Sveriges Lantbruksuniversitet jobb i Umeå

Hitta lediga jobb hos Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Umeå.

Forskare till institutionen för skoglig resurshushållning

Ekolog
Läs mer Nov 24
Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda. Mer information hittar du på www.slu.se/srh. 
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vi söker nu efter en person med erfarenhet av forskning inom skoglig planering och utvecklande av planeringsmodeller för ett hållbart skogsbruk. I tjänsten ingår även att leda forskningsprojekt, och att nyttja Heurekasystemet för olika framtidanalyser kopplade till skogslandskapets möjlighet att producera olika ekosystemtjänster. Heurekasystemet är utvecklat för analyser av ett hållbart och flermålsinriktat skogsbruk. Systemet innefattar ett antal programvaror och verktyg för simulering, optimering, GIS-operationer, databashantering, m.m. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i arbetet med att utveckla nästa generations analys och planeringssystem, dvs Heurekas efterträdare samt att undervisa på kandidat- och masternivå i skoglig planering. 

Kvalifikationer:
Du ska ha en doktorsexamen i skoglig planering alternativt doktorsexamen inom ekologi eller skogsskötsel med stort intresse för skoglig planering. Erfarenhet från arbete med datorbaserade beslutsstödsystem i allmänhet och Heurekasystemet i synnerhet samt projektledning och undervisning i skoglig planering är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom analytisk samt problemlösande förmåga, förmåga till självständigt arbete och samarbetsförmåga. God förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska är ett krav. 

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2024-01-11.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Researcher position at the department of forest resource management

Ekolog
Läs mer Nov 24
Department of Forest Resource Management
The Department of Forest Resource Management conducts research and teaching within the subject areas of Forest Remote Sensing, Forest Inventory and Sampling, Mathematical Statistics Applied to Forest Sciences, Forest Management Planning, and Landscape Studies. The Department is responsible for several environmental monitoring and assessment programmes, including the National Forest Inventory, National Inventories of Landscapes in Sweden, and Terrestrial Habitat Monitoring. The Department has approximately 100 employees. For more information visit: www.slu.se/srh.
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
We are searching for a person with experience in research in forest planning and development of planning models for sustainable forestry. The position includes also leading of research projects as well as the use of the Heureka system for the analysis of the possibilities of the forest landscape to produce different ecosystem services in the future. The Heureka system is developed for sustainable and multipurpose forestry. The system includes several programs and tools for simulation, optimization, GIS-operations, database handling, etc. The position also includes participation in the development of the next generation analysis and planning system, i.e. Heureka’s substitute, as well teaching at undergraduate level in forest planning.

Qualifications:
You should have a PhD in forest planning, alternative a PhD in ecology or silviculture with a strong interest for forest planning. Experience in working with computer-based decision support systems in general, and the Heureka system in particular, as well as leading research projects and education in forest planning is a merit. Significant importance is placed on personal qualities such as analytical and problem-solving skills, the ability to work independently and collaboratively. Good proficiency in written and spoken English is a requirement.

Place of work:
Umeå

Form of employment:
Permanent employment. SLU uses probationary employment.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement. 

Application:
We welcome your application no later than 2024-01-11, please use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Postdoctoral position to develop models for planning of forest management

Matematiker
Läs mer Nov 20
Department of Forest Resource Management
The Department of Forest Resource Management conducts research and teaching within the subject areas of Forest Remote Sensing, Forest Inventory and Sampling, Mathematical Statistics Applied to Forest Sciences, Forest Management Planning, and Landscape Studies. The Department is responsible for several environmental monitoring and assessment programmes, including the National Forest Inventory, National Inventories of Landscapes in Sweden, and Terrestrial Habitat Monitoring. The Department has approximately 100 employees. For more information visit: www.slu.se/srh.
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
We are currently looking for a person with a particular interest in research within forest planning and the development of planning models for forestry based on high-resolution data. The developed models should be able to identify optimal management activities over time from a property perspective, without relying on the traditional stand division. The models should be implementable in the Heureka system. Heureka is designed for analyses of sustainable and multi-objective forestry (www.slu.se/heureka). The system includes several software and tools for simulation, optimization, GIS operations, database management, etc. The postdoc position is part of the research program Mistra Digital Forest (MDF), which supports society's transition to a sustainable circular bioeconomy. In MDF, researchers from various universities and disciplines collaborate to develop useful digital tools and automation techniques that leverage the vast amount of data available in the forestry sector. More information about MDF can be found at www.mistradigitalforest.se/. 

Qualifications:
You should have a doctoral degree in forest planning, mathematics or forest management with a keen interest in forestry issues and forest planning. Experience in working with optimization methods, heuristic methods, and computer-based decision support systems in general, and the Heureka system in particular, is a merit. Significant importance is placed on personal qualities such as analytical and problem-solving skills, the ability to work independently and collaboratively. Good proficiency in written and spoken English is a requirement. As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.

Place of work:
Umeå

Form of employment:
Temporary employment, 24 months.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2024-01-11, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Postdoktor för att utveckla modeller för planering av skogsbruk

Matematiker
Läs mer Nov 20
Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda. Mer information hittar du på www.slu.se/srh. 
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Vi söker nu efter en person med ett särskilt intresse för forskning inom skoglig planering för att utveckla modeller för planering av skogsbruk baserat på högupplösta data. Framtagna modeller ska kunna identifiera optimala skötselåtgärder över tid i ett fastighetsperspektiv i planering där man inte utgår från att den traditionella avdelningsindelningen. Modellerna ska kunna implementeras i Heurekasystemet. Heureka är utvecklat för analyser av ett hållbart och flermålssinriktat skogsbruk (www.slu.se/heureka). Systemet innefattar ett antal programvaror och verktyg för simulering, optimering, GIS-operationer, databashantering, m.m. Postdoktoranställningen är en del forskningsprogrammet Mistra Digital Forest (MDF) som stöttar samhällets omställning mot en hållbar cirkulär bioekonomi. I MDF medverkar forskare från flera universitet och ämnesområden med målet att ta fram användbara digitala verktyg och automatiseringstekniker som drar nytta av de enorma datamängder som finns i skogssektorn. Mer information om MDF finner du på www.mistradigitalforest.se.   

Kvalifikationer:
Du ska ha en doktorsexamen i skoglig planering, matematik eller skogsskötsel med stort intresse för skogliga frågor och skoglig planering. Erfarenhet från arbete med optimeringsmetoder, heuristiska metoder, samt datorbaserade beslutsstödsystem i allmänhet och Heurekasystemet i synnerhet är en merit. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom analytisk samt problemlösande förmåga, förmåga till självständigt arbete och samarbetsförmåga. God förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska är ett krav. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning, 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2024-01-11.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Postdoktor i skoglig fjärranalys

Skogsbruksforskare
Läs mer Okt 25
Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell riktad skogsskadeinventering, Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda och under sommarhalvåret ytterligare ca 90 säsongsanställda i våra fältinventeringar. Mer information hittar du på www.slu.se/srh.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Laserskanningstekniken har blivit viktig för att kartlägga skogsresurser. Flygburen laserskanning kan nu användas för att mäta enskilda träd även för stora områden. Postdoktorn kommer att arbeta med fjärranalysmetoder i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som kombinerar fjärranalys och genetik. Huvudmålet med projektet är att utveckla en digitaliserad metodik inom trädförbättring genom att koppla genetiska sekvenser av enskilda träd med fjärranalysskattningar av trädegenskaper. Postdoktorn kommer att arbeta med utveckling av algoritmer för att automatiskt extrahera information om träd från högupplöst laserskannerdata. Laserskanningsdata samlas in från drönare, helikoptrar eller med markbaserad laserskanning (mobila och stationära system). Postdoktorn kommer också att skapa modeller som behövs för att skatta trädattribut med hjälp av en kombination av datakällor. Kandidaten kommer att utvärdera och använda modellerna tillsammans med andra forskare inom fjärranalys och genetik.

Kvalifikationer:
Anställningen vänder sig främst till juniora forskare och den sökandes doktorsexamen får vara högst tre år. Den sökande ska ha doktorsexamen med relevans för analys av fjärranalysdata. Fallenhet för numerisk analys är viktig vilket framgår av den sökandes arbete i tidigare projekt och från kurser. Meriterande är kunskap om beräkningsvetenskap, signalanalys, bildanalys, punktmolnbearbetning, statistisk analys, numerisk programmering och neurala nätverk. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som analytisk och problemlösningsförmåga, förmåga att arbeta självständigt och samarbetsförmåga. Goda kunskaper i engelska krävs. 

Placering:
Umeå.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2024-01-03.

Intresserade kandidater bör addera följande till sin ansökan: 

1) Följebrev som visar den sökandes motivation och intresse för ämnet (max 2 sidor, på engelska).

2) C.V., inklusive datum för disputation, listan över publicerade arbeten (i förekommande fall), och namn och kontaktinformation för tre referenser.

3) Kopior av utskrifter av akademiska dokument, eller en länk till/kopia av doktorsavhandling.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

PostDoc in forest remote sensing

Skogsbruksforskare
Läs mer Okt 25
Department of Forest Resource Management
The Department of Forest Resource Management conducts research and teaching within the subject areas of Forest Remote Sensing, Forest Inventory and Sampling, Mathematical Statistics Applied to Forest Sciences, Forest Management Planning, and Landscape Studies. The Department is responsible for several environmental monitoring and assessment programmes, including the National Forest Inventory, National Inventory of Landscapes in Sweden, and Terrestrial Habitat Monitoring. The Department has approximately 100 employees. For more information visit: www.slu.se/srh.

Duties:
The laser scanning technology has become important for mapping forest resources. Airborne laser scanning can now be used to measure individual trees also for large forests. The post doc will work with remote sensing methods in an interdisciplinary research project that combines remote sensing and genetics. The main goal of the project is to develop a digitized game-changing tree improvement methodology by connecting genetic sequences of individual trees with remotely sensed tree attributes. The post doc will work with developments of algorithms for automatic extraction of tree information from high resolution laser scanner data. The laser scanning data are collected from drones, helicopters or using ground-based laser scanning (mobile and stationary systems). The post doc will also create models needed for prediction of tree attributes using a combination of data sources. The candidate will evaluate and use the models together with other researchers in forest remote sensing and genetics.

Qualifications:
The position is primarily aimed at junior researchers and the applicant's doctoral degree may be maximum three years old. The applicant must have a PhD degree of relevance for analysis of remote sensing data. Aptitude for numerical analysis is important, demonstrated by the applicant in earlier projects and courses. Merits are knowledge about computational science, signal analysis, image analysis, point-cloud-processing, statistical analysis, numerical programming, and neural networks. Great emphasis is placed on personal qualities such as analytical and problem solving ability, ability to work independently and collaborative ability. Good skills in English are required.

Place of work:
Umeå.

Form of employment:
Fixed term employment of 24 months.

Extent:
100%

Starting date:
As soon as possible according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2024-01-03, use the button below.

Interested applicants should submit the following:

1) Cover letter demonstrating the applicant’s motivation and interest in the topic (max 2 pages, in English)

2) C.V., including the date of disputation, the list of published work (if any), and names and contact information for three references

3) Copies of transcripts of academic records, or a link to/copy of doctoral thesis

Academic union representatives
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/


The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden. SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Forskare i skoglig inventering och sampling

Matematisk statistiker
Läs mer Nov 17
Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell riktad skogsskadeinventering, Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda och under sommarhalvåret ytterligare ca 80 säsongsanställda i våra fältinventeringar. Mer information hittar du på www.slu.se/srh.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Anställningen innebär forskning kring kostnadseffektiva inventeringsmetoder för att uppskatta tillstånd för och förändringar i skogen och miljön, detta med särskilt fokus på statistiska metoder. Inom ramen för anställningen kan också undervisning och rådgivning i statistik till studenter och forskare ingå.

Kvalifikationer:
Du som söker ska ha doktorsexamen inom ett område som är relevant för att genomföra ovan beskrivna uppgifter som doktorsexamen i matematisk statistik. Tidigare erfarenhet av att utveckla inventeringsmetoder för skogsresurser och miljöövervakning samt undervisning på kurser i statistik och inventering är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom kvalitetsmedvetenhet i ditt arbete, problemlösande analysförmåga, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. God förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på svenska är ett krav.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-12-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

FORMAS-funded postdoctoral fellowship on moose personality

Zoolog
Läs mer Nov 24
Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies
The Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies (WFE), Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Umeå, is looking for a postdoc with a strong interest in behavioral ecology of cervids and wildlife management. The candidate will work within the ongoing SLU project “Viltsamverkan i brandens spår”, a collaborative project between SLU and different landowners and stakeholders (e.g., Sveaskog) aimed at following the ecological effects of the forest fires with in multiple prey-predator systems. The project will be hosted at SLU in Umeå, but will also include longer visits (up to 6 months) at the Norwegian Institute for Nature Research (NINA) in Trondheim and the Inland Norway University for Applied Sciences (INN) in Evenstad.

The department offers a creative, stimulating, and highly international environment and performs internationally recognised research, education, and environmental monitoring in the research areas of animal ecology, aquatic ecology, molecular ecology and restoration ecology (see https://www.slu.se/en/departments/wildlife-fish-environmental-studies/research/research-areas/). The department has many international employees and well-established national and international collaborations, giving fruitful exchange opportunities.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
The successful candidate will quantify and analyse individual variation in moose behavioural syndromes (“personalities”) and quantify whether personality types differ in survival. Additionally, during stays at NINA and INN, s(h)e will investigate how moose personality types, and their calf survival, respond to the presence and activity of wolf, brown bear and harvesting by humans. A crucial part of this project is the application of the findings to forestry and wildlife management and the successful candidate will collaborate with interest groups and end-users in moose management to develop suggestions for revised monitoring and management tools. The candidate will analyse multi-annual individual-based movement, acceleration and survival data linked to environmental data. The candidate will closely collaborate with “Viltsamverkan i brandens spår” as well as other research projects.   

During the project, the candidate will closely collaborate with other members of the competence area “Animal Ecology” at WFE as well as will have possibility to supervise students. The successful person will also have opportunities to be involved in wildlife research and develop own research interests related to different aspects of wildlife ecology and management in a multi-species system.

Qualifications:
The successful candidate should hold a PhD in animal ecology or similar field, with strong expertise in and experience with the behavioural ecology and biology of cervids (e.g., behaviour, stress physiology, prey-predator interaction) across different European ecosystems and species. In addition to this broad background, the successful candidate will have a specific background in the field of animal personality, ideally with respect to cervids, and have contributed to the development of this field. S(h)e can also show strong analytical skills and experience with advanced statistical modelling of animal movement and animal behavioural syndromes. Candidates that have already established contacts and/or collaborations with our key partners NINA and INN will be prioritized. A well-established network of other international collaborations will also count as a merit. The successful candidate is a highly motivated, fast-learning, team-oriented candidate with a successful publication record in the field of cervid behavior and personalities.  Critical thinking and experience in academic writing and presenting will be fundamental for the fulfilment of the set objectives. Previous field experience with handling large mammals is a big plus. An understanding of the Swedish language is not a requirement, but a strong willingness to learn basic Swedish will be a merit.

