaling up the dynamic mapping from demo areas with the long term aim of testing and implementation on a national
scale. 

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
The main aim of the project is to develop the next generation of soil moisture maps – dynamic maps - by combining temporal datasets
with the state-of-the-art SLU soil moisture map.

Qualifications:
The project is interdisciplinary in its nature and the doctoral degree could be in soil science, computer science, biostatistics or a subject
relevant for the position. Experience with the following topics is considered a merit:
1) Geographical information systems, 2) Demonstrable knowledge with programing mainly R and Python, 3) Experience with remote
sensing techniques and time-series, 4) Good statistics or math skills, 5) Experience with hydrological mapping and modelling. It’s a merit
to able to show good collaboration skills as well as working independently. Since research is conducted in an international research
environment, the ability to collaborate and contribute to teamwork, and a very good command of the English language, both written and
spoken, are key requirements.


As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.
Place of work:
Umeå

Form of employment:
Temporary employment, 24 months with a possibility of a prolongation with 12 months

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement. 

Application:
We welcome your application no later than November 21 2022, use the button below.

The application should contain the following two items written in English: 1) a cover letter describing yourself, your motivation for
applying for the position, and a short description of what you want to work on during the post doc position, and why; (maximum 1 A4
page) 2) a CV describing your education, publications, and relevant work experience; and 3) a list of names and contact information for
two references. 4) PhD certificate.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoktor i dynamiska markfuktighetskartor

Skogsbruksforskare
Läs mer Okt 21
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Institutionen för skogens ekologi och skötsel söker kandidater till en postdok om dynamiska markfuktighetskartor. Forskar gruppen leds
av PI docent Anneli Ågren. Projektet är ett samarbete mellan olika forsknings projekt och samverkan med myndigheter. Institutionen
består av ungefär 100 personer varav 11 är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de
processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas. För mer information om
institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Projektes bakgrund och syfte:
Skogsbruk som bedrivs nära vattendrag och sjöar kan öka exporten av sediment, kvicksilver och näringsämnen till nedströms miljöer.
Skyddszoner och maskinfria områden nära vattendrag och sjöar används vanligtvis för att skydda ytvatten och minska läckaget av
oönskade ämnen till havet. Att genomföra dessa skyddsåtgärder i praktiken kan dock vara komplicerat på grund av otillräckligt
planeringsunderlag. I Sverige finns ett nytt planeringsunderlag - SLU-markfuktighetskarta, som ger en mycket detaljerad karta (2*2 m
upplösning) över den genomsnittliga markfuktigheten. Det finns dock en daglig variation i markfuktigheten som drivs av
väderförhållandena. Dagliga tidsserier för markfuktighet är tillgängliga för försöksytor (på några få platser) eller med hjälp av satelliter
som täcker stora områden men med låg rumslig upplösning. Denna postdok syftar till att slå samman de högupplösta kartorna över
markfuktighet med den tidsmässiga variationen i markfuktighet för att skapa en dynamisk karta som förändras med vädret. Med
dynamiska markfuktighetskartor kan planeringen av terrängkörning, bioenergiutvinning eller utformning av skyddszoner förbättras och
därigenom minska exporten av oönskade ämnen till havet. Detta postdok-projekt syftar till att skala upp dynamiska karteringar från
demoområden med det långsiktiga syftet att testa och implementera på nationell skala.

Arbetsuppgifter:
Huvudsyftet med projektet är att utveckla nästa generations markfuktighetskartor – dynamiska kartor – genom att kombinera tidsserier
med SLU:s högupplösta markfuktighetskartor

Kvalifikationer:
Vi söker en motiverad person med en doktorandexamen i miljövetenskap, ekologi, naturgeografi, biostatistik eller liknande. Den sökande
bör ha god kommunikationsförmåga, en hög arbetsmoral, vara en lagspelare och fungerar bra i en stark forskningsmiljö. Den sökande
måste ha god förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt på engelska. Kunskap om följande ämnen anses meriterande; 1) GISsystem,
2) programmering i R och Python 3) erfarenhet av frärranalys och arbete med tidsserier 4) goda statistiska och matematiska
kunskaper 5) erfarenhet av markfuktighetsmodelleringar

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med ev. möjlighet till förlängning i 12 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-11-21.

Ansökan måste innehålla följande skrivet på engelska: 1) ett personligt brev som beskriver dig själv och din matchning till ovan nämnda
projekt och en kort beskrivning om vad du vill arbeta med under projektet; 2) ett CV som beskriver din utbildning, publikationer och
relevant arbetslivserfarenhet, och 3) namn och kontaktuppgifter till minst två referenser; 4) kopia av examensbevis på din
doktorsexamen.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Forskare - minska konflikter mellan hjortdjur och människor

Forskare, farmakologi
Läs mer Nov 1
Institutionen för vilt, fisk och miljö
Institutionen för Vilt-, Fisk- och Miljöstudier (VFM), SLU, Umeå, söker en forskare med starka intressen för ekologi och förvaltning av hjortdjur. Hon/han kommer att arbeta inom ett projekt som ska testa om och hur artificiella rädslalandskap kan minska konflikter mellan hjortdjur och människor genom att skrämma hjortdjur från åkermark eller skogsmark. Många delar av Europa upplever kraftiga ökningar av hjortdjursbestånden. Även om detta hyllas som en naturvårdsframgång, leder detta också till konflikter mellan hjortdjur och markägare, som bönder och skogsägare. Jakt är en mycket använd metod för att minska sådana konflikter mellan människor och hjortdjur, men den är inte alltid effektiv. I detta projekt kommer du att bidra till utvecklingen av ytterligare verktyg för att minska dessa konflikter, mer specifikt skrämselverktyg som använder rovdjursljud eller andra risksignaler.

Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande miljö, samt bedriver internationellt erkänd forskning, utbildning och miljöövervakning inom följande ämnesområden; restaureringsekologi, akvatisk ekologi, molekylär ekologi och zooekologi (se https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/forskning/). Institutionen har en stor andel internationella medarbetare, samt väletablerade nationella och internationella samarbeten med möjligheter för givande utbyten.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Den framgångsrika kandidaten kommer att utföra en systematisk litteraturgranskning för att bedöma hur hjortdjur reagerar på olika typer av signaler (visuella, luktande, akustiska) som signalerar risk från rovdjur och människor. Granskningen kommer att fokusera på den fullständiga geografiska omfattningen av världens vanliga hjortdjursarter. Du kommer sedan att översätta dessa fynd till förväntningar på vilken typ av artificiellt landskap av rädsla som mest effektivt kan lindra konflikter mellan människor och vilda djur.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en doktorsexamen i ekologi. Du bör ha en stark erfarenhet med att studera hjortdjurens ekologi och deras ekologiska effekter. Erfarenhet av ekosystem i olika delar av Europa och/eller världen är meriterande på grund av granskningens globala fokus. Vi förväntar oss att du har stark erfarenhet med användning av komplexa statistiska modeller och med systematiska granskning av vetenskapliga litteratur. Den framgångsrika sökanden publicerar ofta i högkvalitativa tidskrifter. En meritlista av framgångsrikt bidragsförvärv kommer att ses som en merit. Vi söker en mycket motiverad och teamorienterad kandidat.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 januari 2023 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-11-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Researcher - to reduce deer – human conflicts

Forskare, farmakologi
Läs mer Nov 1
Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies
 

The Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies (WFE), SLU, Umeå, is looking for a researcher with strong interests in the ecology and management of deer. She/he will work within a project that will test if and how artificial fear landscapes can reduce conflicts between deer and humans by scaring deer off cropland or forestland. Many parts of Europe are experiencing strong increases in deer populations. While this is celebrated as a conservation success, this also leads to conflicts between deer and land owners, such as farmers and forest owners. Hunting is a widely used method to reduce such human-deer conflicts, but is not always effective. In this project, you will contribute to the development of additional tools to reduce these conflicts, more specifically scaring tools that use predator sounds or other risk cues.

The department offers a creative, stimulating, and highly international environment and performs internationally recognised research, education and environmental monitoring in the research areas: animal ecology, aquatic ecology, molecular ecology and restoration ecology (see https://www.slu.se/en/departments/wildlife-fish-environmental-studies/research/). The department has many international employees and well-established national and international collaborations, which gives opportunities for fruitful exchange.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
The successful candidate will perform a systematic literature review to assess how deer respond to different types of cues (visual, olfactory, acoustic) that signal risk from predators and humans. The review will focus on the full geographic extent of the world’s common deer species. You will then translate these findings into expectations for what type of artificial landscape of fear could most effectively alleviate human-wildlife conflict.

Qualifications:
Applicants should hold a PhD in ecology. You should have a strong track-record of studying the ecology of deer and their ecological impacts. Experience with ecosystems in different parts of Europe and/or the world will be an advantage due to the global focus of the review. We expect you to have strong experience with complex statistical models and with systematic reviews of scientific literature. The successful applicant frequently publishes in high-quality journals. A track record of successful grant acquisition will be seen as a merit. We are looking for a highly motivated and team-oriented candidate.

Place of work:
Umeå

Form of employment:
Temporary employment, 6 months

Extent:
100%

Starting date:
1 January 2023 or according to agreement

Application:
We welcome your application no later than 2022-11-15, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Assistant to forest sector

Geologassistent
Läs mer Okt 28
The Department of Forest Economics is engaged in research and education in circular bioeconomy with focus on business administration, natural resource economics, economics, and policy, with a particular focus on the sustainable development of forest-related natural resources. The Department contributes to education at the Faculty of Forest Sciences, and is responsible for Bachelor and Master degree programs as well as offering Ph.D. education in business administration and economics. The Department is located at two campuses: Ultuna (Uppsala) and Umeå. The Department has strong research domestic and international connections: we hold the editorial office of the Journal of Forest Economics; we are a key partner in the joint SLU/Umeå University - Centre for Environmental and Resource Economics; we host the head office of European Forest Institute’s Forest Bioeconomy Network, among many others.

Duties:
Assist research to visualize indicators of forest uses in Sweden by building a geographic information of relevant forest sector information (e.g. forest cover, roads, topographic and other relevant geo-referenced information).

Qualifications:
Required: Bachelor in Urban and Rural Planning, Environmental Sciences, Forestry, or other relevant discipline. Experience with past applications of Geographic Information Systems, including common spatial analysis tools to extract georeferenced data.

Recommended: Experience with past research efforts including publications is recommended. Basic knowledge of Swedish is of extra merit.

Place of work:
Umeå, Sweden

Form of employment:
Temporary employment of 4 weeks with possibility of extension.

Extent:
100%

Starting date:
As soon as possible or by agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2022-11-11, use the button below.

With the application should be attached:

- A current CV.

- A personal letter describing your qualifications and how you contribute to the above-mentioned project (max 1 page)

- Diploma bachelor degree

- If relevant any available publications as evidence of project involvement.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Assistent för skogssektoranalyser

Geologassistent
Läs mer Okt 28
Institutionen för skogsekonomi bedriver verksamhet inom forskning och undervisning inom området cirkulär bioekonomi med fokus på företagsekonomi, naturresursekonomi, nationalekonomi och policy, särskilt med fokus på hållbar utveckling av skogliga naturresurser. Vi bidrar till utbildning vid skogsvetenskapliga fakulteten och är ansvariga för såväl kandidat- och masterprogram som doktorandprogram inom företagsekonomi och nationalekonomi. Institutionen finns på två campus: Ultuna (Uppsala) och Umeå. Vi har en stark forskningsmiljö och goda internationella kontakter; exempelvis ansvarar institutionen för tidskriften Journal of Forest Economics . Institutionen är också en nyckelpartner i Centrum för miljö- och naturresursekonomi tillsammans med Umeå Universitet och står som värd för European Forest Institutes forskningsnätverk Forest Bioeconomy Network.

 

Arbetsuppgifter:
Bistå forskning med att visualisera indikatorer för skogsanvändning i Sverige genom att utveckla geografisk information av relevant skogssektorinformation (t.ex. skogstäcke, vägar, topografisk och annan relevant geo-refererad information).

Kvalifikationer:
Obligatoriskt: Kandidatexamen i stads- och landsbygdsplanering, miljövetenskap, skogsbruk eller annan relevant disciplin. Tidigare erfarenhet av tillämpningar av geografiska informationssystem, inklusive vanliga rumsliga analysverktyg för att extrahera georefererade data.

Rekommenderas: Erfarenhet av tidigare forskningsinsatser inklusive publikationer rekommenderas. Grundläggande kunskaper i svenska är meriterande.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Vikariat på 4 veckor med möjlighet till förlängning

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast, efter överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-11-11.

Till ansökan ska bifogas:

- CV

- personligt brev som beskriver kvalifikationer och hur du kan bidra till ovanstående projekt (max 1 sida)

- examensbevis

- Eventuella tillgängliga publikationer som bevis på projektinblandning.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoc in forest modeling – from ecology to improved silviculture

Forskare, samhällsvetenskap
Läs mer Sep 26
Department of Forest Ecology and Management
The department includes about 100 people of which 11 are professors. Our mission is to advance the understanding of forest ecosystem processes and to progress the principles of forest ecosystem management. For more information: http://www.slu.se/en/departments/forest-ecology-management/

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

The job
This modeling work is a central component of the project “Science for enhanced forest productivity”, which aims to improve forest management based on a better understanding of the eco-physiological underpinnings of tree growth and forest management methods. Findings from empirical studies are incorporated in our model, which is based on the eco-physiological processes: photosynthesis, respiration, transpiration, and nutrient uptake. To predict how all the processes in a tree are coordinated, we use the concept of eco-evolutionary optimality. At the larger scale we will also address forest stand dynamics and the effects of tree species selection and diversity. The model will be used to predict how tree growth and ecosystem-processes respond to climate change, rising CO2 and new management practices.  