As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.

Place of work:
Umeå, Sweden

Form of employment:
Temporary employment 36 months

Extent:
100%

Starting date:
March 2024 or according to agreement

Application:
We welcome your application no later than 2023-12-11, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

FORMAS-finansierad postdok om personligheter hos älg

Zoolog
Läs mer Nov 24
Institutionen för vilt, fisk och miljö
Institutionen för vilt, fisk och miljö (VFM), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå, söker en postdok med stort intresse för klövviltets beteendeekologi och förvaltning. Kandidaten kommer att arbeta inom det pågående SLU-projektet ”Viltsamverkan i brandens spår”, ett samarbetsprojekt mellan SLU och olika markägare och intressegrupper (t.ex. Sveaskog) som syftar till att följa skogsbrändernas ekologiska effekter i flerartssystem med bytesdjur-rovdjur i brukade skogslandskap. Tjänsten kommer att vara placerad vid SLU i Umeå, men kommer även att omfatta längre besök (upp till 6 månader) vid Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim och Inland Norges yrkeshögskole (INN) i Evenstad.
 
VFM erbjuder en kreativ, stimulerande och mycket internationell miljö och bedriver internationellt erkänd forskning, utbildning och miljöövervakning inom forskningsområdena zooekologi, akvatisk ekologi, molekylär ekologi och restaureringsekologi (se https://www.slu.se /sv/avdelningar/vilda-fisk-miljöstudier/forskning/forskningsområden/). Institutionen har många internationella medarbetare och väletablerade nationella och internationella samarbeten, vilket ger givande utbytesmöjligheter.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Den framgångsrika kandidaten kommer att kvantifiera och analysera individuell variation i beteenden ("personligheter") hos älg och kvantifiera om personlighetstyper skiljer sig i överlevnad. Dessutom kommer hen under vistelser på NINA och INN att undersöka hur älgens personlighetstyper, och kalvöverlevnad, påverkas av närvaro och aktiviteter av varg, brunbjörn och jakt. En avgörande del av detta projekt är tillämpningen av resultaten inom skogsbruk och viltförvaltning. Den framgångsrika kandidaten kommer att samarbeta med intressenter inom älgförvaltningen för att ta fram förslag på reviderade övervaknings- och förvaltningsverktyg. Kandidaten kommer att analysera fleråriga individbaserade rörelse-, aktivitets- och överlevnadsdata av älg som skall kopplas till olika typer av miljödata. Kandidaten kommer att ha ett nära samarbete med projektet ”Viltsamverkan i brandens spår”, samt andra forskningsprojekt.
 
Under projektets gång kommer kandidaten att ha ett nära samarbete med andra medlemmar inom kompetensområdet "Animal Ecology" vid VFM, samt ha möjlighet att handleda studenter. Den framgångsrika kandidaten kommer också att ha möjlighet att vara involverad i annan viltforskning och utveckla egna forskningsintressen relaterade till olika aspekter av viltekologi och viltförvaltning i flerartssystem.

Kvalifikationer:
Den framgångsrika kandidaten ska ha en doktorsexamen i zooekologi eller liknande område, med stark expertis och erfarenhet av beteendeekologi och biologi hos hjortdjur (t.ex. beteende, stressfysiologi, interaktion mellan bytesdjur och rovdjur) från olika europeiska ekosystem och arter. Utöver denna breda bakgrund ska den framgångsrika kandidaten ha en specifik bakgrund inom området djurpersonlighet, helst med avseende på hjortdjur, och ha bidragit till utvecklingen av detta område. Hen visar också stark analytisk förmåga och erfarenhet av avancerad statistisk modellering av individers rörelser och beteenden. Kandidater som redan har etablerat kontakter och/eller samarbeten med våra nyckelpartners NINA och INN kommer att prioriteras. Ett väletablerat nätverk av andra internationella samarbeten kommer också att räknas som en merit. Den framgångsrika kandidaten är en mycket motiverad, snabblärande, teamorienterad kandidat med omfattande vetenskaplig publicering inom området hjortdjursbeteenden och personligheter. Kritiskt tänkande och erfarenhet av akademiskt skrivande och presentation kommer att vara grundläggande för att uppfylla de uppsatta målen. Tidigare fälterfarenhet av hantering av stora däggdjur är ett stort plus. Förståelse av svenska språket är inget krav, men en stark vilja att lära sig grundläggande svenska är meriterande.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan

Placering:
Umeå, Sverige

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 36 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Mars 2024 eller enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-12-11.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Professor (fully tenured) in forest inventory and sampling

Professor
Läs mer Sep 26
Faculty of Forest Sciences
Department of Forest Resource Management
The department of forest resource management conducts education and research in the areas of mathematical statistics applied to forest sciences, forest remote sensing, forest inventory and sampling, forest planning and landscape studies. The department is also responsible for the implementation of the ongoing environmental monitoring and assessment programs the Swedish National Forest Inventory, the National Inventory of Landscapes in Sweden, the Terrestrial Habitat Monitoring and the Butterfly and Bumblebee Inventory. We combine research and environmental analysis in cross-disciplinary projects which provides unique opportunities to develop overall concepts for decision-making on the sustainable use of natural resources. In total, we are more than 100 employees.

Read more about the department at https://www.slu.se/en/departments/forest-resource-management/.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Subject Area
The subject area for the position is forest inventory and sampling.

Duties
The research shall comprise both basic and applied questions within the subject area relevant for current and future environmental monitoring and sustainable forestry systems in Sweden.

Furthermore, the employee shall within the subject area for the position:


• act in accordance with the vision, goals and core values of SLU,
• contribute to the strategic development of the department, the faculty and SLU,
• develop and lead an internationally successful environment for research,
• develop knowledge about forest inventory and sampling as a basis for environmental monitoring and future, sustainable forest systems in Sweden,
• publish scientific articles in international journals with peer-review,
• apply for external funding in competition at national and international level,
• supervise PhD candidates and Postdocs
• lead, develop and participate in teaching and supervision of students at all levels,
• support environmental monitoring with statistical competence (https://www.slu.se/en/departments/forest-resource-management/environment/),
• collaborate with researchers within the department, faculty, SLU’s experimental sites and other parts of SLU, as well as nationally and internationally,
• collaborate and develop regional, national and international networks with the society at large,
• disseminate research findings, and
• Perform administrative duties within the department, the faculty and the university.

Non Swedish-speaking staff members are expected to, within four years of first being employed, have sufficient knowledge of Swedish/Scandinavian to understand information in Swedish.

Qualifications
The applicant must:


• have a doctoral degree in statistics, mathematical statistics or mathematical statistics applied to forest science,
• be scientifically skilled within the subject area for this position,
• be pedagogically skilled, and
• have good knowledge of English.

Assessment criteria
Assessment criteria for appointment of a professor will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required qualifications specified for the position.

The assessment of scientific skills will consider:


• completed research activities and ongoing research within the subject area,
• future research vision within the subject area
• ability to independently initiate, lead and develop successful research within the subject area,
• ability to attract external funding in competition, and
• ability to supervise and examine at doctoral level and supervise Postdocs.

The assessment of pedagogic skills will consider the ability to:


• plan, conduct and evaluate their own teaching at all levels,
• supervise and examine undergraduate, master level and graduate students,
• convey and implement their pedagogical vision, and
• integrate up-to-date research and scientific approaches into teaching.

The assessment of other skills will consider:


• ability to develop and manage academic units and staff,
• ability to communicate within and outside academia,
• ability to collaborate with external stakeholders and society at large, and
• cooperation skills.

Experience of environmental monitoring and assessment, and using corresponding data is meritorious.

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above-mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

Application deadline:
6th of December, 2023

Place of work:
Umeå

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
It is desirable that the application is written in English, as the applications will be assessed by experts both in Sweden and abroad.

For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below..

Adacemic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Professor (fully tenured) in forest regeneration

Professor
Läs mer Sep 26
Faculty of Forest Sciences
Department of Forest Ecology and Management
The department includes 100 people of which about ten are professors. The department conducts extensive teaching and research and has a large international exchange of researchers and students. The department shares a campus with Umeå University and has access to extensive and unique research infrastructures. The department's mission is to work for increased knowledge of forest ecosystems and the processes that drive them, as well as to further develop the principles for how forest ecosystems can be managed in order to fulfill the various goals of society and the forest owners. Read more about the department at https://www.slu.se/en/departments/forest-ecology-management/.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Subject Area
The subject area for the position is forestry with focus on forest regeneration, mainly in northern Sweden. The orientation covers the part of forest management systems that includes measures and methods for establishing new trees, in order to reach the goals desired.

Duties
The research shall comprise both basic and applied questions within the subject area relevant for current and future sustainable forestry management systems.

 Furthermore, the employee shall within the subject area for the position:


• act in accordance with the vision, goals and core values of SLU,
• contribute to the strategic development of the department, the faculty and SLU,
• develop and lead an internationally successful environment for research,
• develop knowledge about forest regeneration as a basis for future, sustainable, forest management systems with a special responsibility for northern Sweden,
• publish scientific articles in international journals with peer-review,
• apply for external funding in competition at national and international level,
• supervise PhD candidates and Postdocs
• lead, develop and participate in teaching and supervision of students at all levels,
• collaborate with researchers within the department, faculty, SLU’s experimental sites and other parts of SLU, as well as nationally and internationally,
• collaborate and develop regional, national and international networks with the society at large,
• disseminate research findings, and
• Perform administrative duties within the department, the faculty and the university.

Non Swedish-speaking staff members are expected to, within four years of first being employed, have sufficient knowledge of Swedish/Scandinavian to understand information in Swedish.

Qualifications
The applicant must:


• have a doctoral degree in a subject area relevant for the position,
• be scientifically skilled within the subject area for this position,
• be pedagogically skilled, and
• have good knowledge of English.

Assessment criteria
Assessment criteria for appointment of a professor will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required qualifications specified for the position.

The assessment of scientific skills will consider:


• completed research activities and ongoing research within the subject area,
• future research vision within the subject area
• ability to independently initiate, lead and develop successful research within the subject area,
• ability to attract external funding in competition, and
• ability to supervise and examine at doctoral level and supervise Postdocs.

The assessment of pedagogic skills will consider the ability to:


• plan, conduct and evaluate their own teaching at all levels,
• supervise and examine undergraduate, master level and graduate students,
• convey and implement their pedagogical vision, and
• integrate up-to-date research and scientific approaches into teaching.

The assessment of other skills will consider:


• ability to develop and manage academic units and staff,
• ability to communicate within and outside academia,
• ability to collaborate with external stakeholders and society at large, and
• cooperation skills.

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above-mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

Application deadline:
6th of December, 2023

Place of work:
Umeå

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
It is desirable that the application is written in English, as the applications will be assessed by experts both in Sweden and abroad.

For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below..

Adacemic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Professor (fully tenured)

Professor
Läs mer Sep 26
Faculty of Forest Sciences
Department of Forest Resource Management
The department of forest resource management conducts education and research in the areas of mathematical statistics applied to forest sciences, forest remote sensing, forest inventory and sampling, forest planning and landscape studies.

Read more about the department at https://www.slu.se/en/departments/forest-resource-management/.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Subject Area
The subject area for the position is mathematical statistics applied to forest sciences.

Duties
The research shall comprise both basic and applied questions within the subject area. It must include method development in mathematical statistics and adaptation of existing statistical methods and analysis tools for forestry applications and questions that can contribute to new knowledge in forestry and other sciences. The research must take place in the interaction between the subject of statistics and subject areas within forest science.

Furthermore, the employee shall within the subject area for the position:


• act in accordance with the vision, goals and core values of SLU,
• contribute to the strategic development of the department, the faculty and SLU,
• develop and lead an internationally successful environment for research,
• publish scientific articles in international journals with peer-review,
• apply for external funding in competition at national and international level,
• supervise PhD candidates and Postdocs
• lead, develop and participate in teaching and supervision of students at all levels,
• implement, lead, coordinate and develop statistical consultation at SLU,
• support environmental monitoring and assessment with statistical competence (https://www.slu.se/en/departments/forest-resource-management/environment/),
• collaborate with researchers within the department, faculty and other parts of SLU, as well as nationally and internationally,
• collaborate and develop regional, national and international networks with the society at large,
• disseminate research findings, and
• Perform administrative duties within the department, the faculty and the university.

Non Swedish-speaking staff members are expected to, within four years of first being employed, have sufficient knowledge of Swedish/Scandinavian to understand information in Swedish.

Qualifications
The applicant must:


• have a doctoral degree in statistics, mathematical statistics or mathematical statistics applied to forest sciences,
• be scientifically skilled within the subject area for this position,
• be pedagogically skilled,
• have demonstrated the ability to successfully lead and develop a research group, and
• have good knowledge of English.

Assessment criteria
Assessment criteria for appointment of a professor will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required qualifications specified for the position.

The assessment of scientific skills will consider:


• completed research activities and ongoing research within the subject area,
• future research vision within the subject area
• ability to independently initiate, lead and develop successful research within the subject area,
• ability to attract external funding in competition, and
• ability to supervise and examine at doctoral level and supervise Postdocs.

The assessment of pedagogic skills will consider the ability to:


• plan, conduct and evaluate their own teaching at all levels,
• supervise and examine undergraduate, master level and graduate students,
• convey and implement their pedagogical vision, and
• integrate up-to-date research and scientific approaches into teaching. 

The assessment of other skills will consider:


• ability to develop and manage academic units and staff,
• ability to communicate within and outside academia,
• ability to collaborate with external stakeholders and society at large,
• ability to and experience in performing statistical consultation, and
• cooperation skills, especially ability to cooperate with researchers in other subject areas.

Experience in environmental monitoring and assessment using of corresponding data is meritorious. 

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above-mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

Application deadline:
6th of December, 2023

Place of work:
Umeå

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
It is desirable that the application is written in English, as the applications will be assessed by experts both in Sweden and abroad.

For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below..

Adacemic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Professor i skogsskötsel med inriktning mot skogsföryngring

Professor
Läs mer Sep 26
Fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Institutionen består av cirka 100 personer varav ett tiotal är professorer. Institutionen bedriver en omfattande undervisning och forskning och har ett stort internationellt utbyte av forskare och studenter. Institutionen delar campus med Umeå universitet och har tillgång till omfattande och unika forskningsinfrastrukturer. Institutionens uppdrag är att verka för ökad kunskap om skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem kan förvaltas i syfte att uppfylla samhällets och skogsägarnas olika mål. En viktig del av uppdraget är att förstå hur olika system för skogsbruk och skötsel påverkar skogens naturvärden och ekosystemtjänster, varför både brukade och obrukade miljöer studeras.
Läs mer om institutionen på https://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/.

Ämnesbeskrivning
Ämnet för anställningen är skogsskötsel med inriktning mot skogsföryngring, främst i norra Sverige. Inriktningen täcker den del av skogsskötselsystemen som omfattar åtgärder och metoder för att etablera nya träd.

Arbetsuppgifter
Forskningen ska omfatta både grundläggande och tillämpade frågeställningar om skogsföryngring relevanta för dagens och framtidens hållbara skogskötselsystem.

Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen:


• verka i enlighet med SLU:s vision, mål och värdegrund,
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling,
• utveckla och leda en nationellt och internationellt framgångsrik miljö för forskning,
• utveckla kunskap om skogsföryngring till grund för framtida, hållbara, skogsskötselsystem med ett särskilt ansvar för norra Sverige,
• publicera vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter med referentgranskning,
• i konkurrens ansöka om externa bidragsmedel på nationell och internationell nivå,
• handleda doktorander och postdoktorer,
• leda, utveckla och delta i undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå,
• samarbeta med forskare inom institution, fakultet, SLUs skogliga försöksverksamhet och övriga delar av SLU, samt nationellt och internationellt,
• samverka och vidareutveckla nätverk med det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt,
• kommunicera forskningsresultat, samt
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet.

Vid SLU förväntas icke svenskspråkig personal att inom fyra år från det att de anställts ha sådana kunskaper i svenska/skandinaviska att de kan ta del av information på svenska.

Behörighet
Innehavaren ska:


• ha avlagt doktorsexamen inom ett för anställningen relevant ämne,
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen,
• vara pedagogiskt skicklig, samt
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet,
• framtida visioner för forskning inom ämnet,
• förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning inom ämnet,
• förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens, samt
• förmåga att handleda och examinera doktorander samt handleda postdoktorer.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas förmågan att


• planera, genomföra och utvärdera egen undervisning och utbildning på alla nivåer,
• handleda och examinera studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå,
• förmedla och implementera sin pedagogiska vision, samt
• integrera aktuell forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Vid bedömning av annan skicklighet beaktas


• förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin.
• förmåga att kommunicera inom och utanför akademin.
• förmåga att samverka med externa intrssenter och det omgivande samhället, samt
• samarbetsförmåga

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2023-12-06

Placering/ort:
Umeå

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Professor i skogsskötsel med inriktning mot skogsskötselsystem

Professor
Läs mer Sep 26
Fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Institutionen består av cirka 100 personer varav ett tiotal är professorer. Institutionen bedriver en omfattande undervisning och forskning och har ett stort internationellt utbyte av forskare och studenter. Institutionen delar campus med Umeå universitet och har tillgång till omfattande och unika forskningsinfrastrukturer. Institutionens uppdrag är att verka för ökad kunskap om skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem kan förvaltas i syfte att uppfylla samhällets och skogsägarnas olika mål. En viktig del av uppdraget är att förstå hur olika system för skogsbruk och skötsel påverkar skogens naturvärden och ekosystemtjänster, varför både brukade och obrukade miljöer studeras.
Läs mer om institutionen på https://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/.

Ämnesbeskrivning
Ämnet för anställningen är skogsskötsel med inriktning mot skogsskötselsystem, främst i norra Sverige. Med skogsskötselsystem avses hur skötseln av skogsbestånd struktureras, i form av att omfatta avgränsade åtgärder vid olika tidpunkter som leder till att önskade långsiktiga mål uppnås.

Arbetsuppgifter
Forskningen ska omfatta både grundläggande och tillämpade frågeställningar relevanta för dagens och framtidens hållbara skogsskötselsystem.

Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen:


• verka i enlighet med SLU:s vision, mål och värdegrund,
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling,
• utveckla och leda en nationellt och internationellt framgångsrik miljö för forskning,
• utveckla kunskap till grund för framtida, hållbara skogsskötselsystem med ett särskilt ansvar för norra Sverige,
• publicera vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter med referentgranskning,
• i konkurrens ansöka om externa bidragsmedel på nationell och internationell nivå,
• handleda doktorander och postdoktorer,
• leda, utveckla och delta i undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå,
• samarbeta med forskare inom institution, fakultet, SLUs skogliga försöksverksamhet och övriga delar av SLU, samt nationellt och internationellt,
• samverka och vidareutveckla nätverk med det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt,
• kommunicera forskningsresultat, samt
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet.

Vid SLU förväntas icke svenskspråkig personal att inom fyra år från det att de anställts ha sådana kunskaper i svenska/skandinaviska att de kan ta del av information på svenska.

Behörighet
Innehavaren ska


• ha avlagt doktorsexamen inom ett för anställningen relevant ämne,
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen,
• vara pedagogiskt skicklig, samt
• ha goda kunskaper i engelska.

 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet,
• framtida visioner för forskning inom ämnet,
• förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning inom ämnet,
• förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens, samt
• förmåga att handleda och examinera doktorander samt handleda postdoktorer.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas förmågan att


• planera, genomföra och utvärdera egen undervisning och utbildning på alla nivåer,
• handleda och examinera studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå,
• förmedla och implementera sin pedagogiska vision, samt
• integrera aktuell forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Vid bedömning av annan skicklighet beaktas


• förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin,
• förmåga att kommunicera inom och utanför akademin,
• förmåga att samverka med externa intressenter och det omgivande samhället, samt
• samarbetsförmåga.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2023-12-06

Placering/ort:
Umeå

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Professor (fully tenured) in forestry, focus on forest management systems

Professor
Läs mer Sep 26
Faculty of Forest Sciences
Department of Forest Ecology and Management
The department includes 100 people of which about ten are professors. The department conducts extensive teaching and research and has a large international exchange of researchers and students. The department shares a campus with Umeå University and has access to extensive and unique research infrastructures. The department's mission is to work for increased knowledge of forest ecosystems and the processes that drive them, as well as to further develop the principles for how forest ecosystems can be managed in order to fulfill the various goals of society and the forest owners. Read more about the department at https://www.slu.se/en/departments/forest-ecology-management/.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Subject Area
The subject area for the position is forestry with focus on forest management systems, mainly in northern Sweden. Forest management systems mean how forest stands are structured through different measures at different points in time, in order to reach the goals desired.

Duties
The research shall comprise both basic and applied questions within the subject area relevant for current and future sustainable forestry management systems.

Furthermore, the employee shall within the subject area for the position:


• act in accordance with the vision, goals and core values of SLU,
• contribute to the strategic development of department, the faculty and SLU,
• develop and lead an internationally successful environment for research,
• develop knowledge as a basis for future, sustainable, forest management systems with a special responsibility for northern Sweden,
• publish scientific articles in international journals with peer-review,
• apply for external funding in competition at national and international level,
• supervise PhD candidates and Postdocs
• lead, develop and participate in teaching and supervision of students at all levels,
• collaborate with researchers within the department, faculty, SLU’s experimental sites and other parts of SLU, as well as nationally and internationally,
• collaborate and develop regional, national and international networks with the society at large,
• disseminate research findings, and
• perform administrative duties within the department, the faculty and the university.

Non Swedish-speaking staff members are expected to, within four years of first being employed, have sufficient knowledge of Swedish/Scandinavian to understand information in Swedish.

Qualifications
The applicant must:


• have a doctoral degree in a subject area relevant for the position,
• be scientifically skilled within the subject area for this position,
• be pedagogically skilled, and
• have good knowledge of English.

Assessment criteria
Assessment criteria for appointment of a professor will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required qualifications specified for the position.

The assessment of scientific skills will consider:


• completed research activities and ongoing research within the subject area,
• future research vision within the subject area
• ability to independently initiate, lead and develop successful research within the subject area,
• ability to attract external funding in competition, and
• ability to supervise and examine at doctoral level and supervise Postdocs.

 The assessment of pedagogic skills will consider the ability to:


• plan, conduct and evaluate their own teaching at all levels,
• supervise and examine undergraduate, master level and graduate students,
• convey and implement their pedagogical vision, and
• integrate up-to-date research and scientific approaches into teaching.

 The assessment of other skills will consider:


• ability to develop and manage academic units and staff,
• ability to communicate within and outside academia,
• ability to collaborate with external stakeholders and society at large, and
• cooperation skills.

 The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above-mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

Application deadline:
6th of December, 2023

Place of work:
Umeå

Extent:
100%

Form of employment:
Permanent employment

Starting date:
By agreement.

Application:
It is desirable that the application is written in English, as the applications will be assessed by experts both in Sweden and abroad.

For the guidance of your application, there is SLU's appointment procedure for teachers at SLU and General assessment criteria for the appointment of teachers, which you can read here.

Please apply by clicking the apply-button below..

Adacemic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Professor i skoglig inventering och sampling

Professor
Läs mer Sep 26
Fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig matematisk statistik, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig planering och landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell inventering av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för beslutsunderlag av ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi mer än 100 anställda.
Läs mer om institutionen på www.slu.se/srh.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/.

Ämnesbeskrivning
Ämnet för anställningen är skoglig inventering och sampling.

Arbetsuppgifter
Forskningen ska omfatta både grundläggande och tillämpade frågeställningar inom ämnet relevanta för dagens och framtidens miljöövervakning och hållbara skogsbrukssystem i Sverige.
Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen:


• verka i enlighet med SLU:s vision, mål och värdegrund,
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling,
• utveckla och leda en internationellt framgångsrik miljö för forskning,
• utveckla kunskap om skoglig inventering och sampling till grund för miljöövervakning och framtida, hållbara skogsskötselsystem i Sverige,
• publicera vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter med referentgranskning,
• i konkurrens ansöka om externa bidragsmedel på nationell och internationell nivå,
• handleda doktorander och postdoktorer
• leda, utveckla och delta i undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå,
• stödja fortlöpande miljöanalys med statistisk kompetens (https://www.slu.se/institutioner/skoglig-resurshushallning/miljoanalys/),
• samarbeta med forskare inom institution, fakultet, SLUs skogliga försöksverksamhet och övriga delar av SLU, samt nationellt och internationellt,
• samverka och vidareutveckla nätverk med det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt,kommunicera forskningsresultat, samt
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet.


Vid SLU förväntas icke svenskspråkig personal att inom fyra år från det att de anställts ha sådana kunskaper i svenska/skandinaviska att de kan ta del av information på svenska.

Behörighet
Innehavaren ska:


• ha avlagt doktorsexamen inom statistik, matematisk statistik eller skoglig matematisk statistik,
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen,
• vara pedagogiskt skicklig, samt
• ha goda kunskaper i engelska.

 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet,
• framtida visioner för forskning inom ämnet,
• förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning inom ämnet,
• förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens, samt
• förmåga att handleda och examinera doktorander samt handleda postdoktorer.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas förmågan att


• planera, genomföra och utvärdera egen undervisning och utbildning på alla nivåer,
• handleda och examinera studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå,
• förmedla och implementera sin pedagogiska vision, samt
• integrera aktuell forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Vid bedömning av annan skicklighet beaktas


• förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin,
• förmåga att kommunicera inom och utanför akademin,
• förmåga att samverka med externa intressenter och det omgivande samhället, samt
• samarbetsförmåga.

Erfarenhet av miljöövervakning och användning av data från miljöanalys är meriterande.


Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2023-12-06

Placering/ort:
Umeå

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Professor i skoglig matematisk statistik

Professor
Läs mer Sep 26
Fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig matematisk statistik, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig planering och landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell inventering av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för beslutsunderlag av ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi mer än 100 anställda.
Läs mer om institutionen på www.slu.se/srh.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Ämnesbeskrivning
Ämnet för anställningen är skoglig matematisk statistik.

Arbetsuppgifter
Forskningen ska omfatta både grundläggande och tillämpade frågeställningar relevanta för ämnet. Den ska innefatta metodutveckling inom matematisk statistik och anpassning av existerande statistiska metoder och analysverktyg för skogliga tillämpningar och frågeställningar som kan bidra till ny kunskap inom skogliga och andra vetenskaper. Forskningen ska ske i växelverkan mellan statistikämnet och ämnesområden inom skogsvetenskap.
Vidare ska innehavaren inom ämnet för anställningen:


• verka i enlighet med SLUs vision, mål och värdegrund,
• bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling,
• utveckla och leda en internationellt framgångsrik miljö för forskning,
• publicera vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter med referentgranskning,
• i konkurrens ansöka om externa bidragsmedel på nationell och internationell nivå,
• handleda doktorander och postdoktorer,
• leda, utveckla och delta i undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå,
• genomföra, leda, samordna och utveckla statistisk konsultation vid SLU,
• stödja fortlöpande miljöanalys med statistisk kompetens (https://www.slu.se/institutioner/skoglig-resurshushallning/miljoanalys/),
• samarbeta med forskare inom institution, fakultet och övriga delar av SLU, samt nationellt och internationellt
• samverka och vidareutveckla nätverk med det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt,
• kommunicera forskningsresultat, samt
• utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet.

Vid SLU förväntas icke svenskspråkig personal att inom fyra år från det att de anställts ha sådana kunskaper i svenska/skandinaviska att de kan ta del av information på svenska.

Behörighet
Innehavaren ska:


• ha avlagt doktorsexamen inom statistik, matematisk statistik eller skoglig matematisk statistik,
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen,
• vara pedagogiskt skicklig,
• ha visat förmåga att framgångsrikt leda och utveckla en forskargrupp,
• ha goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet,
• framtida visioner för forskning inom ämnet,
• förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning inom ämnet,
• förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens, samt
• förmåga att handleda och examinera doktorander samt handleda postdoktorer.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas förmågan att


• planera, genomföra och utvärdera egen undervisning och utbildning på alla nivåer,
• handleda och examinera studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå,
• förmedla och implementera sin pedagogiska vision, samt
• integrera aktuell forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Vid bedömning av annan skicklighet beaktas


• förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin,
• förmåga att kommunicera inom och utanför akademin,
• förmåga att samverka med externa intressenter och det omgivande samhället,
• förmåga och erfarenhet av att utföra statistisk konsultation, samt
• samarbetsförmåga, särskilt förmåga att samarbeta med forskare inom andra ämnesområden.

Erfarenhet av miljöövervakning och användning av data från miljöanalys är meriterande.
Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2023-12-06

Placering/ort:
Umeå

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Postdoktor

Ekolog
Läs mer Nov 13
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden. Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Anställningen är en del i projektet Genetic basis of adaptive response in conifers, som syftar till att förstå den genetiska grunden för klimatanpassning i barrträd, och i tillämpad kontext, förutsäga individer som kan göra lokalt anpassade populationer mer motståndskraftiga mot förändrade klimat.