Ultimately, our results should be used to guide the adaptation of forest management to climate change and societal demands. For example, which tree species and forest age structure support high resilience and productivity in the future climate? How can precision fertilization and new site preparation methods maximize tree survival and growth? What are the consequences of alternative management strategies for carbon sequestration and biodiversity?  

The position will be based at SLU in Umeå. In addition, you will have the opportunity to visit the main supervisor Oskar Franklin at IIASA in Austria. IIASA is a leading institute for global change research and systems modeling and an important collaborator for SLU. 

Duties and Qualifications:
You will become part of a cross-disciplinary team with both modelers and experimentalists, which requires good communications skills in English. It is necessary to have experience in model development, or to have a strong interest and mathematical expertise. It is also useful to have knowledge in data analysis and model calibration, as well as in forest ecology and management. Two possible research directions are: (i) process-based eco-physiological modeling at the level of trees or stands, and (ii) upscaling and approximation of the process-based model (model emulation) based on machine learning.

As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most. Please do not hesitate to contact us before you apply, should you have questions regarding qualifications or potential research ideas.

Place of work:
Umeå

Form of employment:
Temporary employment, 24 months

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement. 

Application:
We welcome your application no later than November 1 2022 , use the button below.

Applicants should submit the following four documents: 1) Cover letter describing the applicant’s skills and qualifications that are relevant for this job. Optionally, you are welcome to present preliminary ideas for the model development and research. 2) C.V. including the list of your published work, and names and contact information for two references. 3) Copies of transcripts of academic records, or a link to/copy of doctoral thesis. 4) Your PhD certificate/diploma. 

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoktor i skogsmodellering – från ekologi till förbättrat skogsbruk

Forskare, samhällsvetenskap
Läs mer Sep 26
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Institutionen består av ungefär 100 personer varav 11 är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas. För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Detta arbete är en central del av projektet “Science for enhanced forest productivity”, med målet att förbättra skogsskötseln med hjälp av bättre förståelse av de eko-physiologiska effekterna som bestämmer trädens tillväxt. Resultat från fältobservationer och experiment används i vår model, som baseras på eko-physiologiska processer som fotosyntes, respiration, transpiration, and näringsupptag. För att modellera koordineringen av de olika processerna i ett träd, använder vi principen eco-evolutionary optimality. Vi kommer även att modellera tillväxt och populationsdynamik samt effekter av artskillnader och diversitet på beståndsnivå. Modellen kommer att användas för att förutsäga hur skogstillväxten and ekosystem-processerna påverkas av klimatförändringar, stigande CO2 concentration, och nya skogsskötselmetoder.  

Våra resultat ska användas som vägledning för hur skogsskötseln kan anpassas till ett förändrat klimat och förändrade krav från samhället. Exempelvis, vilket trädslag och beståndsstuktur leder till hög resiliens and produktivitet i ett framtida klimat? Hur kan nya precisionsmetoder för gödsling och plantering maximera trädens överlevnad och tillväxt? Hur påverkar olika skogsbruksmetoder kolbalansen och biodiversiteten?  

Det kommer att vara möjligt att besöka huvudhandledaren på IIASA i Österrike. IIASA är ett ledande institut för forskning kring globala förändringar och system-modellering, och en viktig samarbetspartner för SLU. SLU samarbetar också med Umeå Universitet.  

Arbetsuppgifter och Kvalifikationer:
Du kommer att ingå i en tvärvetenskaplig forskargrupp med både modellerare och andra forskare ansvariga för experiment och fältforskning, vilket kräver kommunikationsförmåga (på engelska). Det krävs erfarenhet av modellutveckling, eller ett stort intresse för modellering och matematisk kompetens. Kunskaper i dataanlalys, skogsekologi och skogsbruksmetoder är också värdefulla. Olika inriktningar är möjliga, tex: (i) process-baserad ekofysiologisk modellering på bestånds- eller trädnivå eller (ii) uppskalning av ekosystemprocesser och skogsbruksmetoder i tid och rum med machine learning. 

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan

Tveka inte att kontakta oss innan du söker om du har några frågor eller forskningsideer!

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-11-01.

Sökande ska bifoga fyra dokument: 1) Beskrivning av kompetens och egenskaper som är relevanta för jobbet och eventuellt (frivilligt) preliminära forskningsideer. 2) C.V. inklusive publikationslista, kontaktinformation, och två referenser. 3) Kopia av eller länk till doktorsavhandling. 4) Examensbevis på doktorsexamen.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Försökstekniker inom mjölkproduktion och grovfoder

Agronom
Läs mer Okt 11
Norrlänsk jordbruksvetenskap
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, söker en försökstekniker med inriktning på mjölkkor och grovfoder till vår forskningsladugård Röbäcksdalen i Umeå. Röbäcksdalen är en del av institutionen för Norrländsk jordbruksveteskap. Vår övergripande verksamhetsidé är tillämpad forskning och undervisning inom odling och utnyttjande av foder till mjölk- och köttproduktion. Anläggningen är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursveteskap inom SLU, och på samma gång ett modernt jordbruk med 120 mjölkkor och cirka 250 ha åker, där vi bedriver forskning och undervisning. Lantbruksdriften ingår även i vetenskapsrådets satsning SITES – Swedish Infrastructure for Ecosystem Sciences.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna omfattar främst planering och genomförande av praktiska moment i forskningen tillsammans med forskare och stallpersonal. Som försökstekniker kommer du att arbeta med provtagning och provberedning, analyser, uppföljning av försök via datasystem samt visst tekniskt underhåll. En del av arbetet kommer innebära att du ska säkra dataflöden i de system som automatiskt registrerar data. Du kommer även att arbeta med dokumentation, databearbetning och administration med fokus på forskning. Praktisk handledning av studenter samt stöd till forskare och personal är en viktig del av arbetet.

Kvalifikationer:
Du bör ha utbildning till lantmästare, agronom, eller annan relevant examen och erfarenhet.

Du skall ha:


• dokumenterad erfarenhet av arbete med animalieproduktion, gärna med erfarenheter från större besättningar.
• teknisk kunskap, god datorvana och förmåga att hantera Office paketet.
• goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal och skrift då vi arbetar med både svenska och internationella projekt och leverantörer.
• vara intresserad av forskning, utveckling och att arbeta tillsammans med forskare, företag och studenter.
• B-körkort
• Ordningssinne och förmåga att planera

Erfarenhet av forskningsverksamhet och undervisning är meriterande. Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper som förmåga att arbeta säkert och noggrant. Arbetet förutsätter god fysisk hälsa.

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Vikariat 8 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 November.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-10-25.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoktoral forskare i ekoepidemiologi

Ekolog
Läs mer Okt 7
Institutionen för vilt, fisk och miljö
Institutionen för vilt, fisk och miljö (VFM) är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU. Vår institution är baserad i Umeå med verksamhet i hela Sverige samt även utanför Sveriges gränser. VFM:s ansvarsområde är forskning, undervisning och miljöanalys (FOMA) inom våra fyra fokusområden: Akvatisk Ekologi, Molekylär Ekologi, Restaureringsekologi (terrestra och akvatiska miljöer) och Zooekologi. Våra ansvarsområden bidrar till att uppfylla SLUs nationella åtaganden för terrestra och akvatiska habitat. Vår verksamhet är behovsdriven och öppen för samarbete både nationellt och internationellt. VFM har ca drygt 70 medarbetare och en omsättning på ca 60 miljoner per år. Våra anställda kommer från mer än 10 länder, vilket bidrar till en internationell och välkomnande atmosfär. Enligt SLU:s policy är medarbetarna vår viktigaste resurs för att förverkliga vårt universitets visioner och mål. Det innebär att på bästa sätt ta tillvara och utveckla de mänskliga resurserna.

Mer information finns på institutionens hemsida: https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/

Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU, Umeå, söker en postdoktor med inriktning mot ekoepidemiologi.

Anställningen avser arbete inom ämnesområdet zooekologi.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Den postdoktorala forskaren kommer att arbeta inom ett storskaligt EU-projekt inom Horizon Europe som utvärderar och sammanställer effekterna av naturbaserade lösningar på risken för infektionssjukdomar. Projektet startade i september 2022 och omfattar 11 fallstudier där longitudinella eller space-for-time strategier kommer att användas för att kvantifiera miljömässiga, ekologiska och epidemiologiska förändringar till följd av naturrestaurering och andra folkhälsoinsatser.

Postdoktoral forskarens huvudsakliga uppgifter är att leda vetenskaplig produktion och samordna forskningsaktiviteter i alla fallstudieområden, se till att allmänna protokoll och SOP:er följs och att forskningsinsatserna harmoniseras. Forskaren kommer att leda dataanalys och skriva manuskript, delta i datainsamling och handleda doktorander och masterstudenter i Sverige och andra regioner (inklusive Colombia, Brasilien och Östafrika).

Genom detta projekt, EU Horizon Europe-projektet BEPREP (Identification of best practices for biodiversity recovery and public health interventions to prevent future epidemics and pandemics), kommer du att arbeta i en internationell forskningsmiljö och samarbeta med ledande forskare och forskargrupper i Europa och världen.

Kvalifikationer:
Doktorsexamen i sjukdomsekologi, epidemiologi, folkhälsa eller statistik och datavetenskap. Du har kunskap om och erfarenhet av studiedesign och utveckling av studieprotokoll och standardrutiner, och du är bra på att samordna aktiviteter och arbeta i flera arbetsuppgifter. Du har erfarenhet av statistisk analys i R och av databashantering. Vi söker en kandidat med god skrivförmåga och utmärkt kommunikationsförmåga, som kan arbeta i olika vetenskapliga och sociala/kulturella sammanhang och som är proaktiv.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:
Umeå, Sverige

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2022-11-15 eller enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-10-24.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Post-doctoral researcher in eco-epidemiology

Ekolog
Läs mer Okt 7
Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies
The Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies (VFM) is part of the Faculty of Forest Sciences at SLU. Our department is based in Umeå and our research activities extend throughout Sweden and beyond. Our areas of focus are research, education, and environmental analysis (FOMA) within our four focus areas: aquatic ecology, molecular ecology, restoration ecology (terrestrial and aquatic environments) and animal ecology. Activities of VFM contribute to meeting national commitments for terrestrial and aquatic habitat and are needs-driven and open to collaboration both nationally and internationally. VFM has about 70 employees and a turnover of about 60 million per year. Our employees come from more than 10 countries, which contributes to an international and welcoming atmosphere. According to the policy of SLU, employees are our most important resource for realizing the visions and goals of our university. This means making the best use of and developing human resources.

More information is available on the website of our department: https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/

The Department of Wildlife, Fish and Environment, SLU, Umeå, is seeking a post-doctoral researcher with a focus on eco-epidemiology.

The position involves work in the subject area of animal ecology

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
The post-doctoral researcher will work within a large-scale EU Horizon Europe project evaluating and synthesizing the impacts of nature-based solutions on infectious disease risk. The project started in September 2022 and includes 11 case studies where longitudinal or space-for-time approaches will be used to quantify environmental, ecological, and epidemiological changes resulting from nature restoration and other public health interventions.

The main tasks of the post-doctoral researcher is to lead scientific production and coordinate research activities across the case study areas, ensuring adherence to general protocols and SOPs and harmonization of research effort. The researcher will lead data analysis and manuscript writing, participate in data collection, and mentor PhD and master students in Sweden and other regions (including Colombia, Brazil, and East Africa).

Through this project, EU Horizon Europe project BEPREP (Identification of best practices for biodiversity recovery and public health interventions to prevent future epidemics and pandemics), You will work in an international research environment and collaborate with leading researchers and research groups in Europe and the world.

Qualifications:
You have a PhD degree in disease ecology, epidemiology, public health, or statistics and data science. You have knowledge and experience in study design and developing study protocols and standard operating procedures, and are good at coordinating activities and multitasking. You are experienced in statistical analysis in R and database management. We look for a candidate with good writing and excellent communication skills, is able to work in different scientific and social/cultural contexts, and is proactive.

As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.
Place of work:
Umeå, Sweden

Form of employment:
Temporary employment, 24 months

Extent:
100%

Starting date:
2022-11-15 or according to agreement

Application:
We welcome your application no later than 2022-10-24, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoc in the application of AI for wildlife conservation & management

Forskare, IT
Läs mer Aug 25
Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies
The Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies (WFE), SLU, Umeå, is looking for a postdoc with strong interests in wildlife conservation technology. She/he will work within Viltbild, a collaborative project between SLU and the Swedish Association for Hunting and Wildlife Management (SAHWM) aimed at collecting, processing and analysing data on a wide range of wildlife species from camera traps. The vision is that Viltbild becomes an important citizen-science platform where images collected by hunters and other stakeholders contribute to monitoring, conservation and management of diverse wildlife species in Sweden. The successful applicant will lead the development of AI components of the Viltbild’s web portal and be part of a growing conservation technology hub at WFE. The ambition is that she/he will also perform cutting-edge science on AI and wildlife ecology.