Som postdoktor kommer du att testa tillväxtmodeller och provtagningsmetoder för att förstå anpassning till förändrade miljöer i barrträd. Postdoktorn förväntas också delta i provtagning på fält och underhåll och generering av CNN för stegvis kärnanalys.

Kvalifikationer:
Den sökande bör ha en doktorsexamen i ekologi, biologi eller motsvarande. Vi söker mycket motiverade och teamorienterade kandidater med dokumenterad erfarenhet av regressionsmodellering och ekologiskt fältarbete. Erfarenhet av Python och maskininlärning för datorseende är ett krav, erfarenhet av att modellera trädtillväxt med hjälp av artificiella neurala nätverk är meriterande. Dokumenterad statistisk och beräkningsskicklighet är en förutsättning för tjänsten. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:
Vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU, Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-11-27.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Postdoctoral position in ecological modeling

Ekolog
Läs mer Nov 13
Department of Forest Genetics and Plant Physiology
The Department of Forest Genetics and Plant Physiology was founded in the late 1970s - when the College of Forestry moved to Umeå. The number of employees has since grown steadily is now around 100, including postdoctoral researchers and postgraduate students. In the late 1990s it was decided to join with the Department of Plant Physiology at Umeå University to form a research center, Umeå Plant Science Centre (UPSC). The Department of Forest Genetics and Plant Physiology moved into the premises adjacent to the partner department and together have developed a close and successful collaboration on research issues, technology platforms, and training of master's and doctoral level students. The international element within UPSC is large, with over 40 nationalities represented. The department conducts introductory and advanced training in plant physiology, ecophysiology, plant molecular biology, forest genetics and forest biotechnology within the Forestry program and at the master level. The department offers postgraduate studies in biology, specializing in plant physiology, ecophysiology, plant molecular biology and forest genetics. Postgraduate courses are generally held in cooperation with the Department of Plant Physiology. For more information about the Department of Forest Genetics and Plant Physiology and UPSC visit www.upsc.se.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
The employment is part of the project Genetic basis of adaptive response in conifers, which aims to understand the genetic basis of climate adaptation in conifers, and in an applied context, predict individuals that can make locally adapted populations more resistant to changing climates.

The postdoc will test growth models and sampling approaches as part to understand adaptation to changing environments in conifers. The postdoc is also expected to participate in field sampling and maintenance and generation of CNNs for increment core analysis.

Qualifications:

The applicant should hold a PhD in ecology, biology or equivalent. We are looking for highly motivated and team-oriented candidates with documented experience in regression modeling with tree-ring data and dendroecological fieldwork.  Experience in Python and machine learning for computer vision is a obligatory, experience in modeling tree growth using artificial neural networks is an advantage. Documented statistical and computational skills are prerequisites for the position. Very good skills in written and spoken English is obligatory.

A position as a postdoctor is intended for a researcher early in their career, we are therefore primarily looking for candidates who completed their doctoral degree no more than three years ago.


Place of work:
Department of Forest Genetics and Plant Physiology, SLU, Umeå (Sweden) 

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement. 

Application:
We welcome your application no later than 2023-11-27, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Population genetic analytic technician

Genetiker
Läs mer Nov 8
The Department of Forest Genetics and Plant Physiology was founded in the late 1970s - when the College of Forestry moved to Umeå. The number of employees has since grown steadily is now around 100, including postdoctoral researchers and postgraduate students. In the late 1990s it was decided to join with the Department of Plant Physiology at Umeå University to form a research center, Umeå Plant Science Centre (UPSC). The Department of Forest Genetics and Plant Physiology moved into the premises adjacent to the partner department and together have developed a close and successful collaboration on research issues, technology platforms, and training of master's and doctoral level students. The international element within UPSC is large, with over 40 nationalities represented.

The department conducts introductory and advanced training in plant physiology, ecophysiology, plant molecular biology, forest genetics and forest biotechnology within the Forestry program and at the master level.

The department offers postgraduate studies in biology, specializing in plant physiology, ecophysiology, plant molecular biology and forest genetics. Postgraduate courses are generally held in cooperation with the Department of Plant Physiology.
For more information about the Department of Forest Genetics and Plant Physiology and UPSC visit www.upsc.se.

Department of Forest Genetics and Plant Physiology
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
The employment is part of the project Genetic basis of adaptive response in conifers, which aims to understand the genetic basis of climate adaptation in conifers, and in an applied context, predict individuals that can make locally adapted populations more resistant to changing climates.

The technician is expected perform population genetic analysis on a large population of Norway Spruce (Picea abies) from across Europe.

Qualifications:
The applicant must have experience in bioinformatic and population genetic analysis using reduced representation and whole genome sequence conifer data. The candidate must have very good knowledge of R and bash. Very good skills in written and spoken English is obligatory.

Place of work:
Department of Forest Genetics and Plant Physiology, SLU, Umeå (Sweden) 

Form of employment:
Fixed term employment of 12 months.

Extent:
100%

Starting date:
2024-03-01 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2023-11-22, please use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Forskningsassistent

Genetiker
Läs mer Nov 8
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden. Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Anställningen är en del i projektet Genetic basis of adaptive response in conifers, som syftar till att förstå den genetiska grunden för klimatanpassning i barrträd, och i tillämpad kontext, förutsäga individer som kan göra lokalt anpassade populationer mer motståndskraftiga mot förändrade klimat.

Som forskningsassistent förväntas du utföra populationsgenetisk analys på en stor population av gran (Picea abies) från hela Europa.

Kvalifikationer:
Som sökande måste du ha erfarenhet av bioinformatisk och populationsgenetisk analys med hjälp av reducerad representation och helgenomsekvens av barrträdsdata. Du ska ha goda kunskaper i R och bash. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Placering:
Vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU, Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
2024-03-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-11-22.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Postdoc in Aquatic Ecology

Ekolog
Läs mer Okt 31
Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies
Project:

The Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies, SLU, Umeå, is looking for a postdoc in the project “Ecological effects of pharmaceuticals in aquatic environments”. Focus of the project is to study behavioural and physiological effects on aquatic wildlife that drugs in surface waters induce, and to what extent they translate into ecological and/or ecosystem effects. The postdoc will mainly study how behaviourally modifying pharmaceuticals (i.e. benzodiazepines or SSRI:s) affect physiological traits connected to intra- and inter-specific interactions (i.e. predation and competition) of wild fish from northern aquatic ecosystems in a combination of lab and field-experiments.

 

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
The postdoc will plan and execute a combination of large-scale field studies and controlled lab-experiments to get at both ecological effects in natural complex systems and the mechanisms behind the effects. Both wild fish from northern ecosystems (e.g. perch, Atlantic salmon) and model-organisms (e.g. sticklebacks, guppy) will be used to study the effects of pharmaceuticals in aquatic environments. The project will be performed in collaboration with other researchers at the department of Wildlife, fish and environmental studies. In addition, the candidates are expected to participate in other ongoing research projects within the competence area Aquatic ecology.

Qualifications:

The applicant should hold a PhD in ecology, ethology, physiology, biology or equivalent. We are looking for highly motivated and team-oriented candidates with documented experience in physiology, behavioural ecology, fish ecology and/or spatial ecology. Documented statistical skills and experience of experimental design are prerequisites for the position. Experience with livetrapping and caretaking of fish, as well as experience of software for behavioural and spatial analysis will count as merits. Very good skills in written and spoken English is obligatory.


As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.
Place of work:
Umeå

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Extent:
100%

Starting date:
1 Dec 2023 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2023-11-14, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Postdoktor i Akvatisk ekologi

Ekolog
Läs mer Okt 31
Institutionen för vilt, fisk och miljö
Tjänsten är placerad vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU i Umeå. Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande miljö och bedriver internationellt erkänd tillämpad och grundläggande forskning, utbildning och miljöövervakning i följande ämnesområden: restaureringsekologi, akvatisk ekologi, molekylär ekologi och zooekologi (se https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/forskning/amnesomraden/). Institutionen har en stor andel internationella medarbetare samt väletablerade nationella och internationella samarbeten med möjligheter för givande utbyten.
Projektet:
Den utvalda kandidaten kommer att verka inom projektet “Ekologiska effekter av läkemedel i akvatiska miljöer”. Projektets fokus är att undersöka om/hur en förändrad miljö kommer att påverka de effekter, på t.ex. djurs fysiologi och beteende, av läkemedel i vattendrag vi ser idag och hur detta i sin tur påverkar ekosystemeffekter. Hen kommer att studera hur t.ex. temperatur och beteendeförändrande läkemedel, som t.ex. SSRI och benzodiazepiner, tillsammans påverkar sötvattensfiskar och hur dessa fiskarter interagerar med varandra (ex. predation, konkurrens). Dessa studier kommer att utföras i en kombination av storskaliga fältförsök och kontrollerade lab-experiment.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Som postdoktor inom detta projekt kommer du att planera och utföra en kombination av fältstudier och experiment som involverar såväl grundforskningsfrågor som mer tillämpad forskning rörande ekologiska effekter av läkemedel i akvatiska miljöer. Både vilda fiskar från  sötvattensekosystem och modell-organismer (ex. ciklider, storspigg, guppy) ingår som studieorganismer. Postdoktorn förväntas också samarbeta med forskare inom andra pågående projekt vid institutionen inom exempelvis effekter av invasiva arter, eller ekologiska effekter av läkemedel i akvatiska miljöer.

Kvalifikationer:
·        Den sökande har en doktorsexamen i ekologi, fysiologi, etologi, biologi eller motsvarande.

·        Erfarenhet av fysiologisk och beteendeekologisk forskning, gärna med fokus på fisk

·        God ekologisk kunskap och erfarenhet av studie design

·        God kunskap inom statistik

·        Erfarenhet av fältarbete och laborativt arbete.

·        Förmåga att arbeta i ett team såväl som att självständigt organisera och prioritera sitt arbete

·        Utmärkta språkkunskaper i engelska i tal och skrift

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 december 2023 (eller enligt överenskommelse)

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-11-14.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Forskningsingenjör

Biolog
Läs mer Okt 26
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi. 
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Kandidaten kommer att delta i forskning för att öka kunskapen om molekylär kontroll av abiotisk stress, samt utveckling av genomiska verktyg för att bedöma tolerans under plantetablering och långsiktig skogshälsa. Arbetet omfattar fysiologisk och bilddatainsamling i växthus, provtagning av material och dess förberedelse för vidare omisk analys (transkriptomisk och metabolomisk). Kandidaten kommer också att utföra statistisk analys och bioinformatik samt bidra till manuskriptskrivning.

Kvalifikationer:
Den sökande måste ha en doktorsexamen i biologi, skogsbruk eller agronom. Kunskaper inom populations- och kvantitativ genetik, goda kunskaper i bioinformatik och statistik, samt goda engelska förmågor i skrift och tal krävs.

Placering:
Vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU, Umeå.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
2024-03-01 eller enligt överenskommelse 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2023-11-09

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Research engineer

Biolog
Läs mer Okt 26
The Department of Forest Genetics and Plant Physiology was founded in the late 1970s - when the College of Forestry moved to Umeå. The number of employees has since grown steadily is now around 100, including postdoctoral researchers and postgraduate students. In the late 1990s it was decided to join with the Department of Plant Physiology at Umeå University to form a research center, Umeå Plant Science Centre (UPSC). The Department of Forest Genetics and Plant Physiology moved into the premises adjacent to the partner department and together have developed a close and successful collaboration on research issues, technology platforms, and training of master's and doctoral level students. The international element within UPSC is large, with over 40 nationalities represented.

The department conducts introductory and advanced training in plant physiology, ecophysiology, plant molecular biology, forest genetics and forest biotechnology within the Forestry program and at the master level.

The department offers postgraduate studies in biology, specializing in plant physiology, ecophysiology, plant molecular biology and forest genetics. Postgraduate courses are generally held in cooperation with the Department of Plant Physiology.
For more information about the Department of Forest Genetics and Plant Physiology and UPSC visit www.upsc.se.

Department of Forest Genetics and Plant Physiology
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
The candidate will participate in research to increase knowledge of the molecular control of abiotic stress, as well as the development of genomic tools to assess tolerance during seedling establishment and long-term forest health. The work involves physiological and image data collection in greenhouse, sampling of material and its preparation for further omic analysis (transcriptomic and metabolomic). The Candidate will also conduct statistical analysis and bioinformatics as well as contributing to manuscript writing. 

Qualifications:
The applicant must have a PhD in plant breeding and/or genetics. Knowledge in population and quantitative genetics, good skills in bioinformatics and statistics and good written and spoken English abilities are required.

Place of work:
Department of Forest Genetics and Plant Physiology (SLU), Umeå, Sweden 

Form of employment:
Fixed term employment of 12 months.

Extent:
100%

Starting date:
2024-03-01 or according to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2023-11-09, please use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Doktorand

Doktorand
Läs mer Sep 14
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
SLU har en internationell karaktär både när det gäller forskning och undervisning.

Institutionen består av ungefär 100 personer varav 11 är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem samt hur skogsekosystem bäst kan förvaltas idag och i framtiden. För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Namn på forskningsprojekt/avhandlingsarbete
Identifiera, förstå och förvalta akvatisk biologisk mångfald i intensivt brukade skogar och ett allt extremare klimat

Forskarutbildningsämne
Biologi  

Kvalifikationer:
Grundläggande krav


• Magisterexamen eller motsvarande, i ett relevant ämne (ekologi, biologi, skogsvetenskap eller liknande)
• Erfarenhet av dataanalys
• Erfarenhet av ekologisk provtagning och fältarbete
• Stark arbetsmoral
• Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikation på engelska
• Giltigt körkort

 

Meriterande


• Erfarenhet med metabarcoding eller eDNA tekniker
• Erfarenhet av ekologisk vattendragsprovtagning (ryggradslösa djur, kiselalger, bakterier eller linkande), gärna i nordiska vattendrag.
• Praktisk kunskap om artegenskaper och olika metoder för att kvantifiera biologisk mångfald
• Erfarenhet av att arbeta självständigt och organisera eget arbetsschema.
• Erfarenhet av att arbeta framgångsrikt i team.

Placering:           
Umeå

Försörjningsform:
Anställning som doktorand  (4 års utbildning)

Tillträde:  
Våren 2024

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 2023-10-31.

För fullständig annons och information om hur man ansöker se Lediga anställningar | Externwebben (slu.se) 

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

PhD position

Doktorand
Läs mer Sep 14
Department of Forest Ecology and Management
SLU has an international character both when it comes to research and teaching. 

The department includes about 100 people of which 11 are professors. Our mission is to advance the understanding of forest ecosystems and how these should be managed today and in the future. For more information: http://www.slu.se/en/departments/forest-ecology-management/

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Name of research project/thesis
Identifying, understanding and managing aquatic biodiversity in intensively managed forests and under an increasingly extreme climate

Research subject:
Biology  

Qualifications:
Essential


• in a relevant subject (ecology, biology, forest science or similar)
• Experience with data analyses
• Experience with ecological sampling and field work
• Strong work ethic
• Excellent oral and written communication in English
• A valid driver’s license

Preferred


• Experience with metabarcoding/eDNA techniques
• Experience with ecological stream sampling (macroinvertebrates, algae, microbes or similar)
• A working knowledge of species traits and different approaches for quantifying biodiversity
• Experience with working independently & organizing own work schedule.
• Experience with working successfully within a team.

Place of work:      
Umeå

Forms for funding or employment:
Employment as PhD student, full time for 4 years

Starting date:
Spring 2024

Application:
The deadline is October 31 2023

 For a full advertisement and how to apply, please see Jobs and vacancies | Externwebben (slu.se) 

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Systemutvecklare sökes till riksskogstaxeringen

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Okt 10
Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell riktad skogsskadeinventering, Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda och under sommarhalvåret ytterligare ca 90 säsongsanställda i våra fältinventeringar. Mer information hittar du på www.slu.se/srh.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Hos Riksskogstaxeringen spelar du en viktig roll i utvecklingen av våra system, som innehåller värdefull data om Sveriges skogar. Du kommer att ingå i ett team med några systemutvecklare där ni tillsammans ansvarar för utveckling, förvaltning och drift av de system som krävs för datainsamling, analyser och rapportering. Ditt huvudfokus ligger på systemutveckling, men du kommer även ha möjlighet att arbeta med arkitekturfrågor.

Som systemutvecklare kommer du att samarbeta nära den övriga verksamheten genom snabb och kontinuerlig återkoppling. För att klara detta krävs djupgående förståelse och du kommer att ges möjlighet att delta i olika delar av verksamheten. Vi erbjuder spännande arbetsuppgifter med goda möjligheter till professionell utveckling.

Kvalifikationer:
För att vara lämplig för rollen krävs en relevant akademisk examen inom områden som data- eller systemvetenskap. Det är även nödvändigt med goda kunskaper i både svenska och engelska.

Meriterande är erfarenhet inom;


• Microsofts utvecklingsplattform såsom C#/.NET, Server och OLAP-datakuber.
• Automatiserade tester.
• Versionshanteringsverktyg som Subversion eller Git.
• Agila metoder som Scrum eller Kanban.
• Fullstackutveckling.

Du bör ha en passion för problemlösning och en stark analytisk förmåga. Du är skicklig på att sätta dig in i nya områden och förklara komplexa koncept på ett begripligt sätt för andra. Du ska vara nyfiken på den tekniska utvecklingen och ha en vilja att utforska hur dessa kan tillämpas för att förbättra verksamheten. Dessutom uppskattar vi att du trivs med att ta ansvar och vara drivande i projekt. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Placering:
Umeå.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-10-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Postdoctoral position in genetic variation of trees

Molekylärbiolog
Läs mer Okt 11
The Department of Forest Genetics and Plant Physiology was founded in the late 1970s - when the College of Forestry moved to Umeå. The number of employees has since grown steadily is now around 100, including postdoctoral researchers and postgraduate students. In the late 1990s it was decided to join with the Department of Plant Physiology at Umeå University to form a research center, Umeå Plant Science Centre (UPSC). The Department of Forest Genetics and Plant Physiology moved into the premises adjacent to the partner department and together have developed a close and successful collaboration on research issues, technology platforms, and training of master's and doctoral level students. The international element within UPSC is large, with over 40 nationalities represented.

The department conducts introductory and advanced training in plant physiology, ecophysiology, plant molecular biology, forest genetics and forest biotechnology within the Forestry program and at the master level.

The department offers postgraduate studies in biology, specializing in plant physiology, ecophysiology, plant molecular biology and forest genetics. Postgraduate courses are generally held in cooperation with the Department of Plant Physiology.
For more information about the Department of Forest Genetics and Plant Physiology and UPSC visit www.upsc.se.

Department of Forest Genetics and Plant Physiology
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
Plant species with long lifespans, such as trees, show amazing plasticity over the course of their existence. Much of this plasticity is thought to come from genetic variability within a tree species. We have only started to realize the enormous variability thanks to whole genome sequencing of spatially separated populations and individuals. One of the fundamental knowledge gaps of today is that we do not have the ability to interpret how differences in DNA sequence result in specific phenotypes, since most genomic variation is found in non-coding regions of the genome. The candidate will combine genomic information with RNA biology resources and will start to link specific genomic variation with molecular mechanisms to fully understand the cause of variations in phenotype between populations.

Qualifications:
The candidate should have a PhD degree in molecular biology or any other relevant field. Previous experience from research in plant molecular biology and bioinformatics will be considered as a merit. Good knowledge of English in both speaking and writing is a prerequisite. Candidates should also have an ability to initiate, plan, and to work in a team and independently. As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.

Place of work:
Umeå

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2023-10-25, use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Doktorand, Att reda ut nagelbandens roll i växtutvecklingen

Doktorand
Läs mer Okt 10
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Namn på forskningsprojekt/avhandlingsarbete
Att reda ut nagelbandens roll i växtutvecklingen
Innehållsbeskrivning:
Växtens nagelband har tidigare studerats som en barriär mot patogener, okontrollerad förlust av vatten och cellmaterial från luftvävnader och mot överskott av ljus. Intressant nog har tidigare studier etablerat ett samband mellan defekter i kutikulär sammansättning och organisation, och utvecklingsprocesser i underliggande celler. Detta projekt försöker undersöka betydelsen av nagelbandets sammansättning och organisering i samband med växtutveckling, specifikt i Arabidopsis thaliana. Detta projekt kommer att involvera: användning av molekylärbiologiska tekniker, cellbiologi (konfokalmikroskopi, elektronisk mikroskopi, fysiologi, genetik och eventuellt beräkningsmodellering).

Kvalifikationer:
För att bli antagen till studier på forskarnivå krävs att den sökande har avlagt examen på avancerad nivå eller genomgått kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller har motsvarande utbildning från utlandet, eller motsvarande kvalifikationer. Den sökande bör ha ett stort intresse för växtbiologi och en bakgrund inom växternas cell- och molekylärbiologi. Tidigare erfarenhet av arbete med Arabidopsis och bildanalys och in silico modellering är meriterande. Den framgångsrike kandidaten förväntas ha god social kompetens och förmåga att forska självständigt, såväl som i team. Vidare är goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska viktiga kvalifikationer.

Placering:           
Umeå

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2023-10-25.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

PhD student, Unravelling the role of cuticle in plant development

Doktorand
Läs mer Okt 10
The Department of Forest Genetics and Plant Physiology was founded in the late 1970s - when the College of Forestry moved to Umeå. The number of employees has since grown steadily is now around 100, including postdoctoral researchers and postgraduate students. In the late 1990s it was decided to join with the Department of Plant Physiology at Umeå University to form a research center, Umeå Plant Science Centre (UPSC). The Department of Forest Genetics and Plant Physiology moved into the premises adjacent to the partner department and together have developed a close and successful collaboration on research issues, technology platforms, and training of master's and doctoral level students. The international element within UPSC is large, with over 40 nationalities represented.

The department conducts introductory and advanced training in plant physiology, ecophysiology, plant molecular biology, forest genetics and forest biotechnology within the Forestry program and at the master level.

The department offers postgraduate studies in biology, specializing in plant physiology, ecophysiology, plant molecular biology and forest genetics. Postgraduate courses are generally held in cooperation with the Department of Plant Physiology.
For more information about the Department of Forest Genetics and Plant Physiology and UPSC visit www.upsc.se.

Department of Forest Genetics and Plant Physiology
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Name of research project/thesis
Unravelling the role of cuticle in plant development
Description:
The plant cuticle has previously been studied as a barrier against pathogens, uncontrolled loss of water and cellular material from aerial tissues, and against excess light.  Interestingly, previous studies have established an association between defects in cuticular composition and organization, and developmental processes in underlying cells. This project attempts to investigate the significance of cuticle composition and organization in the context of plant development, specifically in Arabidopsis thaliana. This project will involve: the use of molecular biology techniques, cell biology (confocal microscopy, electronic microscopy, physiology, genetics and possibly computational modeling.

Qualifications:
To be admitted for studies at third-cycle level the applicant is required to have completed a second-cycle level degree (Master), or completed course requirements of at least 240 ECTS credits, of which at least 60 ECTS credits are at second-cycle level, or have an equivalent education from overseas, or equivalent qualifications. The applicant should have a strong interest for plant biology, and a background in plant cell and molecular biology. Previous experience working with Arabidopsis and/or image analysis and in silico modeling is advantage. The successful candidate is expected to have good social skills and the ability to do research independently, as well as in a team. Furthermore, good oral and writing skills in English are essential qualifications.

Place of work:      
Umeå, Sweden

Forms for funding or employment:
Employment 4 years)

Starting date:
According to agreement.

Application:
Click the “Apply” button to submit your application. The deadline is 2023-10-25.

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Postdoktor inom genetisk variation i träd

Molekylärbiolog
Läs mer Okt 11
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Växter med lång livslängd (träd) visar upp en häpnadsväckande förmåga att anpassa sig till yttre förhållanden under sin existens. Mycket av denna förmåga kommer från den genetiska variationen i ett trädgenom. Vi har bara börjat förstå och uppskatta den enorma variabiliteten tack vare helgenomssekvensering av individer av samma art som växer på olika platser på jorden. Idag har vi inte den kunskap som behövs för att förstå hur en förändring av DNA sekvensen ger upphov till specifika egenskaper för de olika individerna eftersom de flesta skillnaderna finns i icke kodande sekvenser. Kandidaten kommer att kombinera genetisk information med RNA biologiska resurser för att länka genomisk variation med molekylära mekanismer. Detta för att förstå orsaken till variationer av fenotyper mellan populationer av träd.

Kvalifikationer:
Kandidaten ska inneha en doktorsexamen i molekylärbiologi eller annat relevant fält. Tidigare erfarenheter inom växtmolekylärbiologi och bioinformatik kommer ses som en merit. God kunskap i engelska, både skriftigt och muntligt är ett krav. Kandidaten ska också kunna starta upp, planera, och arbeta självständigt och i ett team. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-10-25. 

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Post-doc: Non-linear temperature responses of plant and soil communities

Ekolog
Läs mer Sep 26
Department of Forest Ecology and Management
The department includes about 100 people of which 11 are professors. Our mission is to advance the understanding of forest ecosystems and how these should be managed today and in the future. For more information: http://www.slu.se/en/departments/forest-ecology-management/

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Thresholds and tipping points to global warming

Terrestrial ecosystems are important in providing key services to humankind, but under global warming the provisioning of such ecosystem services is at risk. However, there is little consensus on how the functioning of terrestrial ecosystems will change under projected scenarios of global warming, or when we will reach or surpass thresholds and tipping points. In the ERC-funded project THRESHOLD, we will unravel ecosystem responses to increasing temperatures in terms of the underlying non-linear responses of plants, soil organisms (microbes, nematodes, and other fauna) and their communities.

The position is fully funded for two years. The main supervisor for the post-doctoral researcher will be Dr. Paul Kardol (Swedish University of Agricultural Science, Umeå). In addition, the supervisor team consists of Dr. Maja Sundqvist and Dr. Sandra Jämtgård (Swedish University of Agricultural Science, Umeå), Prof. Aimée Classen (University of Michigan, USA), and Prof. David Wardle (Umeå University, Sweden).  

Duties: 
We seek a post-doctoral researcher to study how shifts in the composition of plant and soil communities under global warming impact key carbon and nutrient cycling processes. Here, the focus will be on quantifying the shape of response functions. An important question is whether non-linearity in plant and soil communities can be used to predict where thresholds and tipping points in ecosystem responses occur. For this, you will 1) use forest-alpine ecotones (from woody- to herbaceous-dominated vegetation) which cover temperature gradients on par with expected global warming scenarios. This will involve fieldwork in New Zealand and possibly Japan; 2) Run a mesocosm experiment using a series of climate chambers programmed according to a range of temperature scenarios. For this experiment, you will construct plant communities of varying trait composition.

Qualifications:

We seek an enthusiastic, responsible, and highly-motivated candidate with excellent and interpersonal communication skills in verbal and written English, and a strong work ethic. We seek someone capable of conducting primary research (in the field and in the lab) and developing scientific publications targeted for prominent international journals. The successful candidate should have excellent organizational and problem-solving skills, be good at communicating with groups, have a sense of adventure, and be willing to travel to different field locations and be away from home for extended periods of time. Working conditions in the field may be challenging at times and it is important that when things do not go a planned, you quickly adjust and find a way forward.  

We seek someone with a PhD in ecology or closely related field, particularly with an plant and/or soil community ecology. And interest in soil fauna (nematodes, collembola, mites) is desirable. The candidate must have proven proficiency in writing and publishing peer-reviewed scientific papers. Good numerical and statistical skills are important. A valid driving license and passport is required.


As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.
Place of work:
Umeå or Uppsala, Sweden*

* Employment at the Department of Forest Mycology and Plant Pathology can be discussed, depending on the candidate’s research interests and personal preference.

The Department of Forest Mycology and Plant Pathology provides a dynamic and international environment that comprises experts who conduct fundamental and applied research on interactions between microorganisms and plants, mycology, microbial ecology and evolution, and biodiversity. For more information: https://www.slu.se/en/departments/forest-mycology-plantpathology/

 

Form of employment: 
Temporary employment 24 months.

Extent:
100%

Starting date:
December 1 2023 or January 1 2024

Application:
We welcome your application no later than October 18 2023 , use the button below.

Specific documents attached: The application should contain the following written in English: 1) a cover letter describing yourself and your match to the above-mentioned project; 2) a CV describing your education, publications, and relevant work experience, 3) names and contact information for at least three references, and 4) PhD diploma.

SLU is an equal opportunity employer, and we particularly look forward to applications from under-presented groups in this area of research.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Postdoktor: Icke-linjära temperatursvar hos växt- och marksamhällen

Ekolog
Läs mer Sep 26
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Institutionen består av ungefär 100 personer varav 11 är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem samt hur skogsekosystem bäst kan förvaltas idag och i framtiden. För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Trösklar och tippunkter för global uppvärmning

Terrestra ekosystem tillhandahåller viktiga ekosystemtjänster för mänskligheten men möjligheten för dem att göra detta är hotad bland annat på grund av den globala uppvärmningen. Det råder dock inte konsensus kring hur terrestra ekosystemfunktioner kommer att förändras under olika scenarios av global uppvärmning, eller när vi når eller passerar trösklar eller tippunkter. I det ERC-finansieradeprojektet THRESHOLD kommer vi att utreda hur ekosystem påverkas av ökande temperaturer med avseende på de underliggande ickelinjära responserna av växter, marklevande organismer, och deras samhällen. 