The department offers a creative, stimulating, and highly international environment and performs internationally recognised research, education and environmental monitoring in the research areas: animal ecology, aquatic ecology, molecular ecology and restoration ecology (see https://www.slu.se/en/departments/wildlife-fish-environmental-studies/research/). The department has many international employees and well-established national and international collaborations, which gives opportunities for fruitful exchange.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
The successful candidate will develop machine learning algorithms and analytical tools to analyse wildlife images from camera traps and closely work with Viltbild’s core project team consisting of Dr. Tim Hofmeester, Associate Prof. Joris Cromsigt and Associate Prof. Fredrik Widemo (SLU) and Filip Ånöstam (SAHWM). You will also closely collaborate with other project members as well as test users and students. You will develop machine learning algorithms that can automatically identify Scandinavian mammal species and/or separate adult and juvenile animals from camera trap images, as well as develop new analytical features to process this data into relevant outputs for wildlife conservation and management. You will also perform cutting-edge research and methods development, including the writing of scientific articles, in the field of conservation technology, and more specifically AI and wildlife ecology. There will be a lot of room to develop own research interests related to the application of AI to camera trapping images.

Qualifications:
Applicants should either hold i) a PhD in computer science, data science, machine learning or a similar subject, or ii) a PhD in ecology or similar with strong interest in technical solutions in wildlife monitoring and experience with complex quantitative models. We are looking for a highly motivated and team-oriented candidate with documented experience with AI and image recognition. An affinity with wildlife ecology and/or management and with the use of camera traps count as a merit. An understanding of the Swedish language, or strong willingness to learn basic Swedish within the first 6 months, will also be a merit.

As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.
Place of work:
Umeå

Form of employment:
Temporary employment, 24 months

Extent:
100%

Starting date:
1 December 2022 or according to agreement

Application:
We welcome your application no later than 2022-10-15, use the button below.

Specific documents attached: CV including list of publications, maximum five papers, a description of earlier research (maximum two pages), of current research interest and the research that you would like to conduct within the position (maximum two pages), name and address to at least two reference persons. We may ask you to send you PhD thesis at a later stage.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoktor i tillämpning av AI inom viltförvaltningen

Forskare, IT
Läs mer Aug 25
Institutionen för vilt, fisk och miljö
Institutionen för vilt, fisk och miljö (VFM), SLU, Umeå, söker en postdoktor med starkt intresse för teknikutveckling inom viltövervakning och -förvaltning. Hon/han kommer att arbeta inom Viltbild, ett samarbetsprojekt mellan SLU och Svenska Jägareförbundet (SJF), som syftar till att samla in, bearbeta och analysera data från viltkameror för ett brett spektrum av arter. Visionen är att Viltbild blir en viktig medborgarforskningsplattform där bilder som samlats in av jägare och andra intresserade bidrar till övervakning, förvaltning och bevarande av olika vilda djurarter i hela Sverige. Den framgångsrika sökanden kommer att leda utvecklingen av AI-komponenter i Viltbilds webbportal och vara en del av ett växande nav för digital viltövervakning vid VFM. Samtidigt är ambitionen att hon/han kommer också att utföra banbrytande vetenskap om AI och viltekologi.

Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande miljö, samt bedriver internationellt erkänd forskning, utbildning och miljöövervakning inom följande ämnesområden; restaureringsekologi, akvatisk ekologi, molekylär ekologi och zooekologi (se https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/forskning/). Institutionen har en stor andel internationella medarbetare, samt väletablerade nationella och internationella samarbeten med möjligheter för givande utbyten.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Den framgångsrika kandidaten kommer att utveckla algoritmer för maskininlärning och analysverktyg för att analysera bilder från viltkameror i nära samarbete med Viltbilds projektgrupp bestående av Dr Tim Hofmeester, Docent Joris Cromsigt och Docent Fredrik Widemo (SLU) och Filip Ånöstam (SJF). Du kommer också att ha ett nära samarbete med andra projektmedlemmar samt testanvändare och studenter. Du kommer att utveckla maskininlärningsalgoritmer som automatiskt kan identifiera skandinaviska viltarter och/eller separera vuxna och unga djur från viltkamerabilder, samt utveckla nya analysfunktioner för att bearbeta data till resultat relevanta för viltförvaltningen. Du kommer att utföra banbrytande metodutveckling och vetenskap, inklusive skrivande av vetenskapliga artiklar, inom området digital viltövervakning, och mer specifikt AI och viltekologi. Det kommer att finnas stort utrymme för att utveckla egna forskningsintressen relaterade till tillämpningen av AI på viltkamerabilder.

Kvalifikationer:
Sökande bör antingen ha i) en doktorsexamen inom datavetenskap, maskininlärning eller motsvarande ämnesområde, eller ii) en doktorsexamen i ekologi eller liknande med starkt intresse för tekniska lösningar för viltövervakning och erfarenhet med komplicerade kvantitativa modeller för populationsskattningar. Vi söker en mycket motiverad och teamorienterad kandidat med dokumenterad erfarenhet av AI och bildigenkänning. Erfarenheter inom viltekologi och/eller viltförvaltning, samt av användning av viltkameror, räknas som meriterande. Förståelse för svenska språket, eller stark vilja att lära sig grundläggande svenska inom de första 6 månaderna, är också meriterande.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 december 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-10-15.

Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: CV inklusive publikationslista, maximalt fem uppsatser, en beskrivning av tidigare forskning (max två sidor), av nuvarande forskningsintresse samt forskningen som du skulle vilja utföra inom tjänsten (max två sidor), namn och adress till åtminstone två referenspersoner. Vi kan be dig skicka din doktorsavhandling i senare skede.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Doctoral student in forest management

Doktorand
Läs mer Sep 21
Department of Forest Resource Management
The Department of Forest Resource Management conducts education and research in the areas of forest planning, forest remote sensing, forest inventory and sampling, forest mathematical statistics, and landscape studies. The department is also responsible for the implementation of environmental monitoring programs: the National Forest Inventory, the National Forest Damage Inventory, National inventories of the landscape in Sweden, Terrestrial habitat monitoring, and the Butterfly and bumblebee inventory. The activities combine research and environmental monitoring in cross-disciplinary projects, which provide unique opportunities to develop holistic concepts for the sustainable use of natural resources. In total, we are about 100 employees and during the summer months another 80 seasonal employees in our field inventories. More information can be found on www.slu.se/srh.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Development of global forest resources
Duties
The task for the doctoral studies involves studying the development of the global forest resources with the support of modern inventory techniques that combine different types of remote sensing with field inventory. The studies will shed light on the developments of forests in different parts of the world, making comparisons with the developments in Sweden and Europe, and analyse similarities and differences between regions from different perspectives, including the contribution of forests to mitigating climate change through carbon sequestration. An important part of the work involves contributing to the development of quality-assured methods for large-area forest monitoring. The main focus of the work will be determined together with the doctoral student.

Qualifications
The applicant must have a degree from at least four years of university studies in forest science, biology, geography or statistics. Applicants with degrees in other, similar, subjects will also be considered. You should be interested in work related to databases, geographic information systems, field-based forest inventories, remote sensing, and statistics. The work will include international collaborations.

Place of work 
Umeå, Sweden

Form of employment
Employment as a doctoral student 4 years of education

Extent
100%

Start date
By agreement, tentatively in late autumn 2022 or early spring 2023

Application
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-10-10.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Doktorand i skogshushållning med inriktning mot globala skogsresurser

Doktorand
Läs mer Sep 16
Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell riktad skogsskadeinventering, Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda och under sommarhalvåret ytterligare ca 80 säsongsanställda i våra fältinventeringar. Mer information hittar du på www.slu.se/srh.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Avhandlning om det globala skogstillståndets utveckling
Innehållsbeskrivning
Doktoranduppgiften innebär att studera det globala skogstillståndets utveckling med stöd av moderna inventeringstekniker som kombinerar olika typer av fjärranalys med fältinventering. Studierna ska belysa utvecklingen i olika delar av världen, jämföra med utvecklingen i Sverige och Europa, samt analysera likheter och skillnader mellan regioner ur olika perspektiv, bl.a. skogarnas bidrag till att motverka klimatförändringar genom upptag av koldioxid. En viktig del av arbetet innebär att bidra utvecklingen av kvalitetssäkrade metoder för storskalig skogsuppskattning. Tyngdpunkten i arbetet kommer att bestämmas i samråd med doktoranden.

Kvalifikationer
Du som söker ska ha examen från minst fyraåriga universitetsstudier inom skogsvetenskap, biologi, geografi eller statistik.  Även sökande med examen i andra ämnen kommer att beaktas. Du bör vara intresserad av att fördjupa dig i frågor som rör databaser, geografiska informations­system, fält­baserad skogsinventering, fjärranalys, samt statistik. Arbetet kommer att omfatta internationella samarbeten.

Placering            
Umeå

Försörjningsform
Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde
Enligt överenskommelse, preliminärt under senhösten 2022 eller tidig vår 2023.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-10-10.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoktor

Skogsbruksforskare
Läs mer Sep 21
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vi söker en mycket motiverad postdoktor till vårt team för att undersöka stressinducerade reaktioner i växter. Huvdsyftet med detta projekt är att undersöka de molekylära mekanismerna som styr försvarsrespons på cellnivå i Arabidopsis thaliana rot. Projektet kommer att omfatta arbete med växtinfekterande nematoder i kombination med olika mikroskopimetoder, samt molekylär- och cellbiologi.

Kvalifikationer:
Doktorsexamen i växtmolekylärbiologi, cellbiologi och/eller växtparasitologi. Den sökande bör vara väl förtrogen med olika molekylärbiologiska och mikroskopitekniker. Dokumenterad erfarenhet av arbete med Arabidopsis thaliana, samt goda kunskaper om växternas utvecklingsbiologi och/eller växtpatogeninteraktion är önskvärt. Kandidaten bör ha goda kunskaper i engelska.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-10-10.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoctor

Skogsbruksforskare
Läs mer Sep 21
The Department of Forest Genetics and Plant Physiology was founded in the late 1970s - when the College of Forestry moved to Umeå. The number of employees has since grown steadily is now around 100, including postdoctoral researchers and postgraduate students. In the late 1990s it was decided to join with the Department of Plant Physiology at Umeå University to form a research center, Umeå Plant Science Centre (UPSC). The Department of Forest Genetics and Plant Physiology moved into the premises adjacent to the partner department and together have developed a close and successful collaboration on research issues, technology platforms, and training of master's and doctoral level students. The international element within UPSC is large, with over 40 nationalities represented.

The department conducts introductory and advanced training in plant physiology, ecophysiology, plant molecular biology, forest genetics and forest biotechnology within the Forestry program and at the master level.

The department offers postgraduate studies in biology, specializing in plant physiology, ecophysiology, plant molecular biology and forest genetics. Postgraduate courses are generally held in cooperation with the Department of Plant Physiology.
For more information about the Department of Forest Genetics and Plant Physiology and UPSC visit www.upsc.se.

 
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
We are seeking a highly motivated Postdoctoral Fellow to join Dr. Peter Marhavy´s team to investigate stress-induced morphogenic responses in plants.

The major aim of this project is to investigate the molecular mechanisms controlling defense responses at the cellular level in Arabidopsis thaliana root. The project will include work with plant parasitic nematodes in combination with various microscopy techniques, molecular and cell biology.

Qualifications:
A PhD in plant molecular biology, cell biology and/or plant parasitology. The applicant should be well acquainted with different molecular biology and microscopy techniques. Documented experience in working with Arabidopsis thaliana, as well as good knowledge of plant development and/or plant pathogen interaction is desirable. The candidate should have a good knowledge of English.

As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.

Place of work:
Umeå

Form of employment:
Temporary employment, 24 months

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2022-10-10, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Doktorand i nationalekonomi, inriktning skogspolitik

Nationalekonom
Läs mer Sep 23
Institutionen för skogsekonomi bedriver verksamhet inom forskning och undervisning inom området cirkulär bioekonomi med fokus på företagsekonomi, naturresursekonomi, nationalekonomi och policy, särskilt med fokus på hållbar utveckling av skogliga naturresurser. Vi bidrar till utbildning vid skogsvetenskapliga fakulteten och är ansvariga för såväl kandidat- och masterprogram som doktorandprogram inom företagsekonomi och nationalekonomi. Institutionen finns på två campus: Ultuna (Uppsala) och Umeå. Vi har en stark forskningsmiljö och goda internationella kontakter; exempelvis ansvarar institutionen för tidskriften Journal of Forest Economics . Institutionen är också en nyckelpartner i Centrum för miljö- och naturresursekonomi tillsammans med Umeå Universitet och står som värd för European Forest Institutes forskningsnätverk Forest Bioeconomy Network.

Institutionen för skogsekonomi
Vi söker en doktorand till Institutionen för skogsekonomi vid SLU i Umeå. Studenten förväntas arbeta tvärvetenskapligt och studera hållbar förvaltning av skogsresurser med hjälp av ekonomisk teori kombinerat med policy analyser. Det kan handla om skogsägarens beslut, samhällets nytta av skogliga resurser, aktörers beteende utifrån policy, eller frågor kring ekosystemtjänster och dess ekonomiska värde. Doktoranden blir delaktig i ett forskningsprojekt där SLU leder policyanalys och analys av skogliga aktörers inställning till ekosystemtjänster i ljuset av klimatförändringar. Kandidater uppmuntras att studera forskning som utförs av Docent Camilla Widmark,
se profil och publikationer.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Innehållsbeskrivning:
Doktoranden kommer vara delaktig projektet, att utveckla forskningsämne där nationalekonomi, policy och skogsförvaltning integreras; utveckla relevanta forskningsfrågor, utveckla en teoretisk ram och en lämplig forskningsdesign; samt skriva vetenskapliga manuskript och sammanställa en doktorsavhandling. I doktorandstudierna ingår också att läsa kurser. Doktoranden utvärderas kontinuerligt.

Kvalifikationer:
Behörig att söka forskarutbildning är du som har en magisterexamen i nationalekonomi eller masterexamen i statsvetenskap där minst 30 högskolepoäng ekonomi på avancerad nivå ingår. Kunskap inom naturresursekonomi, skogspolicy eller uppvisad förmåga att integrera skogs- och nationalekonomikoncept är extra meriterande. God förmåga att uttrycka dig i muntlig och skriftlig engelska och svenska är ett krav. Erfarenhet av att skriva vetenskapliga manuskript är extra meriterande så även fördjupad kunskap av kvalitativa metoder och verktyg.

Placering:           
Umeå (mer information om Umeå: Visit Umeå)

Försörjningsform:
2 år anställning. Doktorandprogrammet består av 2 år heltidsstudier, som leder till en licentiatexamen. Efter 2 år, efter utvärdering och komplett finansiering, finns möjlighet till förlängning ytterligare 2 år för att erhålla en doktorsexamen.

Tillträde:
Omgående tillträde.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-10-07

Studenten bör ha grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå, om de har tagit en examen på avancerad nivå eller har genomfört kurskrav på minst 240 högskolepoäng, inklusive minst 60 högskolepoäng vid avancerad nivå. Gymnasiekurs motsvarande engelska B / engelska 6 är ett grundläggande krav.

Den skriftliga ansökan skall innehålla CV, en föreslagen forskningsöversikt på 1 sida, kopior av examen och utskrifter av akademiska betyg, en kopia av masteruppsats, minst två referenser, samt intyg om certifierade kunskaper i engelska.

Den sökande som erbjuds tjänsten ska tillhandahålla utskrivna certifierade kopior av intyg, examensbevis och utskrifter från tidigare studier vid en internationellt erkänd högskola (universitet eller högskola). Om den sökande är en utländsk medborgare, kräver SLU en vidimerad kopia av passets sida som visar personuppgifter och fotografi.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Ekonomiadministratör

Ekonomikontorist
Läs mer Sep 20
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Vi söker en strukturerad och serviceinriktad administratör till institutionens administrativa grupp på fem personer. Tjänsten är ett vikariat för en medarbetare som ska prova på ett annat arbete.  

Institutionen består av ungefär 100 personer varav 11 är professorer. Institutionens uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem ska förvaltas. Detta innebär att institutionens arbetsområde är väldigt brett och ur ett geografiskt perspektiv sträcker sig nästintill världen runt. Många av våra medarbetare kommer från andra länder vilket medför att vi ofta använder engelska som arbetsspråk.  

För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Hantering av leverantörsfakturor, registrering av beställningar och vara ett stöd till övriga på institutionen gällande inköps-och fakturasystemet Proceedo. Kundfakturering, löpande bokföring i ekonomisystemet UBW samt diarieföring och arkivering. Stöd vid budget- och bokslutsarbete samt övriga arbetsuppgifter inom administrationen.

Kvalifikationer:
Vi vill att du som söker har lägst gymnasieutbildning, gärna med  ekonomisk  inriktning  samt  att du har grundläggande ekonomikunskaper och praktisk erfarenhet  av dessa.  Du har lätt att samarbeta med andra,  har goda kunskaper  i att kommunicera  på svenska och engelska samt behärskar Officepaketet (Word, Excel,  Powerpoint).  Meriterande  är om du har erfarenhet  av administrativt  arbete, gärna inom offentlig verksamhet. Det är därför också meriterande om du har arbetat med något av SLU:s datasystem exempelvis Proceedo, UBW (Agresso), Public 360. Då vi är en mindre arbetsgrupp och arbetar tätt tillsammans fäster vi extra stor vikt vid personlig lämplighet.

Placering:
Umeå

Anställningsform:  
Vikariat 6 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
Gärna före 1 November annars enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-10-05

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Forskningsassistent inom växtodling

Agronom
Läs mer Sep 20
Institutionen för norrlänsk jordbruksvetenskap
Institutionen för Norrländsk Jordbruksvetenskap söker en forskningsassistent i växtodling. Institutionen är specialiserad på tillämpat jordbruk och har en verksamhet som inkluderar både växtodling och husdjursdjurvetenskap med ett tydligt fokus på foder till mjölkproduktion. Institutionen har en egen  forskningsstation, Röbäcksdalen i Umeå , som är en del av SITES - Swedish Infrastructure for Ecosystem Science. SITES är ett nationellt nätverk av experimentella fältstationer och erbjuder möjligheten att genomföra experiment och samla in data under olika klimat- och odlingsförhållanden. Forskningsstationen ligger nära Umeå centrum och omfattar både en modern ladugård med mjölkkor och utmärkta förutsättningar för fältförsök inom växtodling. Umeå är en expansiv stad med två framgångsrika universitet, SLU och Umeå universitet. Läs mer om oss på www.slu.se/njv.
Forskningsassistenten kommer att placeras på SITES Röbäcksdalen forskningsstation vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Umeå.

Kvalitetssäkring av data från långliggande försök

Långliggande försök ger viktig kunskap om hur jordbruket påverkar marken dess bördighet på lång sikt. Denna tjänst ska hantera data från en serie långliggande försök som har pågått sedan 1965. Försöket heter R8-74 och är en jämförelse mellan odling av olika grödor i monokultur och kombinerade i växtföljder. Försöket har visat att marken lagrar mer kol när man odlar mycket vall, och mindre kol när man odlar bara spannmål eller potatis. För att utvärdera de agronomiska resultaten krävs det dock att skördedata kvalitetssäkras.  

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgiften är att kvalitetssäkra data från ett långliggande försök som bedrivs på stationen och på två andra orter i norra Sverige. Arbetet kan  delvis utföras på distans, men kräver en viss närvaro i Umeå framförallt vid start och avslutning.

Kvalifikationer:
Sökanden ska minst ha en kandidat i agronomi eller motsvarande och kunskaper om växtodling.  Gott ordningssinne, strukturerat arbetssätt och tålamod krävs. Erfarenhet av att kvalitetsgranska data och arbeta med databaser är en merit. Goda kunskaper i svenska är ett krav.

Placering:
Umeå och distans

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 3 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Tillträde snarast, dock senast 221015. 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-10-04.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Universitetslektor i växtodlingsvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 16
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV) i Umeå bedriver forskning och undervisning i växtodlingslära och husdjursvetenskap, med specifikt fokus på grovfoderbaserad mjölkproduktion. Verksamheten fokuserar på hela grovfoderkedjan från sådd av grödan och utfodring av djuren och till den produkt som sedan lämnar gården. Forskargruppen i växtodling bedriver forskning kring odling av grovfodergrödor och inkluderar t.ex. utveckling av tillväxtmodeller, växtodling med hjälp av fjärranalysmetoder och spektrala tekniker, samt grundläggande agronomiska studier. Undervisningen sker till stor del på kandidat- och masterprogram som kan leda till agronom- och lantmästarexamen, men även på fristående kurser. Läs mer om vår verksamhet på www.slu.se/njv.

Rekryteringen av en universitetslektor i växtodlingsvetenskap är ett led i att utveckla och stärka forskning och utbildning inom detta för SLU centrala område. Anställningen vid SLU skapar förutsättningar för samverkan med många andra närliggande forskningsområden vid SLU:s campus i Uppsala, Skara och Alnarp inom t.ex. jordbruksvetenskap, husdjursvetenskap och ekologi. SLU har en väl utbyggd infrastruktur för fältforskning med försöksstationer över hela Sverige, som även inkluderar olika långliggande försök. Flera stationer vid SLU är även en del av SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science).

Ämnesbeskrivning
Ämnet är växtodlingsvetenskap och omfattar grundläggande och tillämpade frågeställningar med fokus på jordbruksgrödor för produktion av grovfoder till idisslande djur.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen:


• utveckla och leda framgångsrik forskning inom ämnet med fokus på odling och kvalitet gällande grovfodergrödor,
• leda och utveckla undervisning och undervisningsmetoder, inklusive handledning och examination, på grund- och avancerad nivå, både på svenska och engelska,
• delta i och förbättra utbildning och forskning i samverkan med övriga forskare på institutionen och vid SLU, samt inom närliggande ämnesområden vid andra universitet nationellt och internationellt,
• handleda doktorander och delta i utvecklingen av forskarutbildningen,
• utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri och näring,
• kommunicera om forskning och forskningsresultat både vetenskapligt och populärvetenskapligt,
• stärka samverkan med samhällsaktörer,
• söka nationella och internationella externa forskningsmedel, samt
• kunna undervisa på svenska inom fyra år.

Behörighet
Den sökande ska:


• ha avlagt doktorsexamen
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig, samt
• ha goda kunskaper i muntlig och skriftlig engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning
• erhållna externa forskningsmedel i konkurrens.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas


• erfarenhet av planering, genomförande samt utvärderingar av egen undervisning
• handledning och examination på doktorandnivå
• förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Vidare beaktas skicklighet i att


• kommunicera och samarbeta
• hantera och utveckla verksamhet och personal vid universitetet
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• informera/kommunicera om forskning och utvecklingsarbete.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Stor hänsyn kommer också tas till personliga egenskaper, som förmåga att samarbeta med andra i grupp, att ta eget ansvar, att ta initiativ, samt att bidra till en bra arbetsmiljö och en god kollegial atmosfär.

Goda kunskaper i svenska eller andra skandinaviska språk är meriterande.

Sista ansökningsdatum:
2022-10-03

Placering/ort:
Umeå

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Forskare inom empirisk skoglig modellering

Skogsbruksforskare
Läs mer Sep 16
Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell riktad skogsskadeinventering, Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda och under sommarhalvåret ytterligare ca 80 säsongsanställda i våra fältinventeringar. Mer information hittar du på www.slu.se/srh.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter
Anställningen innebär att med stöd av empiriska data och statistiska modeller analysera dynamiken i skogar till stöd för beräkningar som görs bl.a. inom den svenska riksskogstaxeringen samt därtill knutna analys- och redovisningssystem. Fokus ligger på modellering av enskilda träds och större skogsområdens tillväxt och avgång, biomassa, samt växthusgasbalanser.

Kvalifikationer
Du som söker ska ha doktorsexamen inom ett område som är relevant för att genomföra ovan be­skriv­na uppgifter så som skoglig doktorsexamen. Tidigare erfarenhet av de aktuella typerna av modellering, samt från analyser kopplade till data från fältinventeringar och fjärranalys är meriterande.

Placering
Umeå

Anställningsform
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning
100%

Tillträde
Enligt överenskommelse, preliminärt under senhösten 2022.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-10-03.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Senior Lecturer/Associate Professor* in Crop Science

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 16
Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Department of Agricultural Research for Northern Sweden
The Department of Agricultural Research for Northern Sweden (NJV) in Umeå conducts research and education in crop and animal sciences, with a specific focus on forage-based animal production. The common threads in the activities are efficiency and sustainability for the whole production chain, from seeding the forage crop and feeding the animals, to the effect on products of milk and meat. The crop science group conducts research on cultivation of forages, which includes agronomic studies, development and use of crop models, and production management with remote sensing tools and spectral techniques. The department contributes to education in bachelor’s and master’s programs in agricultural sciences, and to standalone courses. Read more about our activities and infrastructures at www.slu.se/njv-en.

The recruitment of a Senior lecturer/Associate Professor is a strategy for developing and improving the research and education within this central subject of SLU. The employment at SLU creates possibilities for collaborations with many other closely related subject areas at SLU’s campuses in Uppsala, Alnarp and Skara, e.g. within agricultural science, animal science and ecology. SLU has a well-developed infrastructure for field-based research, with field stations all over Sweden, including several long term experiments. Some stations are also part of SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science).

Subject area
The subject area is crop science, and encompasses basic and applied research questions with a focus on crops for production of forages for ruminants.

Duties
The senior lecturer is expected to:


• develop and lead research in the subject area with a focus on cultivation and quality of forage crops,
• develop and lead teaching and improve teaching methods, including supervision and examination, at undergraduate and master’s level, in Swedish and English,
• participate in and enhance educational and research collaborations within the department and SLU, as well as with similar subject specialisations at other higher education institutions, nationally and internationally,
• supervise PhD students, and develop postgraduate education,
• advance and strengthen national and international networks with researchers, and industry/business,
• communicate research and research findings, in scientific and popular scientific ways,
• advance and strengthen cooperation and collaboration with society,
• apply for national and international external research funding, and
• teach in Swedish within four years of taking up the position.