Arbetsuppgifter:
Vi söker en postdoktoral forskare för att studera hur förändringar i sammansättningen av växt- och markgemenskaper under global uppvärmning påverkar processer för kol- och näringscykling. Fokus ligger på att kvantifiera svarsfunktioner. En viktig fråga är om icke-linjäritet i växt- och markgemenskaper kan användas för att förutsäga var trösklar och tippunkter i ekosystemsvar inträffar. För detta kommer du att 1) använda skogliga-alpina och skog-tundra ekotoner (från skog till alpin vegetation)  till örtartad vegetation) som täcker temperaturgradienter motsvarande förväntade scenarier för global uppvärmning. Detta kommer att innebära fältarbete i Nya Zeeland och eventuellt Japan; 2) genomföra ett mesokosm experiment med hjälp av klimatkammare programmerade enligt olika temperaturscenarier. I detta experiment kommer du att konstruera växtgemenskaper med varierande egenskapssammansättning.  Huvudhandledaren är Prof. Paul Kardol (SLU, Umeå). Dr. Maja Sundqvist and Dr. Sandra Jämtgård (SLU,Umeå), Prof. Aimée Classen (University of Michigan, USA), och Prof. David Wardle (Umeå Universitet) kommer att vara biträdande handledare.

Kvalifikationer:
Vi söker en entusiastisk, ansvarsfull, och mycket motiverad person med utmärkt kommunikationsförmåga på engelska både i tal och skrift, med stark arbetsmoral. Vi söker någon som kan bedriva primär forskning (inom fält och i laboratoriet) och utveckla vetenskapliga publikationer inriktade mot framstående internationella tidskrifter. Den framgångsrika kandidaten bör ha utmärkt organisatorisk och problemlösningsförmåga, vara bra på att kommunicera med grupper, ha en känsla för äventyr och vara villig att resa till olika fältplatser och vara borta från hemmet under längre perioder. Arbetsförhållanden i fält kan ibland vara utmanande och det är viktigt att när saker inte går som planerat så anpassar man sig snabbt och hittar en väg framåt. Vi söker efter någon med en doktorsexamen i ekologi eller närliggande områden, särskilt med inriktning på växt- och/eller markgemenskapsekologi. Ett intresse för markfauna (nematoder, hoppstjärtarna (Collembola), kvalster (Acari) är önskvärt. Kandidaten måste ha bevisad skicklighet i att skriva och publicera vetenskapliga artiklar. Goda numeriska och statistiska färdigheter är önskvärda. Ett giltigt körkort och pass krävs.

Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan

Placering:
Umeå eller Uppsala*

* Anställning vid Institutionen för skogsmikologi och växtsjukdomar kan diskuteras beroende på kandidatens forskningsintressen och personliga preferenser. Institutionen för skogsmikologi och växtsjukdomar erbjuder en dynamisk och internationell miljö. Vi forskar både tillämpat och grundläggande på interaktioner mellan växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar, bakterier samt arkéer och deras roll i skog och jordbruk. För mer information: https://www.slu.se/en/departments/forest-mycology-plantpathology/

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:  
1 December 2023 eller 1 Januari 2024

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-10-18.

Specifika dokument bifogade: Ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska: 1) ett personligt brev som beskriver dig själv och din matchning med ovan nämnda projekt; 2) ett CV som beskriver din utbildning, publikationer och relevant arbetslivserfarenhet och 3) namn och kontaktinformation för minst tre referenser; 4) examensbevis doktorandexamen

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Försöksledare/Parkchef

Parkchef
Läs mer Jul 7
Enheten för skoglig fältforskning (www.slu.se/esf), Skogsvetenskapliga fakulteten, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) söker en försöksledare/parkchef till Vindelns försöksparker. Vi söker en praktiker med goda ledaregenskaper som vill leda ett team ca 15 forskningsingenjörer och försökstekniker vid Svartbergets fältstation. Arbetet erbjuder stora möjlighet för dig som tycker om varierade arbetsuppgifter och vill bidra till boreal skogsproduktionsforskning och ekosystemforskning på ett positivt sätt.

SLU disponerar åtta skogliga försöksparker i olika delar av Sverige (https://www.slu.se/forsoksparker). Försöksparkerna utgör tillsammans Enheten för skoglig fältforskning som ansvarar för SLU:s skogliga fältforskningsinfrastruktur, i vilken även ett stort antal långliggande fältförsök lokaliserade utanför parkerna ingår. Vindelns försöksparker är belägen ca. 8 km norr om Vindeln och omfattar drygt 2500 hektar lokalt samt 3500 ha i Ätnarova försökspark. Förutom ansvaret för den skogliga infrastrukturen bidrar SLU också i tre geografiskt utspridda forskningsinfrastrukturer. Dels de europeiska ICOS (Integrated Carbon Observation System; www.icos-sweden.se) och ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure; www.actris.eu), dels den nationella SITES (SwedishInfrastructure for Ecosystem Science; www.fieldsites.se). Forskningsinfrastrukturerna inkluderar omfattande automatiserade och manuella mätprogram som syftar till att förstå ekologi, biogeokemi, gasutbyte land-atmosfär och hantering av boreala ekosystem och effekterna av klimatförändringarna. Försöksparkerna är också värd för många nationella och internationella forskningsprojekt.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Du ingår tillsammans med de tre övriga parkcheferna och enhetsledningen i ledningsgruppen för Enheten för skoglig fältforskning med gemensamt ansvar för att verksamheten som helhet utvecklas enligt skogsfakultetens önskemål. Som parkchef för Vindelns försöksparker har du ett helhetsansvar för verksamheten inom parken, vilket omfattar ekonomiskt ansvar, personalansvar inklusive arbetsmiljöfrågor. Din uppgift är att se till att parkens verksamhet inom givna ekonomiska ramar utvecklas på ett gynnsamt sätt vad gäller forskningsdata, resultatkommunikation, utbildning samt miljöövervakning. Du har personalansvar för all personal inom Vindelns försöksparker.

Arbetet som parkchef innebär att tillsammans med arbetsledarna se till att de skogliga fältförsöken underhålls och revideras enligt plan, och med hjälp av modern teknik, samt att nya försök för framtida forskningsfrågor anläggs redan idag. Du ansvarar för innehållet i metadatabaser och databaser kopplade till dem. Som parkchef arbetar du också tillsammans med personal som arbetar inom de olika forskningsinfrastrukturerna, främst forskningsingenjörer, för att se till att datainsamlingen fungerar, utrustningen underhålls och arbetet utvecklas kontinuerligt.

Under barmarksperioden kommer du att medverka i praktiskt arbete vilket innebär en hel del utomhusvistelse och resande under kortare perioder. Till arbetsuppgifterna hör att biträda forskare med anskaffning av försöksområden för olika typer av fältförsök, men också att erbjuda annan typ av forskarstöd, såsom att bistå med att organisera datainsamling, provtagning etc. I arbetsuppgifterna ingår även visst deltagande i fältundervisning samt förmedling av forskningsresultat i samband med exkursioner och studiebesök, både inom och utanför SLU samt så väl nationellt som internationellt. 

Kvalifikationer:

• Högre skoglig utbildning såsom Jägmästare eller motsvarande
• God eller mycket god fältvana och praktisk erfarenhet av försöksutläggning
• Du är en lagspelare som också trivs med att arbeta självständigt.
• Du är flexibel och anpassningsbar till förändrade förutsättningar.
• Du kan hantera många olika arbetsuppgifter och kan prioritera de som är viktiga.
• Du har ett strukturerat arbetssätt.
• B-körkort för bil
• Talar och skriver engelska flytande

Kvalifikationer som är meriterande:


• Tidigare anställning med personalansvar
• Kännedom eller erfarenhet av akademisk forskningsmiljö och god insikt i forskningens förutsättningar
• Erfarenhet av praktiskt skogsbruk, skoglig inventering och databasarbete
• Du är väl insatt i metodik och teknik för trädmätning och fältdatainsamling.
• Erfarenhet av meteorologiska instrument, gas-analysatorer, dataloggrar och programmering av dataloggrar
• Erfarenhet av GIS-data och relaterad mjukvara, till exempel QGIS
• Körkort för snöskoter

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Av särskilt stor betydelse är ansvarstagande, noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet. Tjänsten är placerad vid Svartbergets fältstation strax utanför Vindeln ca 7 mil nordväst om Umeå. Skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU ligger i Umeå.

Placering:
Vindeln

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
1 Oktober eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-10-16.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Doktorand

Doktorand
Läs mer Sep 14
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Institutionen består av ungefär 100 personer varav 11 är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem samt hur skogsekosystem bäst kan förvaltas idag och i framtiden. För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Namn på forskningsprojekt/avhandlingsarbete
Uppskalning av betesmarksrestaurering i torrområden genom synergier mellan biologisk mångfald, vatten och klimat

Forskarutbildningsämne 
Markvetenskap  

Kvalifikationer:
Krav:  


• Masterexamen inom ett relevant ämnesområde (markvetenskap, ekologi, hydrologi, fysisk geografi, eller liknande)
• Erfarenhet av datahantering, analys och visualisering i R (eller andra programeringsspråk)
• Erfarenhet av att utföra fältarbete
• Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska  

Meriter:


• Relevant erfarenhet och kompetens inom betesmarker ekologi, markhydrologi, mark- och vattenvård, och restaurering av betesmarker
• Relevant erfarenhet och kunskap om fjärranalys och GIS-verktyg  

Den sökande bör ha en stark arbetsmoral, ett intresse för vetenskap och ambitionen att arbeta som en del av ett interdisciplinärt och internationellt forskningsteam. När behörighetskraven är uppfyllda lägger vi stor vikt vid andra personliga och interpersonella färdigheter, såsom förmågan att arbeta effektivt (både i samarbete och självständigt), organisera sitt eget arbete och schema samt lösa problem.

Placering:           
Umeå

Försörjningsform:
Anställning som doktorand  (4 års utbildning) 

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 2023-10-15.

För fullständig annons samt information hur man ansöker Se Lediga anställningar | Externwebben (slu.se)    

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

PhD position

Doktorand
Läs mer Sep 14
Department of Forest Ecology and Management
A PhD position is available at the Department of Forest Ecology and Management at the Swedish University of Agricultural Sciences, SLU. SLU has an international character both in terms of research and teaching. The department includes about 100 people of which 11 are professors. Our mission is to advance the understanding of forest ecosystems and how these should be managed today and in the future. For more information: http://www.slu.se/en/departments/forest-ecology-management/

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Name of research project/thesis
Scaling rangeland restoration in drylands through synergies in the biodiversity – water – climate nexus

Research subject 
Soil Sciences  

Qualifications:
Requirements:  


• MSc degree in a relevant subject (soil science, ecology, hydrology, physical geography or related fields)
• Experience with data manipulation, analysis, and visualization in R (or other programming languages)
• Experience with conducting fieldwork
• Excellent oral and written communication skills in English  

Merits:


• Relevant experience and competence in rangeland ecology, soil hydrology, soil and water conservation, and restoration ecology
• Relevant experience and knowledge of remote sensing and GIS tools  

The applicant should have a strong work ethic, an interest in science, and the ambition to work as part of a collaborative research team in an international and interdisciplinary context. Once the eligibility requirements are met, we place great emphasis on other personal and interpersonal skills, such as the ability to work effectively (both collaboratively and independently), organize own work and schedule, adhere to deadlines, and solve problems.

Place of work:      
Umeå

Forms for funding or employment:
Employment as PhD student, full time for 4 years

Starting date:
According to agreement. 

Application:
The deadline is October 15 2023.

For a full advertisement and how to apply, please see Jobs and vacancies | Externwebben (slu.se) 

To qualify for third-cycle (Doctoral) courses and study programmes, you must have a second-cycle (Master’s) qualification. Alternatively, you must have conducted a minimum of four years of full-time study, of which a minimum of one year at second-cycle level.

Applicants will be selected based on their written application and CV, degree project, copies of their degree certificate and transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution, two personal references, and knowledge of English. More information about the English language requirements can be found here: www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

Please note that applicants invited to interview must submit attested copies of their degree certificate, or equivalent, a transcript of records from previous first and second-cycle studies at a university or higher education institution. Applicants who are not Swedish citizens need to submit an attested copy of their passport’s information page containing their photograph and personal details.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Djurskötare/stalltekniker till SLU, Röbäcksdalens forskningsladugård

Djurskötare, mjölk
Läs mer Sep 20
Röbäcksdalens forskningsladugård
Röbäcksdalens forskningsladugård vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå har ett stall för strax över 100 mjölkkor med rekrytering. Verksamhetens centrala uppgift är att tillhandahålla en högklassig miljö för undervisning och forskning. Gården har en omfattande växtodling på närmare 250 ha där det odlas slåttervall, spannmål och bete.

https://www.slu.se/fakulteter/vh/om-fakulteten/institutioner/lovsta/robacksdalen/

 

Vi söker en djurskötare till kostallet på Röbäcksdalen, i Umeå. Vi är ett tiotal medarbetare som tar hand om djur och försök.  Verksamheten genomför årligen en handfull forskningsprojekt och tar emot elever, stundeter och studiebesök

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna är daglig skötsel av mjölkkor, ungdjur och kalvar och de vanliga sysslorna som finns i en kommersiell mjölkproduktion varvat med forskningsprojekt. Flera arbetsuppgifter är kopplade till forskningsverksamheten såsom provtagning, vägningar och extra registreringar. Arbetet är schemalagt med helg- och beredskapsarbete.

Kvalifikationer:
Du ska ha praktisk erfarenhet av mjölkproduktion. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, självständighet, samt initiativ- och organisationsförmåga. Du ska vara intresserad av att arbeta med forskare och studenter. B-körkort är ett krav. Erfarenhet av körning med lastmaskin är meriterande.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-10-08.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Forskare: inriktning mot effekter av antibiotika på fiskars tarmmikrobiota

Ekolog
Läs mer Sep 21
Institutionen för vilt, fisk och miljö
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU, Umeå, söker en forskare inom projektet “Effekter av antibiotika i miljön”. Projektets fokus är att identifiera om antibiotikaexponering kan störa fiskars tarmmikrobiom vid miljömässigt relevanta koncentrationer. Projektet kommer att fokusera på fyra av de vanligaste antibiotikaföroreningarna, sulfametoxazol, klaritromycin, ciprofloxacin och tetracyklin, och bedöma om förändringar i fiskens tarmmikrobiom är förknippade med förändringar i hälsa och beteende. Projektet kommer i första hand att bygga på medicinsk litteratur som har identifierat antibiotikainducerade biverkningar och kommer att mäta potentiella förändringar i ämnesomsättning, neurotransmission, kognition och en rad beteenden hos fiskar. Dessutom kommer projektet att undersöka antibiotikans effekter både på kort sikt och över flera generationer.