Qualifications
The successful candidate should:


• hold a doctorate,
• demonstrate research expertise within the subject area of the employment,
• demonstrate good pedagogic skills, and
• have good oral and written knowledge of English.

Assessment criteria
Assessment criteria for the employment will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required qualifications specified for the position.

The scientific assessment will consider


• research activities, both completed and ongoing, within the subject area
• the capacity to independently initiate and do novel research
• experience in applying for and attracting external research funding

The pedagogic assessment will consider


• experience of planning, conducting, and evaluating teaching
• experience of supervision and examination at postgraduate level
• ability to integrate research and a scientific approach into pedagogic activities.

Furthermore, the following skills will be considered


• communication and collaboration
• managing and developing activities and staff at the university
• interaction and collaboration with relevant stakeholders and society
• disseminating research and development activities

As much attention will be given to the assessment of pedagogic skills as to the assessment of scientific skills. Personal skills, such as collaboration with others in a group, taking responsibility and initiative, and contributing to a good work environment and a good collegial atmosphere will also be highly regarded.

Good knowledge of Swedish or other Scandinavian languages is advantageous.

 

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/

Application deadline
2022-08-31

Place of work
Umeå, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

* The Swedish title “universitetslektor” is a tenured position approximately equivalent to senior lecturer (UK) or associate professor (US). The successful candidate will be employed as senior lecturer. 

Starting date
By agreement

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

Ansök nu

Ekonom till Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU

Ekonomikontorist
Läs mer Aug 22
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av ekonomiadministration knuten till projektredovisning.
Det innebär bl.a.


• Att bistå forskare med kalkyler inför ansökningar
• Uppföljning och redovisning av utfall i projekt, både till forskare och externa bidragsgivare
• Administrativt upplägg av nya projekt i samband med att ansökningar har beviljats

Några projekt är finansierade av EU som har speciella krav på redovisning och rapportering. Förutom projekthantering ingår arbete med avstämningar och analyser inför bokslut (delår och helår) samt att bistå med upprättande av institutionens budget. Även löpande bokföring, fakturahantering samt allmän administration förekommer.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har akademisk examen med ekonomisk inriktning eller motsvarande kompetens, några års praktisk arbetslivserfarenhet av ekonomiadministration och projektredovisning samt goda kunskaper i Office-program (främst Excel).


Då många projekt löper parallellt fordras att du har god organisationsförmåga. För anställningen krävs ansvarstagande och förmåga att driva uppgifter självständigt såväl som i team. Den person vi söker ska vara serviceinriktad, ha god samarbetsförmåga och förmåga att kunna ta egna initiativ. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom social kompetens, analytisk och problemlösande förmåga. God förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på svenska och engelska är ett krav.

Meriterande är erfarenhet av statligt ekonomiadministrativt arbete vid högskola/universitet, kunskap om administrativ hantering av EUprojekt samt erfarenhet av de administrativa systemen som SLU använder, UBW (Agresso), Proceedo och Primula.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-09-21.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Forskare till Institutionen för skogsgenetik och växtfysiologi, SLU

Molekylärbiolog
Läs mer Sep 1
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Arbetsuppgifter:
Forskning om molekylärgenetisk reglering av aspträdens blomning och fenologi, särskilt de FT-lika genernas betydelse.

Kvalifikationer:
Fil. Dr. i biologi/molekylärbiologi. Erfarenhet av postdoktoral forskning om de gener som kontrollerar aspträdens blomning och fenologi. Goda kunskaper i engelska, samt god samarbetsförmåga.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-09-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Djurskötare

Djurskötare, mjölk
Läs mer Aug 29
SLU Röbäcksdalen

Djurskötare med gott djuröga sökes till mjölkkobesättning på Röbäcksslätten, cirka 10 minuter från Umeå centrum.


SLU Röbäcksdalen driver ett modernt lantbruk med mjölkproduktion och växtodling. På gården finns idag cirka 120 mjölkkor med rekrytering, och växtodlingen består av 250 hektar åker där vi odlar vall, spannmål och grönfoder.

Till lantbruket hör också försöksverksamhet, då vi är en del av Sveriges Lantbruksuniversitet. Men i huvudsak är vi en modern mjölkproduktion med hög automatiseringsgrad och mjölkning i grop som sköts av ett team med åtta medarbetare.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vanliga arbetsuppgifter som förekommer i en modern mjölkproduktion med skötsel och administration av mjölkkor, ungdjur och kalvar.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som gillar att arbeta med djur, gärna arbetar i team och har en relevant bakgrund/utbildning/erfarenhet. Vi ser gärna att du är självgående och tar ansvar samt att du vet vad det handlar om när man arbetar med kor.

Är du tekniskt intresserad och/eller har maskinvana är detta ett stort plus. Har du seminbehörighet är även det en merit. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och tidigare erfarenheter. För instruktioner och viss dokumentation är det nödvändigt att du kan både tala och skriva på svenska. Vi arbetar med ett modernt schema i två skift med få delade arbetsdagar, och där helgarbete ingår var tredje helg.

Krav: erfarenhet av att mjölka kor, bekväm med att använda dator, B-körkort, samt behärska svenska språket.

SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-09-13.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoktorstjänst: Fotonedbrytning av metylkvicksilver i boreala sjöar

Ekolog
Läs mer Aug 19
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
En tvår-årig postdoktorstjänst utlyses vid Sveriges Lantbruksuniversitet vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel. Institutionen består av ungefär 100 personer varav 11 är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas. För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Tjänsten finansieras av FORMAS och är en del av ett större projekt som syftar till att bestämma den hastighet med vilken metylkvicksilver (MeHg) bryts ner under inverkan av solljus i boreala sjöar. Fotonedbrytning av MeHg betraktas idag som den kvantitativt viktigaste sänkan för MeHg i skogs-våtmarks-sjöekosystem. Nedbrytningen sänker halten av MeHg i sjövatten och minskar därmed även tillgängligheten för biotiskt upptag i akvatiska näringsvävar. Trots dess betydelse är idag processförståelesen begränsad och inverkan av viktiga miljöfaktorer som t ex naturligt organiskt material (NOM) kan både påskynda och motverka nedbrytningen av MeHg.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
I projektet ingår att utföra studier både i fält (omfattande olika typer av sjöar) och laboratorieexperiment. Postdoktorn ingår i en större forskningsmiljö  vid SLU och Umeå Universitet där en doktorand samt ytterligare fyra postdoktorer studerar biogeokemiska processer som påverkar förekomstformerna av kvicksilver i torvmarker och förorenade havsvattensediment.

Kvalifikationer:
Konkurrenskraftiga kandidater innehar en doktorsexamen i (bio)geokemi, i första hand i inriktning mot kvicksilver, och/eller mot andra metaller eller liknande. Projektet kommer att innehålla såväl praktiskt arbete i fält som mer kontrollerade experimentella laboratoriestudier, vilket ger kandidater med sådana erfarenheter en fördel. Erfarenhet av arbete med fotokemiska processer i kontrollerade akvatiska system är en merit.  Dokumenterad förmåga att självständigt utföra forskning samt att författa vetenskapliga uppsatser och rapporter på  Engelska är ett krav. Post-doktorn förväntas även kunna delta i andra aktiviteter inom projektet, som kan ligga utanför det egna vetenskapliga arbetet. Goda kunskaper i Engelska, både skriftligt och muntligt, är ett krav.  

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.  

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-09-02

Din ansökan skall innehålla: (1) ”Cover letter” där du summerar dina forskningserfarenheter och hur du anser att dessa kan bidra till forskningsprojektet, (2) Curriculum Vitae, (3) publikationslista, (4) kopior på relevanta examina och publikationer, (5) namn och kontakdetaljer till 2-3 referenspersoner samt (6) kopia av examensbevis på din doktorsexamen.  

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Senior Lecturer (Associate Professor) in restoration ecology

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jul 1
Faculty of Forest Sciences
Department of wildlife, fish en environmental studies
An appointment as Senior Lecturer in restoration ecology is vacant at the Department of wildlife, fish and environmental studies at SLU, Umeå. The department offers a creative and stimulating environment, as well as conducting internationally recognized research, education and environmental monitoring in the following subject areas; restoration ecology, aquatic ecology, molecular ecology and zooecology (see Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies | Externwebben (slu.se)). The department has a large proportion of international employees, as well as well-established national and international collaborations with opportunities for rewarding exchanges.

Subject area
The subject of the position is restoration ecology and covers both basic and applied issues relevant to the subject area. The research is characterized by how different restoration measures can mitigate negative effects on biodiversity in forestry or other types of land use, such as mining. The subject area is relatively new and the research involves the development of methods for restoration.

Duties
The Senior Lecturer shall:


• act in accordance with the vision, goals and basic values of SLU
• develop and lead an internationally successful environment for research and education
• apply for external funding in competition at national and international level
• lead, develop and participate in teaching and supervision of students at all levels
• supervise PhD students and Postdocs,
• collaborate with other researchers and the society regionally, nationally and internationally
• disseminate research findings

Qualifications
The applicant shall:


• have a doctoral degree within a relevant subject or their equivalent scientific competence,
• be scientifically skilled within the subject area for this appointment
• be pedagogically skilled
• be able to communicate well in English and Swedish, both in writing and orally

Assessment Criteria
Assessment criteria for appointment of a Senior Lecturer will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required qualifications specified for the position.

The assessment of scientific skills will consider:


• completed research activities and ongoing research within the subject area
• future research vision within the subject area
• ability to independently initiate, lead and develop innovative research
• ability to attract external research funding in competition

The assessment of pedagogic skills will consider the ability to:


• plan, conduct and evaluate their own teaching
• supervise and examine undergraduate and master level students
• supervise and examine at doctoral level
• convey and implement their pedagogical vision
• integrate research and academic thinking in teaching

Furthermore, the assessment will consider the applicant’s degree of skills in:


• managing, developing and leading academic units and staff
• interacting with relevant stakeholders and society
• dissemination of information on research and development projects

Specific expertise in conservation biology and vegetation ecology with relevance to restoration ecology is particularly meritorious. Experience of teaching in the subject area, experience of interdisciplinary research, and a wide network of contacts with stakeholders are also meritorious.

When assessing the candidate’s qualifications, equal attention will be given to teaching and research expertise respectively, as well as to other qualifications.

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

Application deadline:
2022-08-31

Place of work:
Umeå

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent

Starting date:
By agreement

Application:
It is desirable that the application is written in English, because the applications will be evaluated by expert advisers both in Sweden and abroad.

"Appointment procedures for teachers at SLU" and “General assessment criteria for the appointment of teachers" can be found here.

Please apply by clicking the apply-button below.

 

Academic union representative:
The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala.

www.slu.se

SLU is an equal opportunity employer.

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Universitetslektor i restaureringsekologi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jul 1
Fakulteten för Skogsvetenskap
Institutionen för vilt, fisk och miljö
En anställning som universitetslektor i restaureringsekologi ledigförklaras vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, Umeå. Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande miljö, samt bedriver internationellt erkänd forskning, utbildning och miljöövervakning i följande ämnesområden; restaureringsekologi, akvatisk ekologi, molekylär ekologi och zooekologi (se Institutionen för vilt, fisk och miljö | Externwebben (slu.se)). Institutionen har en stor andel internationella medarbetare, samt väletablerade nationella och internationella samarbeten med möjligheter för givande utbyten.

Ämnesbeskrivning
Ämnet för anställningen är restaureringsekologi och omfattar både grundläggande och tillämpade frågeställningar relevanta för ämnesområdet. Forskningen karakteriseras av hur olika restaureringsåtgärder kan mildra negativa effekter på biologisk mångfald inom skogsbruk eller andra typer av markanvändning, t ex gruvdrift. Ämnesområdet är relativt nytt och forskningen inbegriper utveckling av metoder för restaurering.

Arbetsuppgifter
Innehavaren ska:


• verka i enlighet med SLUs vision, mål och värdegrund
• utveckla och leda en internationellt framgångsrik miljö för forskning och undervisning inom ämnesområdet
• i konkurrens söka externa bidragsmedel på internationell och nationell nivå
• leda, utveckla och delta i undervisning på grund-, avancerad och doktorandnivå
• handleda doktorander och postdocs
• samverka med andra forskare och det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt
• kommunicera forskningsresultat

Behörighet
Innehavaren ska:


• ha avlagt doktorsexamen inom ett för befattningen relevant ämne eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig
• kunna uttrycka sig väl både skriftligt och muntligt på svenska och engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
• framtida visioner för forskning inom ämnet
• förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
• förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas förmågan att


• planera, genomföra och utvärdera egen undervisning
• handleda och examinera studenter på grundnivå och avancerad nivå
• handleda och examinera doktorander
• förmedla och implementera sin pedagogiska vision
• integrera aktuell forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Vidare beaktas dokumenterad erfarenhet av och skicklighet att


• administrera, utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
• informera om forskning och utvecklingsarbete

Specifik kompetens i bevarandebiologi och vegetationsekologi med relevans för det övergripande ämnet restaureringsekologi är särskilt meriterande. Även erfarenhet av undervisning i ämnet, erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning, samt ett brett kontaktnät med avnämare är meriterande.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten, samt skickligheten i övriga bedömningsgrunder, ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2022-08-31

Placering/ort:
Umeå

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga personer:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Senior Lecturer/Associate Professor* in Crop Science

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 16
Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Department of Agricultural Research for Northern Sweden
The Department of Agricultural Research for Northern Sweden (NJV) in Umeå conducts research and education in crop and animal sciences, with a specific focus on forage-based animal production. The common threads in the activities are efficiency and sustainability for the whole production chain, from seeding the forage crop and feeding the animals, to the effect on products of milk and meat. The crop science group conducts research on cultivation of forages, which includes agronomic studies, development and use of crop models, and production management with remote sensing tools and spectral techniques. The department contributes to education in bachelor’s and master’s programs in agricultural sciences, and to standalone courses. Read more about our activities and infrastructures at www.slu.se/njv-en.