Anställningen avser arbete inom ämnesområdet Akvatisk Ekologi.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Forskarens arbetsuppgifter innefattar främst forskning och utveckling med inriktning mot hur antibiotika i akvatiska miljöer påverkar fiskars tarmmikrobiota. Vi ser gärna att forskningen bedrivs i samarbete med samhällsaktörer och kollegor vid institutionen samt med andra svenska universitet och inom internationella samarbeten. Forskaren förväntas bidra till institutionens undervisning på ca 20 % genom undervisning, såsom kursledarskap samt handledning och examination av självständiga studentarbeten.

Kvalifikationer:
Vi söker en person med god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska samt med god förmåga till samarbete inom institutionen, nationellt och internationellt. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom stor noggrannhet, självständighet, god förmåga att hantera information samt initiativförmåga. Tidigare erfarenhet av fisk, fiskbeteende, ekotoxikologi, provtagning av olika fiskvävnader och vatten, vetenskapliga publikationer och vetenskapskommunikation är viktiga förutsättningar.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-10-05.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Researcher in effects of antibiotic exposure on fish gut microbiota

Ekolog
Läs mer Sep 21
Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies
The Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies, SLU, Umeå, is looking for a researcher in the project “Effects of antibiotics in the environment”. The focus of the project is to study how antibiotics in aquatic systems affect fish gut microbiota and how these effects in turn affect fish behavior. The researcher will study how antibiotic exposure on the gut microbiome affects host metabolism, neurotransmission, behaviour, and cognition. Widespread dysbiosis in aquatic species could represent a serious yet largely unrecognised threat to life below water. It is thus essential that the environmental risk these antibiotic pollutants pose are evaluated.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Duties:
The researcher will mostly carry out research and development within the “effects of antibiotics in aquatic systems” framework. The main focus will be to study how antibiotic exposure on the gut microbiome affects host metabolism, neurotransmission, behaviour, and cognition. We encourage research that involves both stakeholders and other researchers (both internal and external). In addition, the researcher is expected to contribute to education by teaching courses and supervising thesis workers. Finally, the researcher is also expected to apply for both national and international research grants as well as actively communicate the science to society.

Qualifications:
The applicant should have very well developed skills in verbal and written communication in English. Prior successful collaborations with stakeholders or national and international researchers will be important for the position. We are looking for a highly motivated, independent, and team-oriented candidate with documented experience in either behavioral ecology, fish ecology and/or spatial ecology. Experience with livetrapping and caretaking of fish, active or passive transmitters as well as behavioral software will count as merits. Finally, a documented history of science communication will be a merit.

Place of work:
Umeå

Form of employment:
Permanent employment. SLU uses probationary employment.

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement. 

Application:
We welcome your application no later than 2023-10-05, please use the button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Marknadsförare till Sveriges lantbruksuniversitet

Marknadsförare
Läs mer Sep 19
Fakulteten för skogsvetenskap
Fakulteten för skogsvetenskap söker en driven marknadsförare till fakultetskansliet.
Vi utvecklar fakultetens marknadsföring och söker nu en driven, kreativ och erfaren marknadsförare som tycker det är roligt att arbeta i en arbetsmiljö där det händer mycket och arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag. 
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta med grafisk formgivning av både analogt och digitalt material, foto, rörlig bild, bildredigering, textproduktion, publicering av innehåll på våra webbsidor samt planera kampanjer och event, vilket ibland omfattar projektledning.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom kommunikation eller marknadsföring samt arbetslivserfarenhet av grafisk formgivning, bildredigering, textproduktion, filmproduktion och evenemang. 

Du har erfarenhet av att också ha arbetat med publicering i digitala kanaler som webb och sociala medier. Du har god vana av att arbeta i Adobe Creative Cloud, Indesign, Illustrator och Photoshop. Du ska också ha erfarenhet av att kommunicera genom ett flertal olika kanaler samt arbeta parallellt med flera olika uppgifter och att ha förmågan att arbeta självständigt mot deadlines. 

Som person är du självständig och initiativtagande, bra på att prioritera, arbeta strukturerat och hålla deadlines. Du stimuleras av att ha varierande arbetsuppgifter och är samarbetsinriktad och prestigelös. 

Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska – i tal såväl som i skrift.

Placering:
Umeå

Anställningsform: 
Tidsbegränsad anställning under 6 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Omgående.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-10-03.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Postdoctoral Position Focused on Ecology of Exotic Pine Introductions

Ekolog
Läs mer Maj 24
Department of Forest Ecology and Management
We are recruiting a two year post doc to focus on the ecology of exotic tree introductions.  The Post Doc will be employed at the Department of Forest Ecology and Management at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Umeå and is funded for two years. The department includes about 100 people of which 11 are professors. Our mission is to advance the understanding of forest ecosystems and how these should be managed today and in the future.

For more information: http://www.slu.se/en/departments/forest-ecology-management/

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Exotic trees are introduced all over the world for production forestry purposes. Sometimes these trees perform exceptionally well in those new environments, achieving higher productivity relative to their native range, while also sometimes becoming invasive.  Thus, there is great interest to understand the ecology underlying enhanced performance in introduced ranges, which has implications for both forest production, as well as conservation of native flora. The project is led by Professor Michael Gundale (Swedish University of Agricultural Sciences, SLU), with co-supervision by Marie-Charlotte Nilsson. 

Duties:
We seek a post doc to focus on the ecology of Lodgepole pine (Pinus contorta), which has been introduced into Sweden, other European countries, as well as Southern Hemisphere countries such as Argentina, Chile and New Zealand.  The post doc would work with already existing data sets related to Pinus contorta introduction, including DNA sequencing data on foliar fungal endo- and epiphytes, soil fungi, as well as the population level DNA from sampling sites in the native range (USA) and the above-mentioned introduced ranges. The post-doc is expected to work with sequencing data of microbes, and/or SNP genetic data of the tree population, and develop already existing data sets into publishable manuscripts.   

Qualifications:
Successful candidates will have a PhD in a discipline such as Ecology, Biology, Forestry, or any relevant area of study resulting in relevant skills for the Post Doc project area.  The ideal candidate would have some skills in bio-informatics, multi-variate data analysis skills, and good scientific writing skills, as evidenced through other relevant first-authored publications.  Very good command of the English language is also required, both written and spoken.  As postdoctoral appointments are career-developing positions for junior researchers, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is three years old at most.
Place of work:
Umeå

Form of employment:
Temporary employment 24 months

Extent:
100%

Starting date:
According to agreement. 

Application:
We welcome your application no later than October 2 2023, use the button below.

Your application should be written in English, and contain: (1) A cover letter summarizing your research accomplishments and how you could contribute to the research project, (2) Curriculum Vitae, (3) Publication list, (4) Transcripts of relevant degree certificates and publications, and (5) Contact details of 2-3 references.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Postdoktor med inriktning på ekologi vid introduktion av exotiska tallar

Ekolog
Läs mer Maj 24
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Vi vill rekrytera en postdoktor som ska fokusera på ekologin vid introduktion av exotiska träd.  Postdoktorn kommer att vara anställd vid institutionen för skogens ekologi och skötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå och vara finaniserad under två år. Institutionen består av ungefär 100 personer varav 11 är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem samt hur skogsekosystem bäst kan förvaltas idag och i framtiden

För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Exotiska träd introduceras över hela världen för produktionsskogsbruk. Ibland klarar sig dessa träd exceptionellt bra i dessa nya miljöer och uppnår högre produktivitet i förhållande till sitt ursprungliga utbredningsområde, samtidigt som de ibland blir invasiva.  Det finns därför ett stort intresse för att förstå den ekologi som ligger till grund för den förbättrade prestandan i introducerade områden, vilket har konsekvenser för både skogsproduktion och bevarande av den inhemska floran. Projektet leds av professor Michael Gundale (Sveriges lantbruksuniversitet, SLU) med Marie-Charlotte Nilsson som medansvarig.  

Arbetsuppgifter:
Vi söker en postdoktor som ska fokusera på ekologin hos Lodgepole pine (Pinus contorta), som har introducerats i Sverige, andra europeiska länder samt länder på södra halvklotet som Argentina, Chile och Nya Zeeland.  Postdoktorn skulle arbeta med redan befintliga datamängder om införandet av Pinus contorta, inklusive DNA-sekvensering av bladvampsendo- och epifyter, marksvampar samt DNA på populationsnivå från provtagningsplatser i det inhemska området (USA) och de ovan nämnda introducerade områdena. Postdoktorn förväntas arbeta med sekvenseringsdata från mikrober och/eller SNP-genetiska data från trädpopulationen och utveckla redan befintliga datamängder till publicerbara manuskript.    

Kvalifikationer:
Kandidaten ska ha en doktorsexamen inom en disciplin som ekologi, biologi, skogsbruk eller något annat relevant studieområde som ger relevanta färdigheter för projektområdet.  Den idealiska kandidaten har vissa kunskaper i bioinformatik, kunskaper i multivariata dataanalyser och goda kunskaper i vetenskapligt skrivande, vilket framgår av andra relevanta publikationer med första författare.  Mycket goda kunskaper i engelska krävs också, både i tal och skrift. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse. 

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-10-02.

Din ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla: 1) ett följebrev som sammanfattar dina forskningsresultat och hur du kan bidra till forskningsprojektet, 2) en meritförteckning, 3) en publikationslista, 4) utskrifter av relevanta examensbevis och publikationer och 5) kontaktuppgifter till 2-3 referenser.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Phd student, Mathematical Statistics

Doktorand
Läs mer Aug 31
Department of Forest Resource Management
The Department of Forest Resource Management conducts teaching and research in the areas of Mathematical Statistics Applied to Forest Sciences, Forest Remote Sensing, Forest Inventory and Sampling, Forest Planning and Landscape Studies. The Department is also responsible for several environmental monitoring and assessment programs, including the Swedish National Forest Inventory, National Inventory of Landscapes in Sweden, Terrestrial Habitat Monitoring and the Butterfly and Bumblebee Inventory. The work done by the Department combines research and environmental analysis in cross-disciplinary projects, which gives unique opportunities to develop holistic approaches for a sustainable use of the natural resources. At the Department there are approximately 100 employees. For more information visit: www.slu.se/srh.

Development of Statistical Methods for Forest Damage inventories
Description:
We are seeking an engaged and goal-oriented doctoral candidate who wants to contribute to our interdisciplinary project "Finding Optimal Design Strategies for Forest Damage Inventories" at the Department of Forest Resource Management. The project is co-funded by SLU Forest Damage Center and aims to develop innovative statistical methods to streamline the inventory of forest damage. This doctoral position offers a unique opportunity to contribute to society's understanding and management of forest damage in the context of climate change and ecological challenges.

In this project you will:


• Develop statistical methods to optimize inventory strategies for forest damage.
• Combine remote sensing and innovative inventory methods to create more automated solutions.
• Contribute to a better understanding and management of forest damage in a time of increasing climate-related challenges.

Requirements:

• Master's degree in mathematical statistics, statistics, or equivalent.
• Good written and oral communication skills in English.

Meritorious:

Knowledge and experience in:


• Working with statistical methods and analyses.
• Programming and data processing.
• Forestry and forest damages.

Once the eligibility requirements are met, we place great emphasis on personal qualities, such as the ability to collaborate, solve problems, and work independently.

Place of work:           
Umeå

Forms for funding or employment:
Employment 4 yers.

Starting date:
According to agreement.

Application:
We welcome your application no later than 2023-09-28, use the button below.

A person has basic eligibility for third cycle education if he or she has taken a second cycle qualification or has completed course requirements of at least 240 higher education credits, including at least 60 higher education credits at second cycle education. Upper secondary school grades equivalent to English B/English 6 are a basic requirement.

Selection among applicants meeting the requirements is made with reference to written application including curriculum vitae, copies of degrees and transcripts of academic records, one copy of the dissertation for masters or undergraduate degree, a list of at least two references familiar with the applicant's qualifications, certified knowledge of the English language and an interview.

Please observe that applicant/s chosen to participate in an interview shall hand in certified true copies of certificates, diplomas and transcripts from previous studies at an internationally recognized higher education institution (university or university college) and transcripts in connection to the interview. If the applicant is a foreign citizen we require a certified copy of the page in your passport with your personal data and photography.

Read about the PhD education at SLU at www.slu.se/en/education/postgraduate-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture. SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umea? and Uppsala. www.slu.se SLU is an equal opportunity employer.The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Doktorand, matematisk statistik

Doktorand
Läs mer Aug 31
Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena Skoglig matematisk statistik, Skoglig fjärranalys, Skoglig inventering och sampling, Skoglig planering och Landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell inventering av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda. Mer information hittar du på www.slu.se/srh.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Utveckling av statistiska metoder för inventering av skogsskador
Innehållsbeskrivning:
Vi söker en engagerad och målinriktad doktorand som vill bidra till vårt tvärvetenskapliga projekt "Finding Optimal Design Strategies for Forest Damage Inventories" vid Institutionen för skoglig resurshushållning. Projektet är delfinansierat av SLU Skogsskadecentrum och har som mål att utveckla innovativa statistiska metoder för att effektivisera inventeringen av skogsskador. Denna doktorandtjänst erbjuder en unik möjlighet att bidra till samhällets förståelse och hantering av skogsskador i ljuset av klimatförändringar och ekologiska utmaningar.

I detta projekt kommer du att:


• Utveckla statistiska metoder för att optimera inventeringsstrategier för skogsskador.
• Kombinera fjärranalys och innovativa inventeringsmetoder för att skapa mer automatiserade lösningar.
• Bidra till bättre förståelse och hantering av skogsskador i en tid med ökande klimatrelaterade utmaningar.

Kvalifikationer:
Krav:


• Magisterexamen inom matematisk statistik, statistik eller motsvarande.
• God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska.

Meriterande:

Kunskap och erfarenhet inom


• Arbete med statistiska metoder och analyser.
• Programmering och databehandling.
• Skog och skogsskador.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, såsom förmåga att samarbeta, lösa problem och arbeta självständigt.

Placering:           
Umeå

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 år.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2023-09-28.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Ekonomiadministratör

Ekonomiassistent
Läs mer Sep 7
Institutionen för vilt, fisk och miljö
Är du serviceinriktad, lösningsorienterad och kan prioritera? Är du nyfiken på att utvecklas i en internationell, lärande miljö där vi arbetar med frågor om djur, natur, hållbarhet och naturresurser? Då kanske jobbet som ekonomiadministratör hos oss på Vilt, fisk och miljö (VFM) är något för dig!
Vilka är vi

SLU löser riktiga problem, för en levande värld – och vi utmanar etablerad kunskap genom kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vår verksamhet omfattar växter, djur och människor i hela världen.
Vår utgångspunkt är ofta den gröna sektorn med koppling till skog-, jord-, och vatten. VFM:s verksamhet är bärande delar av SLUs strävan att vara ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. VFM bidrar till visionen genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Vår verksamhet påverkar och berör.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Som ekonomiadministratör arbetar du tillsammans med dina kollegor vid institutionens stödfunktioner. Du kommer att ha många kontakter både inom institutionen och andra delar av SLU samt med externa motparter. Ditt löpande arbete är ett viktigt stöd till all personal vid VFM. Dina arbetsuppgifter varierar mellan ekonomi- och personalområdet, t.ex. hantering av leverantörsfakturor och beställningar, kundfakturering, ekonomiadministration av våra kurser, inventariehantering, hantering av tidrapporter, granskning av reseräkningar samt övriga vid institutionen förekommande administrativa uppgifter. Du fungerar som ett stöd i budget och bokslutsarbetet samt hjälper till med rapporter till projektuppföljningar, lägger upp nya projekt. Viss projekthantering. I takt med att du utvecklas och växer in i din roll kan andra arbetsuppgifter tillkomma.