The recruitment of a Senior lecturer/Associate Professor is a strategy for developing and improving the research and education within this central subject of SLU. The employment at SLU creates possibilities for collaborations with many other closely related subject areas at SLU’s campuses in Uppsala, Alnarp and Skara, e.g. within agricultural science, animal science and ecology. SLU has a well-developed infrastructure for field-based research, with field stations all over Sweden, including several long term experiments. Some stations are also part of SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science).

Subject area
The subject area is crop science, and encompasses basic and applied research questions with a focus on crops for production of forages for ruminants.

Duties
The senior lecturer is expected to:


• develop and lead research in the subject area with a focus on cultivation and quality of forage crops,
• develop and lead teaching and improve teaching methods, including supervision and examination, at undergraduate and master’s level, in Swedish and English,
• participate in and enhance educational and research collaborations within the department and SLU, as well as with similar subject specialisations at other higher education institutions, nationally and internationally,
• supervise PhD students, and develop postgraduate education,
• advance and strengthen national and international networks with researchers, and industry/business,
• communicate research and research findings, in scientific and popular scientific ways,
• advance and strengthen cooperation and collaboration with society,
• apply for national and international external research funding, and
• teach in Swedish within four years of taking up the position.

Qualifications
The successful candidate should:


• hold a doctorate,
• demonstrate research expertise within the subject area of the employment,
• demonstrate good pedagogic skills, and
• have good oral and written knowledge of English.

Assessment criteria
Assessment criteria for the employment will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required qualifications specified for the position.

The scientific assessment will consider


• research activities, both completed and ongoing, within the subject area
• the capacity to independently initiate and do novel research
• experience in applying for and attracting external research funding

The pedagogic assessment will consider


• experience of planning, conducting, and evaluating teaching
• experience of supervision and examination at postgraduate level
• ability to integrate research and a scientific approach into pedagogic activities.

Furthermore, the following skills will be considered


• communication and collaboration
• managing and developing activities and staff at the university
• interaction and collaboration with relevant stakeholders and society
• disseminating research and development activities

As much attention will be given to the assessment of pedagogic skills as to the assessment of scientific skills. Personal skills, such as collaboration with others in a group, taking responsibility and initiative, and contributing to a good work environment and a good collegial atmosphere will also be highly regarded.

Good knowledge of Swedish or other Scandinavian languages is advantageous.

 

This position offers the vibrant research climate at SLU. The benefits of the position include Swedish family health care provisions, parenting support including generous paid leave of absence policies that allow both parents to care for newborns and toddlers. Additionally Sweden has a well-established pre-school structure as well as an educational system that provides no-cost education through university studies. Find out more facts and stories about Sweden at www.sweden.se

Located in the greater Stockholm region, the city of Uppsala has a rich history and culture, and is a true academic and cultural hub. Find out more about moving, living and working here at https://internationalhub.uppsala.se/

Application deadline
2022-08-31

Place of work
Umeå, Sweden

Extent
100%

Form of employment
Permanent employment

* The Swedish title “universitetslektor” is a tenured position approximately equivalent to senior lecturer (UK) or associate professor (US). The successful candidate will be employed as senior lecturer. 

Starting date
By agreement

Application:
Use the document Application guidelines for appointment as professor, senior lecturer or associate senior lecturer at SLU as guide when you fill in your application.

Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

Ansök nu

Doktorand till Skoglig genetik och växtfysiologi på SLU

Doktorand
Läs mer Aug 16
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Mekanik och dynamik av cell till cell adhesion i växter
Innehållsbeskrivning:
Cell till cell adhesion är en av de mest grundläggande egenskaperna hos multicellulära organismer. Förutom att vara nyckeln till sammanhållningen hos en multicellulär organism spelar den också en mycket viktig roll i fenomen som cell till cellkommunikation eller morfogenes. Även om cell till cell adhesion har studerats mycket i djur och har lett till ett antal stora upptäckter är väldigt lite känt i växter.

Projektet bygger på tidigare arbete med genetik (Verger et al., 2016, Development, Doi: 10,242 / dev132308) och mekanik (Verger et al., 2018, eLife, doi: 10.7554 / eLife.34460) av celladhesion i växter. Projektet kommer att syfta till att fastställa bidraget från mekanisk signal i differentieringen av träfiberceller samt cellvidhäftning i växter med hjälp av modellarterna hybrid asp och Marchantia.

Kvalifikationer:
Den sökande måste uppfylla SLU:s behörighetskrav för antagning till utbildning på forskarnivå. Lämplig utbildningsbakgrund är högskoleexamen eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå inom relevant område, t.ex. molekylärbiologi/biokemi eller motsvarande. Erfarenhet av molekylärbiologiska metoder är meriterande liksom praktisk erfarenhet av laborativt arbete inom det molekylärbiologiska området.. Mycket god förmåga till talad och skriven engelska är viktigt. Utmärkta samarbetsfärdigheter, hög motivation och entusiasm är viktigt, liksom förmåga att arbeta både självständigt och i ett team. I denna rekrytering kommer vi främst att beakta de/den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomgå forskarutbildning.

Placering:

Umeå

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 års utbildning.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-08-30.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoktor till Institutionen för skogsgenetik och växtfysiologi, SLU

Forskarassistent
Läs mer Aug 8
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Analys av förändringar i transkriptomen hos två dominerande arter i boreala skogar som resultat av förutsedda klimatförändringar

De boreala skogarna på nordliga latitude utgör världens näst största biom och ett av de viktigaste områdena för bindning av atmosfärisk koldioxid. De Europeiska delarna av denna biom domineras av de två arterna Pinus sylvestris (tall) och Picea abies (gran), vilka blivit viktiga resurser för regionens skogsindustrier. Då dessa skogar utmärker sig genom låg artrikedom bland träd, blir förståelse av de dominanta arternas reaktion på klimatförändringar särskilt viktig. Detta project kommer att utnjyttja transkriptomdata från granar och tallar, komplementeras med jämförbara studier av säsongsbetonade förändringar i dessa arters respons till förändrad tillgänglighet av kväve, och kopplade förändringar i svamptranskriptomiska analyser.

Arbetsuppgifter:
Planera och utföra transkriptomanalys av RNA-seq data insamlad från tall och gran, rötter och rotrelaterade svampar, följt av sammanställning av genererade data i vetenskapliga manuskript.

Kvalifikationer:
Kandidaten bör vara högt motiverad och en god lagspelare.  För att kvalificeras för tjänsten skall sökanden inneha en doktorsexamen inom ett för tjänsten relevant område, såsom skogsbiologi, växters molekylärgenetik eller växtbiokemi. Sökanden behöver kunna visa prov på kunskap och expertis med avseende på abiotiska stress-responser hos växter. Dokumenterade färdigheter inom bioinformatik är nödvändiga och sökanden bör ha erfarenhet av analys av next generation sequencing-data, körning av analyser på specialiserad datorinfrastruktur, tolkning av resultat av differentialla uttrycksanalyser, samt bevisad erfarenhet av att driva projekt från start till vetenskaplig publikation.  Utöver detta är tidigare erfarenhet med för projektet relevanta offentliga databaser för genomik och molekylärbiologi, samt god kunskap inom statistik t.ex. hypotestestning och berikningsanalys till sökandens fördel.  Ingående kunskap om, och färdigheter av, åtminstone ett relevant programmerings- och/eller scriptspråk, t.ex. R, Java eller Python är nödvändiga. Erfarenhet av datormodellering av co-expression nätverk och ontologier (särskilt gen-ontologier), kunskap om annotering av biologiska funktionsvägar och maskin-lärning för analys av transkriptomdata är nödvändigt för att lyckas i rollen. Rollen kräver utmärkta kunskaper (såväl skriftliga som muntliga) i engelska språket.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2022-09-01

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-08-24.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Postdoktoralt stipendium: Dagens värderingar – morgondagens skogar

Skogsbruksforskare
Läs mer Maj 23
Institutionen för skogsekonomi bedriver verksamhet inom forskning och undervisning inom området cirkulär bioekonomi med fokus på företagsekonomi, naturresursekonomi, nationalekonomi och policy, särskilt med fokus på hållbar utveckling av skogliga naturresurser. Vi bidrar till utbildning vid skogsvetenskapliga fakulteten och är ansvariga för såväl kandidat- och masterprogram som doktorandprogram inom företagsekonomi och nationalekonomi. Institutionen finns på två campus: Ultuna (Uppsala) och Umeå. Vi har en stark forskningsmiljö och goda internationella kontakter; exempelvis ansvarar institutionen för tidskriften Journal of Forest Economics . Institutionen är också en nyckelpartner i Centrum för miljö- och naturresursekonomi tillsammans med Umeå Universitet och står som värd för European Forest Institutes forskningsnätverk Forest Bioeconomy Network.

Institutionen för skogsekonomi
Vi söker en mycket motiverad person till institutionen för skogsekonomi vid SLU i Umeå som tvåårig postdoktor. Personen kommer att vara en del av projektet ”Svensk skogsresurs värdekedja: ”Dagens värderingar – morgondagens skogar” finansierat av Carl Tryggers stiftelse.

Postdoktorala inriktningar:
Vi strävar efter att främja integrationen av generationsövergripande hållbarhetsförväntningar i vetenskaplig utveckling och ledning den svenska skogsresursens värdekedja. Specifika mål är att:


• Karakterisera hur hållbarhetsdimensioner mellan generationerna har instrumentaliserats historiskt i policy och regelverk av den svenska skogsresursens värdekedja;
• Framkalla samhälleliga preferenser för hållbar skogsvetenskap och förvaltning längs värdekedjorna, med hänsyn till skillnader i förväntningar mellan generationerna.
• Identifiera socialt önskvärda policyriktlinjer för att skapa en väg för hållbar utveckling för den svenska skogsresursens värdekedja.

Stipendieansvar:
Arbetsuppgifterna omfattar forskningsaktiviteter som stödjer projektets mål samt vetenskaplig och populär kommunikation. Den postdoktorala forskaren förväntas ge ett ledande bidrag till forskning av hög kvalitet inom ramen för detta projekt. Postdoktorn kommer att arbeta under mentorskap av professorerna Francisco X. Aguilar (SLU) och Ann-Kristin Bergquist (Umeå universitet).

Kvalifikationer:
Nödvändiga:

- Ph.D. i jordbruks-, skogs- eller resursekonomi; Skogsbruk; Biostatistik, eller relevant disciplin med gedigen kvalitativ och/eller kvantitativ kompetens. Sökande förväntas ha doktorsexamen eller likvärdig examen, högst tre år sedan. 

- Förmåga att arbeta självständigt i en multidisciplinär och mångkulturell miljö

- Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikation på engelska (huvudsaken av arbetet sker på engelska).

Rekommenderade:

- Tillämpad forskning och praktisk erfarenhet av skogsresurser och/eller dess leveranskedja

- Visat ledarskap i vetenskapliga metoder som huvudförfattare i minst ett fackgranskat manuskript (publicerat eller undergranskat)

- Förmåga att arbeta effektivt i en tvärvetenskaplig miljö.

Placering:
Umeå

Stipendie:
24 månader; Omfattning: 100%. Stipendiet uppgår till 300 000 kronor per år och det administreras av Carl Tryggers Stiftelse. Det betalas ut kvartalsvis direkt till postdoktorn. För ytterligare information om postdoktorala stipendier, se ’Bidragskategori 1: Postdoc-stipendium’ på https://www.carltryggersstiftelse.se/this-is-the-carl-trygger-foundation

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-08-17.

Ansökan ska innehålla:

- Ett ansökningsbrev som beskriver din motivation för tjänsten och dina forskningsintressen, med en tydlig beskrivning av önskat och önskat kvalifikationer

- Ett aktuellt CV inklusive publikationslista och muntliga presentationer

- Ett förslag på engelska som tar upp föreslagna forskningsvägar för detta projekt (högst 2000 ord, exklusive referenser)

- Två professionella referenser - Kopia av Ph.D. examensbevis och akademiska utskrifter för alla examina

- Två skriftliga prov (t.ex. peer-review tidskriftsartiklar publicerade eller underreview)

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Post-doctoral scholarship: Today’s values – tomorrow’s forests

Skogsbruksforskare
Läs mer Maj 23
The Department of Forest Economics is engaged in research and education in circular bioeconomy with focus on business administration, natural resource economics, economics, and policy, with a particular focus on the sustainable development of forest-related natural resources. The Department contributes to education at the Faculty of Forest Sciences, and is responsible for Bachelor and Master degree programs as well as offering Ph.D. education in business administration and economics. The Department is located at two campuses: Ultuna (Uppsala) and Umeå. The Department has strong research domestic and international connections: we hold the editorial office of the Journal of Forest Economics; we are a key partner in the joint SLU/Umeå University - Centre for Environmental and Resource Economics; we host the head office of European Forest Institute’s Forest Bioeconomy Network, among many others.

Department of Forest Economics
We are searching for a highly-motivated individual to join the Department of Forest Economics at SLU in Umeå as a two-year postdoctoral scholar. The person will be integral to the project “Swedish forest resource value-chain: ‘Today’s values – tomorrow’s forests” financed by the Carl Trygger Foundation.

Postdoctoral foci
We aim to advance the incorporation of inter-generational sustainability expectations into scientific development and management along the Swedish forest resource value-chain. Specific objectives are to:


• Characterize how inter-generational sustainability dimensions have been historically instrumentalized into policy and regulations of the Swedish forest resource value-chain;
• Elicit societal preferences for sustainable forest science and management along value chains, taking into consideration inter-generational differences in expectations.
• Identify socially-desirable policy guidelines to create a path for sustainable development for the Swedish forest resource value-chain.

Scholarship responsibilities
Duties include research activities supporting the objectives of the project, and scientific and popular communications. The postdoctoral researcher is expected to make a leading contribution to high quality research within the scope of this project. The Postdoctoral scholar will work under the mentorship of Professors Francisco X. Aguilar (SLU) and Ann-Kristin Bergquist (Umeå University).

Qualifications
Required:

- Ph. D. in Agricultural, Forest or Resource Economics; Forestry; Biostatistics, or relevant discipline with solid qualitative and/or quantitative skills. An applicant should have been awarded a Ph.D. no more than three years from the time of application

- Ability to work independently in a multi-disciplinary and multi-cultural environment

- Excellent written and oral English communication skills.

Recommended:

- Applied research and practical experience with forest resources and/or its supply-chain

- Demonstrated leadership in scientific methods as lead author in at least one peer-reviewed manuscript (published, or under-review)

- Capacity to work effectively in an inter-disciplinary environment.

Placement:
Umeå, Sweden

Scholarship:
24-months; Extent: 100%. The scholarship amounts to SEK 300,000 per year and it is administered by the Carl Trygger Foundation. It is paid out quarterly directly to the postdoctoral scholar. For additional details on postdoctoral scholarship conditions see ‘Grant category 1: Postdoc scholarship’ at https://www.carltryggersstiftelse.se/this-is-the-carl-trygger-foundation/

Starting date:
Upon agreement

Application:
Welcome with your application via the application button below no later than August 17 2022

The application must include:

- A letter of application outlining your motivation for the position and your research interests, clearly describing required and desired qualifications

- A current CV including a list of publications and oral presentations

- A proposal in English that addresses suggested avenues of research for this project (no more than 2000 words, excluding references)

- Two professional references

- Copy of Ph.D. diploma and academic transcripts for all degrees

- Two writing samples (e.g. peer-review journal articles published or under-review)The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Kommunikatör och evenemangskoordinator

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Jul 7
Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell riktad skogsskadeinventering, Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda och under sommarhalvåret ytterligare ca 80 säsongsanställda i våra fältinventeringar. Mer information hittar du på www.slu.se/srh.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter
I rollen som kommunikatör ingår främst arbetsuppgifter som webbpublicering, textproduktion, kommunikationsplanering och att producera innehåll för sociala medier. Fler uppgifter kan tillkomma och omfattning av respektive uppgift bestäms utifrån behov. Målgruppen för kommunikationen är främst forskare och experter som nyttjar miljöanalysdata samt politiker och beslutsfattare inom EU. Du kommer att redigera och översätta befintliga texter och webbsidor till engelska och producera egna populärvetenskapliga texter på engelska och svenska. Hantering och administration av översättningar och textmaterial från fristående skribenter kan också bli aktuellt. Du kommer även att delta i planering, genomförande och dokumentation av både digitala och fysiska evenemang, varav en internationell konferens under vårterminen 2023. I arbetet ingår även att hantera, redigera och publicera inspelningar från digitala möten och webbinarier i SLU:s digitala kanaler.

Arbetet planeras och genomförs i nära samverkan med forskare och miljöanalytiker vid SLU:s skogsvetenskapliga fakultet samt handläggare vid nationella myndigheter och andra aktörer inom skogssektorn. Du förväntas till stor del vara självgående och ta egna initiativ utifrån behov och förväntningar. Du kommer även att samverka med andra kommunikatörer vid SLU:s skogsvetenskapliga fakultet och vid nationella myndigheter.

Tjänstens omfattning kan diskuteras, men vi söker någon som kan arbeta 50-100 % under perioden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:


• Examen från universitet/högskola med journalistik, information eller kommunikation som huvudämne eller annan likvärdig utbildning.
• Erfarenhet av textproduktion.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande erfarenheter och kompetens:


• Erfarenhet av forskningskommunikation inom universitetsvärlden eller annan kunskapscentrerad organisation.
• Erfarenhet som skrivande journalist på någon medieredaktion.
• Utbildning eller erfarenhet inom projektledning och facilitering.
• Tidigare erfarenhet från den gröna sektorn.

En lämplig profil kan vara utbildning inom kommunikation/journalistik med erfarenhet av forskningskommunikation eller tidigare arbete inom skogssektorn alternativt en naturvetenskaplig grundexamen med påbyggnadsutbildning inom kommunikation/journalistik eller liknande. Du trivs med att jobba både i team tillsammans med andra och att arbeta självständigt med stort eget ansvar. Du bör ha ett konstruktivt och serviceinriktat arbetssätt och vara intresserad av vetenskapskommunikation. Eftersom arbetet är förenat med många kontakter både inom och utanför SLU fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper vad gäller kommunikations-, samarbets-, initiativ- och organisationsförmåga.

Placering
Umeå

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning
50-100%

Tillträde
29:e augusti eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-08-12.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Doktorand, biologi

Doktorand
Läs mer Jul 1
Institutionen för vilt, fisk och miljö
Institutionen för vilt, fisk och miljö (VFM)

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar fram kunskap för en hållbar förvaltning av våra naturresurser, samtidigt som vi utmanar etablerad kunskap genom ett kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vår verksamhet omfattar växter, djur och människor i hela världen. Vår utgångspunkt är ofta den gröna sektorn med kopplingar till skog-, jord-, och vatten. Verksamheten på institutionen för Vilt- Fisk och miljö (VFM) är en bärande del av SLUs strävan att vara ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. VFM bidrar till visionen genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Vår verksamhet bedrivs inom fyra kompetensområden: zooekologi, akvatisk ekologi, restaureringsekologi samt molekylär ekologi.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Den fullständig annonsen finns på vår hemsida.

Innehållsbeskrivning:
Klövvilt erbjuder viktiga ekosystemtjänster, bland annat genom jakt och naturturism, men begränsar samtidigt ekosystemtjänster från jord- och skogsbruk. En framgångsrik samförvaltning av klövvilt, jord och skog bygger därmed på att finna avvägningar mellan konkurrerande ekosystemtjänster. Det ställer i sin tur dels krav på förståelse för ekologiska samband mellan klövvilt, deras livsmiljöer och olika förvaltningsåtgärder, dels förståelse för sociologiska samband inom samförvaltningen. Vidare krävs övervakningsmetoder som möjliggör uppföljning av åtgärder och måluppfyllnad å ena sidan, och av attityder till viltstammarnas storlek, till ekosystemtjänster och till –otjänster å andra sidan.

Avkastningen inom skogsbruket begränsas av olika skador, och viltskadorna lyfts ofta fram som särskilt allvarliga. Det finns mängd vetenskapliga studier från Skandinavien som behandlar orsakssamband mellan skogsskötsel, klövvilt och skador på skog, men dessa har huvudsakligen fokus på skador på tall orsakade av älg. Svenska klövviltsamhällen är dock stadda i förändring, delvis till följd av klimatförändringarna. Dels innebär det ökande skador av annat klövvilt, dels påverkar konkurrens mellan klövviltsarterna mängden skador orsakade av älg. Vidare är merparten av all forskning och övervakning baserad på ögonblicksbilder av skadeläget under ungskogsfasen. Därmed saknas god kunskap om hur skador ackumuleras under omloppstiden, hur betestrycket formar trädslagsammansättningen i bestånden och hur stor inverkan viltskador har på den framtida avkastningen från skogsbruket.

Projektets fokus är sambanden mellan klövviltsamhällens sammansättning, fodertillgång, fodernyttjande och skador på skog i en latitudgradient över hela Sverige. Centrala frågor är bland annat:


• Hur ackumuleras viltskador under ungskogsfasen med olika klövviltsamhällen?
• Hur påverkar betestrycket sammansättningen av det framtida beståndet?
• Vilka framtida bortfall i virkesproduktion och ekonomi fås vid olika skadescenarier?
• Vilka fördelar och nackdelar finns med olika sätt att mäta viltskador i ungskog?
• Hur ser olika aktörer på viltstammarnas storlek och på olika skadenivåer?

Tjänsten är placerad vid VFM och en del av forskarskolan vid Skogsskadecentrum på SLU. Därmed kommer innehavaren vara del av en dynamisk och tvärvetenskaplig miljö med nära koppling till skogssektorn och resten av samhället. Projektet drivs som ett samarbete mellan SLU och Skogforsk.

Kvalifikationer:
Kvalifikationskrav: Du har en masterexamen eller motsvarande inom ekologi, skogsvetenskap eller ett nära relaterat ämnesområde. Arbetet omfattar insamling och multivariat analys av stora datamängder; erfarenheter från analys av artinteraktioner i tid och rum samt av databashantering är starkt meriterande. Erfarenhet av studier av attityder är meriterande, liksom erfarenhet av beståndssimuleringar i beslutsstödsystemet Heureka. Vi söker dig som är noggrann och strukturerad, men samtidigt kreativ och entusiastisk. Vi tror att du har ett starkt intresse för samförvaltning av naturresurser, gärna med fokus på samspelet mellan viltförvaltning och skogsskötsel. Du har utmärkta kommunikationsfärdigheter i engelska (tal och skrift); det är starkt meriterande att behärska svenska eller annat skandinaviskt språk, då många externa kontakter är på svenska. B-körkort krävs.

Placering:           
Umeå

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:
Förväntat startdatum 22-10-03 eller enligt överenskommelse

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-08-08.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

PhD student, biology

Doktorand
Läs mer Jul 1
Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies
The Swedish University of Agricultural Sciences, SLU, provides knowledge and finds solutions for a sustainable future through critical thought and transdisciplinary approaches, using state of the art technologies. The Department of wildlife, fish and environmental studies (VFM) contributes towards SLU:s ambition to be world leading in Life Sciences through education, research and environmental monitoring in collaboration with society. Our activities cover plants, animals and people across the world, often focusing on how land use affects ecosystems and interactions which influence the delivery of ecosystem services.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

The full advertisement can be found on our website.

Description:
While ungulates provide important ecosystem services, browsing is often viewed as one of the major factors limiting yields and revenue from forestry. Thus, successful co-management of ungulates and forests is based on finding trade-offs between competing ecosystem services. This, in turn, requires an understanding of ecological relationships between ungulates, their habitats and various management actions, as well as an understanding of sociological relationships between stakeholders. Furthermore, accurate methods for monitoring actions and goal fulfilment in management are required, as well as systems for monitoring stakeholder attitudes. 

Numerous scientific studies cover interactions and causal relationships between forest management, ungulates and forest damage in Scandinavia, mainly focusing on damage to pine caused by moose. However, Swedish wildlife communities are changing. Currently, we lack sufficient understanding of the multi-species aspects of ungulate damage for adapting ungulate management and silvicultural practices to reduce damage.

Furthermore, there is a lack of knowledge of how damage accumulates during the rotation period, how browsing pressure shapes the tree species composition in future stands and how ungulate damage impacts the future yields from forestry.

The focus of the advertised position is the links between the composition of ungulate communities, forage availability, forage utilization and damage to forests across a latitudinal gradient in Sweden. Central questions include:


• How does damage accumulate in young stands with different ungulate communities?
• How does browsing pressure affect the composition of the future stand?
• What are the future losses in yield and revenue under different damage scenarios?
• What are the pros and cons of different methods for monitoring ungulate damage?
• What are the stakeholder attitudes to ungulate communities and to ungulate damage?

The position is placed at VFM, but is also part of the Ph.D.-school within the Forest Damage Centre at SLU. Thus, the successful candidate will be part of a dynamic and interdisciplinary environment with close links to the forest sector and the rest of society.

Qualifications:
You have a M.Sc. or equivalent in ecology, forest sciences or a closely related subject area. The work includes collecting and analysing large amounts of data using multivariate methods; experience from spatiotemporal analyses of species interactions and from database management are strong merits. Experience from studying attitudes is considered a merit, as is experience from modelling stand development and yields using the decision-support system Heureka.

We are looking for someone who is meticulous and structured, as well as creative and enthusiastic. We believe that you have a strong interest in the co-management of natural resources, preferably with a focus on the interaction between wildlife and forest management. You have excellent communication skills in English (speech and writing). It is a strong merit to master Swedish or another Scandinavian language, as many external contacts are in Swedish. A valid driver's license is required.