Kvalifikationer:
Din utbildning är en relevant ekonomiutbildning på lägst gymnasienivå eller annan utbildning/erfarenhet vi bedömer som likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av att jobba med löpande bokföring, fakturahantering och administration. Kännedom om eller erfarenhet av regelverk och redovisning inom offentlig verksamhet är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av något av de system SLU använder sig av, t.ex. Unit4/UBW/ERP, Proceedo och Primula. Som person är du strukturerad och engagerad i det du gör med hög känsla för service. Våra medarbetare och studenter kommer från hela världen varför du behöver ha goda kunskaper i både svenska och engelska. Vi uppskattar initiativförmåga och ansvarstagande, samt kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-09-25.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Koordinator för utläggning och bearbetning av fältförsök och experiment

Skogsbruksforskare
Läs mer Sep 7
Enheten för skoglig fältforskning och Trees For Me

Trees For Me är ett kompetenscentrum som syftar till att öka arealen snabbväxande lövträd i Sverige och samtidigt studera användning av råvara från snabbväxande lövträd (björk, asp, hybridasp och poppel) för material och energi. Trees For Me skall dessutom signifikant öka kunskapen om odling och användning av dessa trädslag både inom akademin och näringen. Inom Trees For Me kommer ett stort antal långliggande fältförsök och storskaliga experiment i värmeanläggningar att etableras. Därför söker vi nu en forskare som är intresserad av att samordna utläggning av försök, genomförande av experiment samt bearbetning av resultat från dessa försök och experiment.

Arbetsuppgifter:
Som koordinator kommer du tillsammans med personal från Enheten för skoglig fältforskning och Trees For Me, driva och utveckla utläggning och bearbetning av resultat från nya fältförsök och storskaliga experiment i värmeanläggningar. Trees For Me skall vara en brygga mellan praktik, politik och forskning och därför blir koordinatorns uppgift också att nätverka med många olika aktörer såväl inom som utanför akademi. I arbetet ingår att, tillsammans med forskare och doktorander inom Trees For Me, synliggöra forskningsresultat från projekten. Möjlighet ges även att själv publicera vetenskapligt kring odling och vidareförädling av snabbväxande lövträd.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har en doktorsexamen i ett skogsvetenskapligt ämne och har erfarenhet av att leda stora projekt. Meriterande är tidigare eller pågående forskning i nordeuropeiska skogliga förhållanden samt erfarenhet från näringslivet. Eftersom arbetet är förenat med många kontakter både inom och utanför SLU fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper vad gäller kommunikations-, samarbets-, initiativ- och organisationsförmåga. Likaså din möjlighet att kommunicera på svenska och engelska.

Placering:
Tönnersjöhedens försökspark i Simlångsdalen

Anställningsform:
Tillsvidareanställning, 35 % av heltid.

 

Omfattning:
35%

Tillträde:
1 oktober eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-09-25.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Professor i växtfysiologi med inriktning mot metabolism

Professor
Läs mer Jun 27
Fakulteten för skogsvetenskap / Institution för skoglig genetik och växtfysiologi
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi är en del av Umeå Plant Science Centre (UPSC; https://www.upsc.se/) som är ett kompetenscenter för experimentell växtforskning och skogsbioteknik i norra Sverige. Vi vill göra excellent och innovativ grundforskning och skapa kunskap till nytta för skogsbruk, jordbruk, miljö och samhälle. Vi studerar växter från cellnivå upp till ekofysiologi, samt från grundforskning till industriella tillämpningar. Vi försöker att förstå växters förmåga att växa, anpassa sig och acklimatisera sig till en föränderlig värld, kunskaper som kan leda till bättre växtsorter, odlingspraxis eller industriprocesser. Här arbetar ca 200 personer av mer än 40 olika nationaliteter. Det finns ett 30-tal gruppledare och våra forskare har tillgång till toppmoderna analysplattformar, unika resurser för t ex trädgenomik och växtodlingsanläggningar. Vi vill ha en miljö som främjar samarbete och vi stöttar våra forskare i alla faser av karriären bl. a. genom utbildning och individuell karriärhandledning.

Läs mer om institutionen på https://www.slu.se/institutioner/skoglig-genetik-vaxtfysiologi/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Ämnesbeskrivning

Ämnet för anställningen är växtfysiologi med inriktning mot metabolism.

Arbetsuppgifter
Möjliga forskningsområden inkluderar, men är inte begränsade till, studier av fotosyntes, näringsupptag, samt tillväxt och anpassning till klimatförändringar. Inriktningen mot metabolism inkluderar exempelvis reglering av primär och sekundär metabolism, enzymbiologi, hormonbiologi samt analyser av växtens kemiska sammansättning.

Forskningen ska omfatta både grundläggande och tillämpade frågeställningar relevanta för ämnesområdet och nyttja den forskningsinfrastruktur som finns knuten till UPSC. Genomik, metabolomik och sk. 'omics-teknologier’ ska vara centrala i forskningen.

Innehavaren ska vidare inom ämnet för anställningen


• verka i enlighet med SLUs vision, mål och värdegrund
• bidra till institutionens och fakultetens strategiska utveckling
• utveckla och leda en nationellt och internationellt framgångsrik miljö för forskning
• bedriva grundforskning med potential för skogliga tillämpningar
• publicera vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter med referentgranskning
• i konkurrens ansöka om externa bidragsmedel på nationell och internationell nivå
• handleda doktorander och postdoktorer
• leda, utveckla och delta i undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå
• samarbeta med forskare inom institution, fakultet, Umeå Plant Science Centre och övriga delar av SLU, samt nationellt och internationellt
• samverka och vidareutveckla nätverk med det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt
• kommunicera forskningsresultat, samt utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet

Vid SLU förväntas icke svenskspråkig personal att inom fyra år från att de anställts ha sådana kunskaper i svenska/skandinaviska att de kan ta del av information på svenska.

Behörighet
Innehavaren ska:


• avlagt doktorsexamen inom ett för anställningen relevant ämne
• vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
• vara pedagogiskt skicklig samt ha goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:


• genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet
• framtida visioner för forskning inom ämnet
• förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning inom ämnet
• förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens, samt förmåga att handleda och examinera doktorander samt handleda postdoktorer

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas förmågan att:


• planera, genomföra och utvärdera egen undervisning och utbildning på alla nivåer
• handleda och examinera studenter på grundnivå och avancerad nivå och forskarutbildningsnivå
• förmedla och implementera sin pedagogiska vision, samt integrera aktuell forskning och vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Vid bedömning av annan skicklighet beaktas:


• förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
• förmåga att kommunicera inom och utanför akademin
• förmåga att samverka med externa intressenter och det omgivande samhället, samt samarbetsförmåga

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2023-09-20

Placering/ort:
Umeå

Omfattning:
100%

Anställningsform: 
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu

Professor (fully tenured) in plant physiology with focus on metabolism

Professor
Läs mer Jun 27
Faculty of Forest Sciences / Department of Forest Genetics and Plant Physiology, Umeå
The Department of Forest Genetics and Plant Physiology is a part of Umeå Plant Science Centre (UPSC; https://www.upsc.se/) which is a centre of excellence for experimental plant research and forest biotechnology in Sweden. Our mission is to perform excellent and innovative basic research and generate knowledge that benefits forestry, agriculture, environment, and society. We work across a wide range of disciplines in plant science reaching from cell biology to ecophysiology and from basic research to industrial applications. Our common goal is to understand the plants’ ability to grow, adapt and acclimate to a changing world and how we can breed better plants. About 200 people from more than 40 different nationalities work here. We host some 30 principal investigators, and our researchers have access to state-of-the-art analytical platforms, unique tree germplasm resources and plant growth facilities. We strive for a collaborative work environment and support our scientists throughout all career stages by providing professional training opportunities and individual career mentoring.

Subject Area
The subject area for the position is plant physiology with focus on metabolism.

Duties
Possible research areas include, but are not limited to, studies of photosynthesis, nutrient uptake, and growth and adaptation to climate change. The focus on metabolism includes for example regulation of primary and secondary metabolism, enzyme biology, hormone biology and analyses of plant chemical composition.

The research shall comprise both basic and applied questions relevant for the subject area and use available research infrastructure at UPSC. The use of genomics, metabolomics and other 'omics-technologies’ shall be central in the research.

Furthermore, the employee shall within the subject area for the position:


• act in accordance with the vision, goals and values of SLU
• contribute to the strategic development of the department and the faculty
• develop and lead an internationally successful environment for research
• conduct basic research with potential for forestry applications
• publish scientific articles in international journals with peer-review


• apply for external funding in competition at national and international level
• supervise PhD candidates and Postdocs
• lead, develop and participate in teaching and supervision of students at all levels
• collaborate with researchers within the department, faculty, Umeå Plant Science Centre and other parts of SLU, as well as nationally and internationally
• collaborate and develop regional, national and international networks with the society at large
• disseminate research findings, and fulfil administrative tasks within the department, the faculty and the university

Non Swedish-speaking staff members are expected to, within four years of first being employed, have sufficient knowledge of Swedish/Scandinavian to understand information in Swedish.

Qualifications
The applicant must:


• have a doctoral degree in a subject area relevant for this position
• be scientifically skilled within the subject area for this position
• be pedagogically skilled, and have good knowledge of English

Assessment Criteria
Assessment criteria for appointment of a professor will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required qualifications specified for the position.

The assessment of scientific skills will consider:


• completed research activities and ongoing research within the subject area
• future research vision within the subject area
• ability to independently initiate, lead and develop innovative research within the subject area
• ability to attract external funding in competition, and ability to supervise and examine at doctoral level and supervise Postdocs

The assessment of pedagogic skills will consider the ability to:


• plan, conduct and evaluate their own teaching at all levels
• supervise and examine undergraduate and graduate students
• convey and implement their pedagogical vision and integrate up-to-date research and scientific approaches into teaching

The assessment of other skills will consider:


• ability to develop, lead and manage academic units and staff
• ability to communicate within and outside academia
• ability to collaborate with external stakeholders and society at large and cooperation skills.

The position will be offered to the person who, after a qualitative overall assessment, is assessed to be most suitable to carry out and develop the above-mentioned duties and to contribute to the positive development of the organization.

Application deadline: 

2023-09-20

Place of work: 
Umeå

Extent: 
100% 

Form of employment: 
Permanent 

Starting date: 
By agreement 

Application:
It is desirable that the application is written in English, because the applications will be evaluated by expert advisers both in Sweden and abroad.

"Appointment procedures for teachers at SLU" and “General assessment criteria for the appointment of teachers" can be found here.
Please apply by clicking the apply-button below.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

Ansök nu

Biträdande universitetslektor i zooekologi

Biträdande universitetslektor
Läs mer Jun 19
Fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för vilt, fisk och miljö
En anställning som biträdande universitetslektor i zooekologi med inriktning mot ”one health” ledigförklaras vid institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU, Umeå.

Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande miljö, samt bedriver internationellt erkänd forskning, utbildning och miljöövervakning i följande ämnesområden; restaureringsekologi, akvatisk ekologi, molekylär ekologi och zooekologi (se Institutionen för vilt, fisk och miljö | Externwebben (slu.se)). Institutionen har en stor andel internationella medarbetare, samt väletablerade nationella och internationella samarbeten med möjligheter för givande utbyten.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Ämnesbeskrivning
Ämnet för anställningen är zooekologi och omfattar både grundläggande och tillämpade frågeställningar relevanta för ämnesområdet. Forskningens huvudinriktning ligger inom små däggdjurs (sorkar, råttor, mm) ekologi och hur de interagerar med människor, speciellt med avseende på risker för spridning av zoonoser i olika delar av världen. Forskningen ingår i konceptet ”one health” som syftar till att hållbart balansera och optimera hälsan hos människor, djur och ekosystem. I konceptet ingår tvärvetenskaplig forskning där både djurs och människors beteende studeras.

 

Arbetsuppgifter
Den biträdande universitetslektorn ska utveckla en egen forskningsprofil inom ämnesområdet zooekologi med inriktning mot ”one health”.

Därutöver ska innehavaren av anställningen:


• verka i enlighet med SLUs vision, mål och värdegrund,
• i konkurrens söka extern finansiering och publicera vetenskapliga artiklar,
• initiera uppbyggnaden av en egen forskargrupp,
• delta i forskarutbildningen som biträdande handledare,
• undervisa på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå,
• samarbeta nära med forskare inom institutionen och övriga delar av SLU, samt nationellt och internationellt,
• bygga och vidareutveckla nätverk med det omgivande samhället, nationellt och internationellt,
• kommunicera forskningsresultat, samt
• fortbilda sig pedagogiskt och förväntas uppfylla kraven för befordran till universitetslektor i slutet av meriteringsanställningen.

Vid SLU förväntas icke svenskspråkig personal att inom 4 år från det att de anställts ha sådana kunskaper i svenska/skandinaviska att de kan ta del av information på svenska.

 

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som uppnått denna behörighet högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

För att anställas som biträdande universitetslektor ska den sökande vara vetenskapligt skicklig inom ämnesområdet för anställningen.

God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Vid prövningen till anställning som biträdande universitetslektor läggs framför allt vikt vid kvalitativa indikationer på sökandes vetenskapliga skicklighet.

Forskningserfarenhet av små däggdjurs ekologi, samt spridning av zoonoser mellan djur och människor är särskilt meriterande.

Erfarenhet av tvärvetenskaplig metod och så kallad deltagandeprocesser är meriterande, såväl som internationell erfarenhet av studier i olika delar av världen.

Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningslinje inom det aktuella forskningsområdet, och att inom ramen för meriteringsanställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor.

Kommunikativ förmåga och förmåga att arbeta brett över ett flertal av institutionens verksamhetsområden bedöms som meriterande.

Samarbetsförmåga och erfarenhet av administration och undervisning är meriterande.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdatum:
2023-09-12

Placering/ort:
 Umeå

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tills vidare, anställningen är tidsbegränsad i enlighet med Högskoleförordningen och omfattar fyra (4) år. Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Ansök nu