Place of work:      
Umeå

Forms for funding or employment:
Employment 4 years

Starting date:
Expected start date 03-10-2022 or according to agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2022-08-08.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Projektkoordinator

Lantbruksekonom
Läs mer Jul 8
Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell riktad skogsskadeinventering, Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda och under sommarhalvåret ytterligare ca 80 säsongsanställda i våra fältinventeringar. Mer information hittar du på www.slu.se/srh.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter
Vi söker en projektkoordinator för att arbeta heltid med administration av ”ForestWard Observatory of Climate Change impacts on European Forests”, som utgör en del av Horizon Europe-projektet FORWARDS. ForestWard-observatoriet kommer att tillhandahålla (a) aktuell och detaljerad information om europeiska skogars sårbarhet av effekter från klimatförändringar, (b) vetenskapsbaserad kunskap för att vägleda förvaltning av skogar med hjälp av principer för klimatsmart skogsbruk, återställande av ekosystem och bevarande av biologisk mångfald, och ( c) intressenters engagemang och allmänhetens deltagande i beslutsprocesser. FORWARDS kommer att syfta till att minska den nuvarande klyftan mellan skogsinformation som erhålls från markmätningar och fjärranalys, utveckla rumsligt explicita prognoser om skogar för att ge god praxis om vägledning om effektivt klimatsmart skogsbruk och restaurering. FORWARDS är ett stort internationellt konsortium av 19 europeiska institutioner som leds av SLU:s avdelning för skoglig fjärranalys.

Ansökningar välkomnas från erfarna administratörer för en tjänst som projektkoordinator. Projektkoordinatorn kommer att tillhandahålla administrativt stöd till ForestWard Observatory och assistans till förvaltningen av FORWARDS-projektet, samordna projektadministrationen genom alla stadier av forskningsprojektets livscykel, inklusive övervaka tidslinjer för milstolpar och resultat, övervakning av budgetar och bearbetning av finansiellt information, utarbetande av konsortiumavtal och hjälp med uppgifter relaterade till att skaffa ytterligare finansiering för att utöka domänen och utvidgningen av The ForestWard Observatory. I arbetsuppgifterna ingår även hjälp med att förbereda projektkommunikation och rapportering, kommunikation från forskargruppen och andra intressenter, inklusive att organisera möten och protokollföra. Projektkommunikation bedrivs helt och hållet i ett internationellt sammanhang och därför bör den projektansvarige kunna kommunicera effektivt på engelska och visa hög kompetens i skriftlig engelsk kommunikation. Du bör ha en god organisatorisk förmåga, ha förmåga att arbeta självständigt och som en del av ett tvärvetenskapligt team.

Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för denna tjänst behöver du en högskoleexamen som är relevant för tjänsten: projektledning, internationella relationer eller företagsekonomi. Du behöver också vara bekant med en eller flera av de discipliner som relaterar till tjänsten: skogsbruk, naturvetenskap, fjärranalys och/eller intressentengagemang och allmänhetens deltagande. Du måste ha arbetslivserfarenhet av att leda EU:s forsknings- eller innovationsprogramprojekt och ha god kunskap om riktlinjerna och kraven för Horizon Europe-programmet (genom erfarenhet av projekt- och/eller förslagsutveckling för Horizon 2020, FP7 eller tidigare EU-ramprogram ). Du måste visa färdigheter i användningen av engelska språket, muntligt genom din prestation vid intervjun, och även skriftlig genom att skicka in tillsammans med din ansökan tidigare arbeten personligt utvecklade på engelska i relation till ledningen av dina tidigare projekt och/eller konsortier eller nätverk. Du måste visa erfarenhet av att hantera kommunikation av konsortier och/eller professionella nätverk eller forskningsnätverk. Erfarenhet från arbete inom internationella organisationer och/eller högskolor kommer också att ses som meriterande. Personliga egenskaper som behövs för tjänsten inkluderar mycket god problemlösningsförmåga, utmärkta formulerings- och koordinationsförmågor, organisationsförmåga, god samarbets-  och kommunikationsförmåga samt styrkt god förmåga att arbeta i grupp.

Placering
Umeå

Anställningsform
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning
100%

Tillträde
Enligt överenskommelse, dock tidigast från 1 oktober, 2022.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-08-01.

Till ansökan ska bifogas:


• Ett ansökningsbrev som beskriver ditt motiv för att söka tjänsten och dina forskningsintressen, som tydligt beskriver din yrkeserfarenhet som är relevant för tjänsten.
• Curriculum vitae, CV.
• Två exempel på arbete personligt skrivet på engelska i relation till tidigare relevanta befattningar.
• En lista med minst två referenspersoner och deras kontaktuppgifter

Fackliga kontaktpersoner
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Research Assistant Position

Bioinformatiker
Läs mer Jun 23
The Department of Forest Genetics and Plant Physiology was founded in the late 1970s - when the College of Forestry moved to Umeå. The number of employees has since grown steadily is now around 100, including postdoctoral researchers and postgraduate students. In the late 1990s it was decided to join with the Department of Plant Physiology at Umeå University to form a research center, Umeå Plant Science Centre (UPSC). The Department of Forest Genetics and Plant Physiology moved into the premises adjacent to the partner department and together have developed a close and successful collaboration on research issues, technology platforms, and training of master's and doctoral level students. The international element within UPSC is large, with over 40 nationalities represented.

The department conducts introductory and advanced training in plant physiology, ecophysiology, plant molecular biology, forest genetics and forest biotechnology within the Forestry program and at the master level.

The department offers postgraduate studies in biology, specializing in plant physiology, ecophysiology, plant molecular biology and forest genetics. Postgraduate courses are generally held in cooperation with the Department of Plant Physiology.
For more information about the Department of Forest Genetics and Plant Physiology and UPSC visit www.upsc.se.

Umeå Plant Science Center (UPSC) is one of Europe's strongest research environment for basic plant research (www.upsc.se). A short-term research assistant position is going to be placed in Harry Wu at the Department of Forest Genetics and Plant Physiology, SLU, which is part of UPSC. Our common goal is to improve forest productivities and understand the adaptability of plants and acclimatization to a changing environment.

To improve the forest productivities and product quality, and assist in innovation of biological production using the latest advances in forest genetics genomic sciences, we are looking for a short-term temporary research assistant to conduct quantitative genetic analyses of wood quality data related to breeding for improving wood density and stiffness, field sampling, laboratory works on conifer genomic science and genomic selection in Norway spruce and Scots pine.

To strengthen innovation of biological production using the latest advances in genomic sciences, the Knut and Wallenberg foundation (KAW) and EU Horizon 2020 B4EST projects have supported one research assistant position. We are looking for a research assistant to conduct laboratory works on conifer genomic science and genomic selection in Norway spruce and Scots pine.

Duties:
You will participate genomics projects of Norway spruce and Scots pine including: (1) DNA and RNA extraction and processing for genotyping using SNP array and re-sequencing, (2) participating field sampling of biological material for DNA and RNA extraction; (3) Preliminary data cleaning and analyses.

Qualifications:
Highly motivated and team-oriented candidates with experience in biology, molecular genetics, and tree genetics. To qualify, you should have a university degree in subjects relevant for the position. Good English communication and writing skills are required.

Attach CV including list of publications, description of previous research and current research interest, contact details to at least two reference persons.

Place of work:
umeå

Form of employment:
Fixed term employment of 5 months, with possible extension.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2022-07-07, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu

Forskare – Fjärranalys av grovfodergrödor

Jordbruksforskare
Läs mer Jun 9
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Institutionen för Norrländsk Jordbruksvetenskap söker en forskare inom området fjärranalys av fodergrödor. Institutionen är specialiserad på tillämpat jordbruk och har en verksamhet som inkluderar både växtodling och husdjursdjurvetenskap med ett tydligt fokus på foder till mjölkproduktion. Institutionen har en egen  forskningsstation, Röbäcksdalen i Umeå , som är en del av SITES - Swedish Infrastructure for Ecosystem Science. SITES är ett nationellt nätverk av experimentella fältstationer och erbjuder möjligheten att genomföra experiment och samla in data under olika klimat- och odlingsförhållanden. Forskningsstationen ligger nära Umeå centrum och omfattar både en modern ladugård med mjölkkor och utmärkta förutsättningar för fältförsök inom växtodling. Umeå är en expansiv stad med två framgångsrika universitet, SLU och Umeå universitet. Läs mer om oss på www.slu.se/njv.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/.

Arbetsuppgifter:
Forskaren förväntas vidareutveckla ett forskningsprogram baserat på fjärranalys för grovfodergrödor i ett nordiskt klimat. Den anställda ska dessutom stödja datahanteringen inom SITES-verksamheten, genom att utveckla och kvalitetskontrollera data inför publicering i SITES publika databas.

Forskningen kommer att omfatta analys och modellering av växtodlingssystem. Verksamheten omfattar, fältförsök, spektrometrar, drönar och satellitbilder, foderanalyser och datorbaserad modellering. Forskaren kommer att ha möjlighet att arbeta med befintliga projekt i nära samarbete med andra forskare vid institutionen och andra delar av SLU samt med nationella och internationella partners. Forskaren förväntas skriva vetenskapliga artiklar (peer-review) samt ge presentationer riktade till vetenskapssamhället och andra intressenter inom näringsliv och samhälle. Vi erbjuder möjligheter att utveckla egna forskningsidéer och förutsätter att man är aktiv i sökande av externa medel för forskning. Undervisnings- och administrativa uppgifter kommer att vara en del av arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer:
Sökande skall ha en doktorsexamen i fjärranalys (med fokus på lantbruk), växtodling, eller ett relaterat område och ska ha genomfört en postdoktor-period på minst två år. Dokumenterad erfarenhet från att ansöka om extern forskningsfinansiering och visad förmåga att genomföra forskningsprojekt inklusive publicering är ett krav. Andra kvalifikationer för anställningen omfattar förmåga att programmera (företrädesvis R och/eller Python), erfarenhet med fjärranalys (satellit- eller drönar bilder), kunskaper i GIS-mjukvara, samt erfarenheter av fältforskning. Kunskap om grovfodergrödor och erfarenhet av kemometrisk modellering och/eller mekanistisk växtmodellering (e.g. APSIM, DSSAT, STICS) är meriterande.

Goda kunskaper i engelska (både skriftliga och muntliga) krävs och kunskaper i svenska eller andra internationella språk är en fördel. Körkort är ett krav. Tyngd kommer också att läggas på personlig lämplighet och förmågor samt färdigheter och förmågan att ta initiativ och att arbeta självständigt och i grupp.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 oktober eller enligt överenskommelse. 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-07-07.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Ansök nu

Researcher - remote sensing of forage crops

Jordbruksforskare
Läs mer Jun 9
The Department of Agricultural Research for Northern Sweden offers a position as Researcher in remote sensing of forage crops. The department specialises in applied agriculture with a holistic view, which includes both crop and animal sciences, and has a clear focus on forage-based dairy production systems. The department includes a research station, Röbäcksdalen, which is a part of SITES - Swedish Infrastructure for Ecosystem Science. SITES is a national network of experimental field stations, and offers the possibility to conduct experiments and collect data under different climatic and agricultural conditions. The research station is situated close to Umeå city centre and includes both a modern research barn with dairy cows, and excellent fields and equipment for field experiments. Umeå is an expansive city with two successful universities, SLU and Umeå University. Read more about us at www.slu.se/njv

Duties:

The researcher is expected to further develop a research programme focused on the use of remote sensing applied to forage crops in a Nordic climate. Furthermore, part of the position is to develop and quality check monitoring datasets for publication in databases, as part of the SITES activities at the department.

The research will involve analysis and modelling of forage-intensive cropping systems using approaches such as field experiments, field spectrometers, drone and satellite imagery, laboratory analyses and computer-based modelling. The candidate will have the opportunity to work on existing projects and work in close collaboration with other researchers at the department and the rest of SLU, and through national and international linkages.

The researcher is expected to prepare manuscripts for submission to peer-reviewed journals, and give presentations at conferences directed both to the scientific community and to stakeholders. The successful applicant will have the opportunity to develop their own research ideas and will contribute to novel research proposals for submission to external funders. Teaching and administrative tasks will also be part of the duties.

Qualifications:

The successful candidate should have a PhD in agronomy, remote sensing (with application to agriculture), or a related field and have conducted a post-doctoral period of at least two years. The successful applicant should have documented success in applying for research funding, and a demonstrated ability to conduct research projects, as evidenced by high quality scientific publications in international peer-reviewed journals. Essential qualifications include coding skills (preferably R and/or python), experience with remote sensing (satellite or drone imagery) and GIS software, and agricultural field research skills. Desirable qualifications include knowledge of forage crops, experience with chemometric modelling, and experience with mechanistic crop modelling (e.g. APSIM, DSSAT, STICS).

Good skills in English (both written and oral) are required and knowledge of Swedish or another Scandinavian language is a merit. Emphasis will also be placed on social skills and the ability to take initiative and to work independently. A valid driving license is a requirement.

Place of work:

Umeå

Form of employment:

Permanent employment. SLU may use probationary employment

Extent

100%

Starting date

1st of October or according to agreement.

Application

We welcome your application no later than 2022-07-07. 

Academic union representatives:

https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world. 

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se

Ansök nu